Lietuvių aviacinė veikla užsienyje


EDMUNDAS JASIŪNAS


Lietuviai JAV Karinėse Oro Pajėgose (USAAF)
II Pasaulinio karo metu


Kadangi JAV II Pas. Karo metu buvo ypatingai išugdžiusios savo orines pajėgas, į karinę aviaciją buvo priimta šimtai tūkstančių vyrų, daugiausiai savanorių. Ir šimtai Amerikos lietuvių stojo į orinių pajėgų, laivyno, armijos ar marinų aviaciją, atiduodami proporcingai didelę savo kraujo duoklę karo laimėjimui.
Kazimieras ir Izabellė Baltramaičiai, visuomenės veikėjai, II Pas. Karo metu gyvenę Elizabeth, N.J. (šiuo metu gyv. Willow Springs, III.), buvo suorganizavę gana platų draugų ir bendradarbių būrį, kurių pagalba, o taip pat atydžiai sekdami ir registruodami korespondencijas lietuviškoje periodi spaudoje, buvo sudarę II Pas. Kare dalyvavusių lietuvių kilmės karininkų sąrašą. Vėliau jie visus sąrašus, susirašinėjimo bylas ir archyvus perdavė Balzėko Muziejui, prof. J. Puzinui, „Kario" red. S. Urbonui, ir kt.
Tuo p. p. Baltramaičių sudarytu sąrašu čia ir buvo daugumoje pasinaudota, atrenkant tik aktyviai JAV aviacijoje tarnavusius lietuvius karininkus. Šis sąrašas buvo kiek papildytas vėliau surinktomis žiniomis.
Nors tokio pobūdžio sąrašas skaitytojui gal ir atrodys kiek sausokas, bet manome, kad dėl istorinio užfiksavimo jis savo tikslą pateisina.

Sąrašas:

Ltn. Algirdas Akylaitis, A. A. F., iš Pittsburgh, Pa., 1945.III.1 mirė Alabamos valst.

Ltn. Alfonse Alčiauskas, A.A.F., iš Dorchester, Mass., lakūnas, padaręs 11 misijų virš Vokietijos, išbuvo 11 mėn. vokiečių nelaisvėje

Mjr. Norbert Aleksis, A.A.F., iš Waterbury, Conn., Oro Transporto Komandos narys Indijoje. Kompozitoriaus A. Aleksio sūnus.

Ensign Joseph Aleksiūnas, U.S.N., iš So. Boston, Mass., aviacijos instruktorius laivyne.

Ltn. George C. Alexander, A.A.F., iš Pittston, Pa., lakūnas.

Kpt. Jerome A. Andrulonis. A.A.F., iš Mt. Carmel, Pa., apdovanotas Bronzos Žvaigždės medaliu.

Ltn. Frank Arlauskas, A.A.F., iš Chicago, Ill. lakūnas.

Ltn. Sam Bakanauskas, A.A.F., iš Haverhill, Mass., B - 25 bombardierius, daug kartų bombardavo Vokietiją, 1944 m. pateko į vokiečių nelaisvę. Apdovanotas Distinguished Flying Cross su 4 ąžuolo
lapais.

Komanderis Fred. E. Bakutis, U.S.N., iš Brockton, Mass., naikintuvų grupės vadas, numušęs 6 japonų lėktuvus. Pašovus jo lėktuvą, jis nusileido jūron, kur po 7 dienų guminiame laivelyje JAV karo laivas jį išgelbėjo.

Ltn. Jonas Balchunas, A.A.F., iš Philadelphia, Pa., lakūnas, kovojo prieš japonus Pacifike.

Ltn. Baltrušaitis, U.S.N., iš Seattle, Wash., lakūnas.

Kpt. Michael Brezas, A.A.F., iš Bloomfield, N.J., naikintuvo pilotas, sunaikinęs 30 priešo lėktuvų (iš jų 20 ore). 1945.IV.2, pašovus jo lėktuvą, buvo priverstas nutūpti Rusijoje.

Ltn. Francis F. Barzilauskas, A.A.F., iš Water-bury, Conn., lakūnas.

Ltn. Simon Baytala, A.A.F., iš Elizabeth, N.J., lakūnas, už pasižymėjimus Europos frontuose apdovanotas Oro Medaliu su 2 ąžuolo lapais.

Kpt. Bobert P. Belmar (Balevičius), A.A.F., iš Brockton, Mass.

Ltn. John Bendoraitis, A.A.F., iš Eagle Biver, Wis., lakūnas.

Ltn. Stephen V. Biežis, A.A.F., iš Chicago, III. . 1946 m. dingo be žinios skrendant B-26 bombonešiu virš Vokietijos. Dr. S. Biežio sūnus.

Ltn. Jonas Bogdanas, A.A.F., iš New Britain, Conn., 1943 m. žuvo avarijoje prie San Marcos, Texas.

Ltn. Edward Brazauskas, U.S.M.C, iš Chicago, III., lakūnas, inžinierius.

Ltn. A. Bučinskas, A.A.F., iš Binghampton, N.Y., lakūnas.

Kpt. Frank Bučinskas, A.A.F., iš Binghampton, N.Y., dalyvavo Pacifiko karo veiksmuose.

Ltn. Joseph Burdulis, A.A.F., iš Kearney, N.J., bombonešio navigatorius, už pasižymėjimus oro misijose virš Europos apdovanotas Oro Medaliu su 4 ąžuolo lapais.

Ltn. Joseph Burkauskas, A.A.F. iš Naugatuck, Conn., lakūnas - bombonešio navigatorius, 17 kartų dalyvavo Vokietijos bombardavime. 1943 m. per bombardavimą dingo be žinios. Kelis kartus buvo apdovanotas atsižymėjimo ženklais.

Ltn. Edward Burtsavage, A.A.F., iš Wilkes - Barre, Pa., bombonešio navigatorius. Atliko 23 oro misijas virš Vokietijos, apdovanotas Oro Medaliu.

Ltn. George Černiauskas, A.A.F., iš Brooklyn, N.Y., per 3 metus kare prieš japonus atliko 53 oro misijas. 1945.II.23 žuvo bombonešio avarijoje prie Chatam Field, arti Savannah, Ga.

Ltn. Cevinskas, U.S.N., lakūnas, dalyvavo kovose prieš japonus.

Ltn. Joseph J. Chapas, A.A.F., iš Aurora, III.

Ltn. Bernard Chubet, A.A.F., iš Norwood, Mass., atliko virš 30 bombardavimo misijų virš Vokietijos.

Kpt. Albert P. Cunys, A.A.F., iš So. Boston, Mass., atliko 66 oro misijas virš Vokietijos.

Ltn. Alexander Darbutas, A.A.F., iš Pittsburgh, Pa., lakūnas, už pasižymėjimus kare prieš Vokietiją apdovanotas Distinguished Flying Cross.

Ltn. John Dering (Deringas), A.A.F., iš Chicago, III., 1944 m. buvo skraidymo instruktorium Bain-bridge, Ga.

Ensign Vincent Dering (Deringas), U.S.N., iš Chicago, III., lakūnas, 6 mėn. dalyvavo Pacifiko frontuose.

Ltn. Peter Dobilas, A.A.F., iš Chicago, III., inžinierius, 1944 m. buvo skraidymų vadovu New Mexico valst.

Ltn. Gerald Getson (Getchonis), U.S.N., iš Duryea, Pa., lakūnas - navigatorius, tarnavo Filipinų salose, apdovanotas Oro Medaliu su 4 ąžuolo lapais.

Ltn. James S. Gialelis, A.A.F.

Ltn.Edward Globis, A.A.F., iš Chicago, III., bombonešio co-pilotas, 1944 m. žuvo bombarduojant Vokietiją. 1938 - 40 m. priklausė liet. aero klubui Čikagoje (žr. PI. Sp. Nr. 2 - 3, psl. 119).

Ltn. George Guogas, A.A.F., iš Wilkes - Barre, Pa.

Ltn. Richard Gussen, A.A.F., iš Cicero, III., 1944 m. buvo skraidymų instruktoriumi. Mirė 1972. III.30, pasiekęs pulkininko laipsnio (žiūr. nekrologą šiame Pl. Sp. Nr.).

Ltn. Gerald F. Jankauskas, A.A.F., atlikęs 600 oro valandų iš bazės Indijoj, apdovanotas ąžuolo lapais prie jau anksčiau gauto Oro Medalio.

Ltn. Jonas Jankus - Jankauskas, U.SN., iš So. Boston, Mass., lakūnas.

Ltn. Al. Janulis, A.A.F., iš Chicago, IIIakūnas.

Ltn. Ronaldas Janušonis, A.A.F., iš So. Boston, Mass., 1944 m. žuvo lėktuvo avarijoje Ohio valst.
Ltn. Jonas R. Jonaitis, A.A.F., iš Chicago, III., 1944 m. žuvo virš Vokietijos.

Ltn. Elmer A. Juozaitis, A.A.F., iš Chicago, III.

Ltn. William Kablick, U.S.N., 1945.III.14 žuvo lėktuvo avarijoje arti San Carlos, Cal.

Ltn. Alex T. Kačiusis, A.A.F., iš Chicago, Ill., buvo bombonešio B - 17 Ko - pilotu.

Ltn. Walter W. Kales (Kalašinskas), A.A.F., iš Binghampton, N.Y., lakūnas.

Ltn. Frank J. Kalinauski, U.S.M.C, iš Chicago, III., 1944 m. žuvo lėktuvo avarijoje prie Jackson-ville, Fla.

Ltn. Paul Kaminskas, iš Binghampton, N.Y., lakūnas.

Ltn. John F. Kapčius, A.A.F., iš Cambridge, Mass., pasižymėjo oro kovose Kinijoj ir Šiaur. Atlanto srityje, gavo Oro Medalį ir kitus žymenis.

Ltn. Alex Karan (Karanauskas), A.A.F., iš Chicago, III.

Ltn. Vincent S. Kaszeta, A.A.F., iš East Haven, Conn., lakūnas.

Ltn. Richard Kėkštas, A.A.F., iš Chicago, III., apdovanotas Oro Medaliu su 4 ąžuolo lapais. 1944 m. žuvo bombarduojant Romą, lėktuvui nukritus Tyrėnų jūron.

Mjr. Edmundas L. Ketvirtis, iš Boston, Mass., bombonešių eskadrilės vadas, daug skraidęs bombarduojant Vokietiją, apdovanotas įvairiais žymenimis. Buvo liet. veteranų Dariaus - Girėno Posto komanderium, vėliau Am. Liet. Piliečių Dr - jos pirmininku.

Ltn. Leonard Klikūnas, A.A.F., iš Chicago, III., bombonešio navigatorius, dalyvavo virš 50 misijų Europoje.

Mjr. L. A. Karauskas, A.A.F., iš Ė. Vandergrift, Pa., lakūnas.

Ltn. Gediminas Kupris, A.A.F., B - 29 bombonešio navigatorius.

Ltn. William Kuslikis, U.S.A., iš Minersville, Pa., lakūnas.

Ltn. Alfred Krasnickas, A.A.F., iš So. Coventry, Conn., 1943 m. žuvo bombarduojant japonus.

Ltn. Peter Krasnauskas, A.A.F., iš Chicago, III., 1944 m. mirė nuo žaizdų po lėktuvo avarijos Top Cliffe, Anglijoje.

Ltn. Vincas Kučinskas, A.A.F., iš Worcester, Mass.. lakūnas, misijos metu virš Vokietijos dingo be žinios.

Ltn. Laurence A. Lauraitis, U.S.N., iš Chicago, III., už savo lėktuvu išgelbėjimą jūrininkų, apdovanotas Oro Medaliu.

Ltn. Walter Lekis, A.A.F., iš Chicago, III., bombonešio pilotas, atliko 36 oro misijas Europoje.

Ltn. Stasys Linkevičius, U.S.N., iš Calumet City, III., lakūnas

Ltn. Clarence Lipsky, A.A.F., iš Great Neck, L.I., lakūnas, 1942 m. žuvo bombarduojant taikinius Europoje. Atrodo, kad jis buvo pirmoji Skraidančios Tvirtovės (Flying Fortress) auka, negrįžęs po dienos metu įvykdytų bombardavimų.

Kpt. Al. Lukas, A.A.F., iš Chicago, III., lakūnas. Karo pradžioje buvo įstojęs į anglų R.A.F., 1942 m. perėjo į A.A.F. „American Flying Aces" narys. 1944 m. paskirtas į Pacifiko sritį P - 61 pilotu.

Ltn. Ig. Mainionis, A.A.F., iš Johnson City, N.Y., bombonešio pilotas.

Ltn. William P. Malaskis (Mikalauskas), A.A.F., iš Du Bois, Pa., lakūnas, 1942 m. žuvo lėktuvo avarijoje, Floridoje.

Ltn. Frank Maleckas, A.A.F,, iš Custer, Mich., bombonešio Liberator navigatorius, jo B - 24 nukritus į jūrą prie Choiseul salos Pacifike, išplaukė 15 mylių j krantą, kur 35 dienas išgyveno džiunglėse, iš kur jį U.S.N. lėktuvas išgelbėjo.

Ltn. Joseph Markelionis, Mass. A.A.F., iš So. Boston,

Ltn. Edward J. Maslowski. A.A.F., iš Plymouth, Pa., lakūnas. 1944 m. numušus jo lėktuvą virš Prancūzijos, buvo patekęs į vokiečių nelaisvę. Apdovanotas Oro Medaliu ir kitais žymenimis.

Ltn. Peter P. Masonis, A.A.F., iš New Britain, Conn., B - 24 Liberator bombonešio bombardierius, gavęs Oro Medalį.

Ltn. Frank Matukitis, A.A.F., iš Dalias, Pa., Skraidančios Tvirtovės lakūnas, apdovanotas Distin - guished Flying Cross ir Oro Medaliu su 3 ąžuolo lapais. Daug kartų dalyvavo misijose prieš vokiečius.

Ltn. Claude Meconis, A.A.F., iš Grand Rapids, Mich., iš Anglijos bazės atliko virš 30 misijų. Apdovanotas Distinguished Flying Cross ir Oro Medaliu.
Kpt. Peter G. Medonis, A.A.F., iš Detroit, Mich.

Ltn. Lawrence L. Mellas, A.A.F., iš Edwardsville, Pa., bombonešio Liberator „Dirty Nell" lakūnas, daug kartų bombardavo japonų okupuotas salas Pacifike. Apdovanotas Oro Medaliu su ąžuolo lapais.

Ltn. Kenneth E. Mikalauskas, A.A.F., iš New Britain, Conn., naikintuvų P - 51 Mustang pilotas, atlikęs virš 60 oro misijų, apdovanotas Oro Medaliu su 6 ąžuolo lapais.

Vitalius Mičiūnas, iš New Britain, Conn., lakūnas, 1943.X.28 žuvo lėktuvo nelaimėje Georgia valst. apmokymo metu.

Gen. Al. Norvay (Norvilas), iš Chicago, III., aviacijos generolas.

Kpt. Alexander Navickas, A.A.F., iš Maspeth, L.I., lakūnas, po tarnybos Anglijoje buvo paskirtas skraidymo instruktoriumi.

Ensign Kazimer Neverdauskas

  , U.S.N., iš Worcester, Mass., lakūnas, kartu su kitu lakūnu nuskandino 2 ir padegė 2 japonų laivus. Jis vienas yra numušęs 2, o su kitais lakūnais dar 2 japonų lėktuvus.

  Ltn. Edward Olson (Ališauskas), A.A.F., iš Kulpmont, Pa.

  Ltn. Bruno Oškinis, iš New Britain, Conn., buvo Civil Air Patrol kadetų komanderium New Britain, Conn.

  Ltn. B. Palaima, A.A.F., iš Cambridge, Mass.

  Ltn. Edward Palaskis (Palangiškis), A.A.F., iš Chi-cago, 111., bombonešio pilotas. 1945 m. žuvo virš Italijos.

  Ensign William Paulauskas, U.S.N., iš Minersville. Pa., lakūnas.

  Ltn. Algirdas Pavilonis, A.A.F., iš Brooklyn, N.Y., lakūnas, atlikęs virš 80 misijų prieš vokiečius.

  Ltn. Gen. Alfonsas Pečiulis, iš Rumford, Me bombonešių operacijų instruktorius.

  Kpt. Bruno Peters (Petraitis), A.A.F., iš Wyandotte, Mich., pasižymėjęs naikintuvų pilotas, padaręs virs 60 misijų prieš vokiečius.

  Kpt. Joe Petronis, A.A.F., iš Perth Amboy, N.J., atliko 51 bombardavimo misiją prieš japonus. Apdovanotas Distinguished Flying Cross ir Oro Medaliu.

  Ltn. Petroshius, U.S.N., iš Waukegan, III., 1944 m buvo av. instruktorium prie B - 17 bombonešių.

  Ltn. Joseph Putrius, A.A.F., iš Lynn, Mass, bombonešio navigatorius, atliko daug sėkmingų misijų Afrikoj ir Europoj. 1944 m. virš Vokietijos dingo be žinios kartu su kitais įgulos nariais.

  Kpt. Frank Radzukynas, A.A.F., iš Cambridge, Mass., kovodamas Pacifiko srityje, buvo numušęs kelis priešo lėktuvus. Savo naikintuvą buvo pakrikštijęs „Perkūno" vardu. 1944 m. buvo paskirtas av. instruktorium Texas valst. kūnas, 1945.IV.25, 11 val. 16 min. ryte paleido paskutinę bombą ant Pilsen, Čekoslovakijos Skoda amunicijos fabriko.

  Kpt. John F. Rodzanskas, A.A.F., iš Pit-tsburgh, Pa., lakūnas, lėktuvų grupės vadas, nuskandino vieną japonų kreiserį ir sugadino kelis kitus. Už nuopelnus apdovanotas Distinguished Flying Cross, Sidabro Žvaigžde ir Oro Medaliu.

  Ltn. Jonas Romanas, Jr., A.A.F., iš Providence, R..I.

  Ltn. Charles Rudauskass, A.A.F., iš Chicago, III., lakūnas, bombonešio B - 29 įgulos narys, 1945.III.21 žuvo lėktuvo avarijoje arti Clovis, N. M.

  Ensign Peter Rubinas, U.S.N., iš Chicago, III., lakūnas.

  Ltn. Ben Ruzgis, A.A.F., bombonešio bombardierius.

  Ltn. Vincent Sakevičius, A.A.F., iš Cambridge, Mass., bombonešio navigatorius.

  Ltn. Albert Salnoris, A.A.F., iš Philadelphia, Pa., 1943 m. žuvo lėktuvo avarijoje netoli Goldsberg, N.C.

  Kpt. Paul J. Šaltenis, A.A.F., iš Brooklyn, N.Y., lakūnas. Buvo vienu iš Bruklyno Dariaus - Girėno aero klubo steigėjų. Po II Pas. Karo tarnavo Eastern Oro Linijoje pilotu. Žuvo 1948.1.13. Plačiau apie jį buvo Pl. Sp. Nr. 2 - 3, psl. 125 - 30.

  Kpt. Edward A. Schultz, A.A.F., iš Pittsburgh, Pa., advokatas, dalyvavo Afrikos ir Europos karo
  veiksmuose.

  Kpt. Edward J. Silks (Šilkas), A.A.F., iš New Haven, Conn., inžinierius, apdovanotas Bronzos Medaliu už atsižymėjimus Vid. Rytų ir Viduržemio jūros srityse.

  Ltn. Albert C. Šimkūnas, A.A.F., iš Pittsburgh, Pa., lakūnas. Bepuolant japonų karo laivą jo lėktuvas buvo pašautas. Nusileidęs į vandenį buvo kito JAV lėktuvo išgelbėtas.

  Ltn. William A. Skurkis, A.A.F., iš Wilkes - Barre Pa., bombonešio B - 24 Liberator pilotas, už pasižymėjimus Italijoje apdovanotas Oro Medaliu

  Lt. Robert Swede (Švedas), A.A.F., iš So. Boston Mass., lakūnas.

  Ltn. Casimir Stanton, A.A.F., iš Detroit, Mich., lakūnas.

  Kpt. George Svereika, A.A.F., iš Chicago, III., 1945.IV. žuvo lėktuvo avarijoje arti Yuma Army Air Field, Ariz.

  Kpt. Tadas J. Spelius, A.A.F., iš Hartford, Conn., lakūnas, iš Anglijos atliko virš 50 misijų prieš vokiečius, atsižymėjo kovoje prieš robotines ,,V" bombas. Apdovanotas Oro Medaliu su 7 ąžuolo lapais ir kitais žymenimis.
  Ltn. Edward Šimkus, A.A.F., iš Chicago, III., lakūnas, žuvo oro nelaimėje N. Gvinėjoj, 1944 m.

  Ltn. John Šimutis, A.A.F., iš Chicago, III.

  Ltn. John P. Stanievich, A.A.F., iš Detroit, Mich.

  Ensign Bruno Sterbis, U.S.N., iš Chicago, III., 1943 m. žuvo laivyno lėktuvo nelaimėje.

  Ltn. Albert W. Stravinskas, A.A.F., iš Elizabeth, N.J.

  Ltn. C. Stulgaitis, A.A.F., iš Kenosha, Wis., lakūnas.

  Ltn. komanderis Joseph Styles (Stoškus), U.S.N., iš Worcester, Mass., 1943 m. žuvo lėktuvo nelaimėje netoli Alameda, Cal.

  Kpt. Charles Tauga, A.A.F., iš Detroit, Mich., lakūnas.

  Kpt. John Urban, A.A.F., iš Pittsfield, Mass., Afrikos fronte numušė 2 vokiečių lėktuvus.

  Ltn. Alfonse Umbras, A.A.F., iš Portland, Ore., atliko 60 misijų prieš japonus Pacifiko srityje.

  Ltn. Juozas Vaičkus, A.A.F., iš Racine, Wis., 1944 m. po priverstino B - 17 bombonešio nusileidimo buvo patekęs į vokiečių belaisvę.

  Ltn. Albinas Venskus, A.A.F., iš Chicago, III., lakūnas.

  Ltn. A. Verinis, A.A.F., iš New Haven, Conn., lakūnas. Vienoje misijoje jo Skraidanti Tvirtovė numušė 3 vokiečių lėktuvus. Apdovanotas Oro Medaliu su ąžuolo lapais.

  Ltn. J. W. Vilčiauskas, A.A.F., iš Chicago, III., 1944 m. žuvo bombonešio avarijoje.

  Ltn. John Vilkas, A.A.F., iš Hartford, Conn., lakūnas.

  Ltn. Peter J. Wabalas, A.A.F., iš Brooklyn, N.Y.

  Ltn. Joseph Walen (Valentukevičius), A.A.F., 1943 m. žuvo lėktuvo avarijoje Washington valst.

  Ltn. Edward J. Walker (Vaičekauskas), A.A.F., iš Moundsville, Va., 1940 m. baigė West Point karine akademiją, 1942 m. žuvo oro nelaimėje arti Pearson, Pa.

  Ltn. Vincent Warkala, A.A.F., iš Elizabeth, N.J.

  Ltn. Chester J. Wirtel, A.A.F., iš Chicago, III., 1944 m. žuvo arti Malden Field, Mo., bemokydamas oro kadetą, kuris išsigelbėjo parašiutu.

  Ltn. Edmund Wallakevage (Valukevičius), U.S.A., iš Minersville, Pa., lakūnas.

  Kpt. Alex Yankaskas (Jankauskas), A.A.F., iš New Britain, Conn., oro kovose prieš vokiečius Viduržemio jūros srityje numušė 2, gal 3 priešo lėktuvus. Apdovanotas Oro Medaliu su keliais ąžuolo lapais.

  Ltn. Anthony Yenalavage, A.A.F., iš Kingston, Pa., atliko 28 misijas Viduržemio jūros srityje, apdovanotas Distinguished Flying Cross su ąžuolo lapais, britų Distinguished Flying Cross, Oro Medaliu su 3 ąžuolo lapais ir kitais žymenimis. Nepaprastu drąsumu išgelbėjo sužeistus lakūnus grįžtant po bombardavimo vokiečių povandeninių laivų bazių Prancūzijoje 1945.11.23 žuvo lėktuvo nelaimėje arti Hartsell, Ala.

  Kpt. Joseph Yuravich, A.A.F., iš Ansonia, Conn.

  Ltn. Robert D. Yuška, A.A.F., iš Chicago, III., B - 29 pilotas, paskutinę misiją Pacifiko fronte atliko naktį 1945.VIII.14 - 15, kai baigėsi II Pas. Karas. Pradžioje jis buvo B - 24 bombonešių skraid. instruktorium, vėliau Guam oro bazėje išmoko valdyti B - 29.

  Ltn. Victor A. Yuška, A.A.F., iš Chicago, III., lakūnas, atlikęs 50 misijų N. Gvinėjos srityje, apdovanotas Distinguished Flying Cross ir Oro Medaliu su ąžuolo lapais.

  Ltn. Joseph D. Yashkas, A.A.F., iš Wilkes - Barre, Pa., bombonešio bombardierius, apdovanotas Oro Medaliu.

  Ltn. Anthony A. Yukna, U.S.N., iš Middleboro, Mass., lakūnas, Pacifiko srityje atliko 40 misijų, apdovanotas Oro Laivyno Medaliu.

  Ltn. Henry Yuskevich, A.A.F., iš New Britain, Conn.

  Ltn. Anthony Zaldonis, A.A.F., iš Duryea, Pa., lakūnas, apdovanotas Oro Medaliu, Distinguished Flying Cross ir kitais žymenimis.

  Ltn. Phillip Zanauskas, A.A.F., iš Chicago, III., lakūnas.

  Ltn. Joseph Zink (Zenkevičius), A.A.F., iš Chicago, III., atliko 50 misijų Italijos fronte.

  Ltn. Junius J. Zolp, A.A.F., iš Chicago, III., 1944 m. buvo skraidymų instruktorium Randolph Field, Texas.

  Kpt. Vincent R. Zdanzukas, A.A.F., iš New Britain, Conn., Pacifiko fronte atliko 51 bombardavimo misiją. Apdovanotas Oro Medaliu su 8 ąžuolo lapais ir Distinguished Flying Cross.

  Ltn. Robert C. Zakaitis, A.A.F., iš Worcester, Mass., lakūnas, apdovanotas Oro Medaliu.

  Ltn. Peter Zenas (Zienius), U.S.A., iš Minersville, Pa., lakūnas.

  Ltn. Vyt. Žilinskas, A.A.F., iš Philadelphia, Pa., lakūnas.  Nėra abejonės, kad šis sąrašas yra tik dalinis, nepilnas. Lietuvių kilmės karininkų JAV orinėse pajėgose galėjo ir turėjo būti žymiai daugiau. Tikriausiai daugelis čia išvardintų karininkų vėliau pasiekė dar aukštesnius karinius laipsnius, ir buvo apdovanoti dar aukštesniais žymenimis. Nei vardai, nei pavardės palikti nekeisti, taip kaip rasti originaliuose sąrašuose.
  Aukščiau išvardintame sąraše sutrumpinimai reiškia sekantį:

  A.A.F.—American Air Force; U.S.A. — United States Army
  U.S.N. — United States Navy; U.S.M.C. — United States Marine Corps

  Ensign laipsnis Amerikos laivyne buvo tolygus 2-jo rango leitenanto laipsniui.
  Bronzos Žvaigždės medalis buvo suteikiamas už mažos reikšmės atsižymėjimus. Oro Medalis — už kiek reikšmingesnius žygius. Kiekvienas ąžuolo lapas reiškia dar vieną to pat medalio suteikimą. Distinguished Flying Cross buvo duodamas už dar reikšmingesnius pasiekimus. Ąžuolo lapų reikšmė ta pati, kaip ir prie Oro Medalio.
  II Pas. Karo metu Amerikos lietuviai gausiai pirko karo paskolos lakštus - bonus. Už šiuos pasitarnavimus Amerikos vyriausybė stengdavosi bent simboliškai jiems atsilyginti.
  Taip 1943 m. liepos 3 d., Dariaus - Girėno žygio dešimtmečio sukakties proga, Čikagos Municipaliniame (dabart. Midway) aerodrome buvo pakrikštytas dvimotoris bombonešis vardu „LITUANICA". Krikšto apeigas atliko kleb. Anicetas Linkus. Ceremonijose dalyvavo žymesnieji visuomenės veikėjai, Am. Leg. Dariaus-Girėno Postas, ir gausus liet. visuomenės būrys. Čikagos lietuviai tada buvo išpirkę karo bonų už virš 1 mil. dol.
  Ir Detroito lietuviai buvo atsižymėję, išpirkdami karo bonų už virš pusės mil. dol. Jiems pradžiuginti, sanitarinio transporto lėktuvas buvo pavadintas „American Lithuanians of Detroit" vardu.
  Neužmirškime, kad Amerikos lietuviai panašų dosnumą buvo parodę ir besikuriančios Lietuvos karinei aviacijai — 1922 m. jai nupirkdami du Martinsyde F - 4 tipo anglų gamybos naikintuvus, kurie buvo pavadinti „Amerikietis" ir „Amerikietė", ir ilgai mūsų karo aviacijai tarnavo.


  Šaltinis: Plieno Sparnai Nr.4 1973m. Čikaga

  Asmenybės

  Spauskite foto
  A.Gustaitis
  J.Dobkevičius
  S.Darius
  S.Girėnas
  F.Vaitkus
  Z.Žemaitis
  R.Marcinkus
  P.Hiksa
  L.Peseckas
  J.Pyragius
  B.Oškinis
  P.Motiekaitis
  V.Rauba
  J.Kumpis