Soldatenkovas AleksandrasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1896-1984


Aleksandras SOLDATENKOVAS gimė 1896 10 16 Lėlaičių dvare, Tirkšlių vls., Mažeikių aps.

1916 baigė realinę m-lą Lugoje, Rusijoje.

1916 – baigė oro laivyno lakūnų kursus prie Petrogrado politechnikos in-to.

1917 05 01 – Baku jūrų karo lakūnų m-lą, suteiktas praporščiko laipsnis.

1917 10 01 pakeltas į paporučikius.

Iki 1918 02 tarnavo lakūnu Rusijos karo aviacijoje.

Nuo 1919 06 14 Petrogrado gub. Gdovo aps. komendanto adjutantas ir motorinio katerio vadas.

1919 10 04 - 1920 03 20 tarnavo vado adjutantu Pečioros šaulių pulke.

1920 04 12 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Karo aviacijos dalies 1 oro eskadrilės lakūnu, dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1920 04 15 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1920 04 26 paskirtas 1 oro eskadrilės technikos karininku.

1920 08 28 – Technikos sandėlio vedėju.

1920 12 11 – Karo aviacijos parko vado padėjėju technikos srityje. Buvo lėktuvų motorų po remonto priėmimo, nukritusių lėktuvų apžiūros komisijų p-kas, narys.

1922 09 01 pakeltas į kapitonus, paskirtas eiti Karo aviacijos parko vado pareigas.

1925 10 19 pačiam prašant paleistas į atsargą. Gyveno Kaune.

Nuo 1928 06 28 dirbo Amerikos lietuvių akcinėje bendrovėje.

Nuo 1933 studijavo VDU Teisių f-to Ekonomijos skyriuje.

1984 01 16 mirė Calistoga, Napa, California, JAV.

Žmona – Janina (1898 06 24), susituokė 1931 11 15 Kruonyje.


Apdovanotas:
Rusijos kariuomenėje Šv. Anos 2 laipsnio su kardais,
3 laipsnio su kardais ir kaspinu,
4 laipsnio „Už narsumą“ ordinais.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
California, Federal Naturalization Records, 1843-1999
California, Death Index, 1940-1997

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis