Jonas MikėnasKaro lakūnas. Aviacijos majoras.
1899 - 1988


1899 09 17 Skardupio vnk., Aknystos vls., Rokiškio aps. gimė Mikėnas Jonas. Tėvai - Jokūbas Mikėnas ir Teklė Mikėnaitė.

Mokėsi Aknystoje, vėliau Jekabpilyje, Latvijoje.

1915 kilus I pasauliniam karui su tėvais pasitraukęs į Rusiją mokėsi Viazmoje.

1918 Petrograde baigė Kolcovo gimnazijos 6 klases.

1918 grįžo į Lietuvą.

1919 05 29 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, tarnavo Aviacijos dalyje eiliniu, vėliau perkeltas į Aviacijos dalies štabą raštininku.

1920 04 01 suteiktas jaun. puskarininkio laipsnis, paskirtas 1 eskadrilės raštininku.

1919 07 22 lėktuvų remonto motoristu-mechaniku,

1919 10 04 – mokomosios eskadrilės technikos sandėlio vedėju.

1921 03 15 – 1921 08 16 lankė aviacijos teorinius kursus.

1921 07 08 pirmą kartą skrido savarankiškai.

1921 pakeltas į viršilas.

1922 05 03 perkeltas į 2 oro eskadrilę.

1922 11 01 suteiktas karo lakūno vardas.

Nuo 1923 05 17 lankė aukštojo pilotažo kursus.

1924 10 tarnaudamas kariuomenėje įstojo į Kauno meno mokyklą.

1927 08 07 baigus aviacijos karininkų kursus ir už aviacijos šventėje pademonstruotas aukštojo pilotažo figūras 1927 08 29 suteiktas aviacijos leitenanto laipsnis, perkeltas į 1 naikintuvų eskadrilę.

1927 baigė Kauno meno mokyklos bendrąjį kursą.

1929 08 21 grandyje su lakūnais kpt. A.Mačiuika ir vyr. ltn. J.Tumavičiumi apskrido Lietuvą.

1929 Kauno meno mokyklos aukštajame skyriuje pradėjo studijuoti skulptūrą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 05 23 pakeltas į leitenantus.

1932 01 31 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1933 10 27 paskirtas Karo muziejaus aviacijos skyriaus tvarkymo ir priežiūros komisijos nariu.

1934 03 27 dalyvavo išbandant naujai pagamintus 7 ANBO-IV lėktuvus.

1934 06 25 – 1934 07 19 vadovaujant pik. ltn. A.Gustaičiui dalyvavo 3 ANBO-IV skrydyje aplink Europą, aplankant dvylikos valstybių sostines.

1934 išleido vadovėlį „Aviacijos varikliai“.

1935 07 14 pakeltas į kapitonus, paskirtas 1 naikintuvų eskadrilės vado padėjėju.

1936 02 15 – 1 eskadrilės vadu. Dalyvavo išbandant naujus lėktuvus Italijoje (1923 – 1928), Prancūzijoje (1935, 1937, 1939).

1939 08 03 pakeltas į majorus.

Iki 1940-06-15 Jono Mikėno skraidymų stažas Karo aviacijoje buvo 1728 val. 58 min.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas, paliktas Karo aviacijos likvidacinėje komisijoje. Dirbo taikomosios dailės mokyklos jaun. mokytoju.

1944 eksternu baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą.

1941 – 1951 dirbo šio instituto dėstytoju, direktoriaus pavaduotoju, docentas (1947).

Nuo 1951 Dailės instituto Vilniuje dėstytojas, profesorius (1977). LSSR liaudies dailininkas (1969). Sukūrė raiškaus silueto, saikingo dekoro vazų, dekoratyvinių lėkščių, buitinės keramikos dirbinių. Monografijos „L.Strolis“ (1960), vadovėlio „Dailiosios keramikos technologija“ (1967) autorius.

1988 04 07 mirė Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

1994 išleista atsiminimų knyga „Gyvenimo skrydis“.

Žmona – Emilija Jučaitė (1902–1993, susituokė 1928), sūnus – Algimantas (1929), duktė – Jovita Klusienė (1934).


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio (1935)
DLK Gedimino 5 laipsnio (1930) ordinais,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1932),
Čekoslovakijos Baltojo liūto 5 laipsnio ordinu su kardais (1935)
Karo lakūno piloto garbės ženklu (1934),
Italijos Karūnos 5 laipsnio ordinu (1935),
Latvijos aviacijos pulko garbės ženklu (1928),
Prancūzijos karo lakūno specialiuoju ženklu (1934).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Papildyta svetainės administracijos.

GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ JONAS MIKĖNAS PUSLAPĮ
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis