Jurgis Draugelis
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1908 - 1980


Kpt. Jurgis Draugelis gimė 1908 m. balandžio 22 d. Jūrės k., Višakio Rūdos vlsč., Marijampolės aps.

1920-1922 m. mokėsi pradinėje mokykloje, vėliau gimnazijoje.

1926 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Kauno karo komendantūrą raštininku.

1929 m. sausio 10 d. įstojo į lakūnų puskarininkių kursus ir juos sėkmingai baigė gruodžio 20 d. Suteiktas viršilos laipsnis, paskirtas į 3-iąją eskadrilę lakūnu žvalgu. Skraidė lėktuvais LVG C.VI, Ansaldo A.120.

1931 m. perkeltas į 1-ąją (naikintuvų) eskadrilę.

1932 m. baigė suaugusiųjų gimnaziją, įstojo į Karo mokyklą. Ją baigė

1934 m. Po baigimo suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis.

1936 m. gegužės 24 d. aviacijos šventėje Kaune demonstravo vienviečio naikintuvo FIAT CR.20 figūrinį skraidymą, dalyvavo 4 eskadrilių rikiuotės skridime bei skridime, kurio metu iš lėktuvų buvo suformuoti Respublikos Prezidento inicialai „A. S.".

1936 m. gruodžio 1 d. suteiktas leitenanto laipsnis.

1936-1937 m. stažavosi Latvijos karo aviacijoje.

1937 m. rugsėjo 1-3 d. dalyvavo karo aviacijos vizite Rygoje, buvo skrendama šešiais naikintuvais Dewoitine D-501L ir keturiais žvalgybos lėktuvais ANBO-IV.

1939 m. suteiktas kapitono laipsnis. Sovietinei kariuomenei okupuojant Lietuvą, tarnavo 7-osios (naikintuvų) eskadrilės vado pavaduotoju. Užėjus sovietams,


1940 m. spalio 1 d. paskirtas 7-osios eskadrilės vadu. Iš viso skraidė 752 val.

1941 m. balandžio mėn. paskirtas Lietuvos aeroklubo viršininko padėjėju, o netrukus viršininku.


1941 m. birželio 1 d. perėjo dirbti į civilinę aviaciją Kauno aerouosto lakūnu, skraidė dvimotoriais keleiviniais lėktuvais. Kilus Vokietijos ir SSRS karui, dalyvavo Birželio sukilime, vadovavo Šančių metalo gamyklos sukilėlių būriui. Po sukilimo įsidarbino „Sodybos" bendrovėje ir ten dirbo visą vokiečių okupacijos laikotarpį.

1944 m. su šeima traukėsi į Vokietiją, tačiau Raudonajai armijai Rytprūsiuose atkirtus pasitraukimo kelią, grįžo atgal į Kauną.

1944 m. gruodžio 12 d. NKVD suimtas.

1945 m. gegužės 14 d. Karinio tribunolo nuteistas 10 m. lagerio.

1954 m. balandžio 9 d. paleistas iš lagerio grįžo į Kauną, dirbo „Drobės" fabrike.

Mirė 1980 m. liepos 26 d. Kaune.

APDOVANOTAS:
DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1936 12 30),
Latvijos aviacijos pulko garbės ženklu (1937 m.).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis