Vytautas ČemarkaKaro lakūnas, aviacijos majoras
1900-1993


Vytautas Čemarka gimė 1900 m. gruodžio 1 d. Kybartuose.
Tėvai: Juozapas Čemarka ir Marija Abraitytė.
1920 m. baigė realinės mokyklos 7 klases.
1920 m. lapkričio 15 d. įstojo į Karo mokyklą.
1921 m. gruodžio 18 d. baigęs Karo mokyklą (IV laidą), gavo leitenanto laipsnį ir buvo pasiųstas į Karo aviaciją.
1922 m. birželio 15 d. paskirtas eskadrilės ginklų vedėju.
1922 m. liepos 18 d. paskirtas instruktoriumi į Mokomąją komandą.
1922 m. rugpjūčio 26 d. po 14 val. 41 min. skraidymo su instruktoriumi, išskrido savarankiškai lėktuvu Albatros B. II.
1923 m. balandžio 28 d. savarankiškai išskrido kovos lėktuvu DFW C. V, perkeltas į 3-ąją oro eskadrilę eiti karo lakūno pareigas.
1923 m. gegužės 13 d. vyr. Itn. A. Gustaičiui bandant dvimotorį bombonešį „Friedrichshafen" G III a, šiam nukritus, buvo sužeistas.
1924 m. spalio 1 d. suteiktas karo lakūno vardas.
1925 m. sausio 12 d. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.
1925 m. rugpjūčio 11 d. perkeltas į 4-ąją oro eskadrilę.
1926 m. rugsėjo 1 d. paskirtas Mokomosios eskadrilės vadu.
1927 m. gegužės 29 d., pačiam prašant, išleistas į atsargą, išvyko į Braziliją.
1929 m. sausio 13 d. dalyvavo susirinkime įsteigusiame Brazilijos lietuvių išeivių vienybės centrą San Paule.
1931 m. grįžo į Lietuvą.
1931 m. rugpjūčio 10 d. priimtas į karo tarnybą, paskirtas į 1-ąją eskadrilę karo lakūnu.
1932 m. spalio 1 d. paskirtas Aviacijos mokyklos karo lakūnu kuopos vado teisėmis.
1932 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis.
1933 m. birželio 19 d. paskirtas Aviacijos mokyklos skraidymo instruktoriumi, vėliau ėjo karo lakūno, mokyklos mechanikų klasės vadovo, aviacijos karininkų kursų pilotavimo instruktoriaus pareigas.
1934 m. liepos 23 d. perkeltas į 3-ąją eskadrilę.
1934 m. spalio 19 d. perkeltas į Karo aviacijas mokyklą eiti karo lakūno pareigas.
1935 m. rugsėjo 2 d. paskirtas 1-osios eskadrilės vadu.
1935 m. lapkričio 23 d. suteiktas majoro laipsnis.
1936 m. rugsėjo 21 d. paskirtas 2-osios (naikintuvų) aviacijos grupės vadu.
1939 m. rugsėjo 8 d., pačiam prašant, paleistas į atsargą.
1939 m. rugsėjo 18 d. mobilizuotas ir paskirtas Tiekimo skyriaus turto priėmėju.
1939 m. spalio 1 d. paleistas į atsargą ir išbrauktas iš Karo aviacijos karininkų sąrašų.
Paleistas į atsargą gyveno Kaune, vėliau pas seserį Virbalyje.
Po karo gyveno Vokietijoje, Kempteno lietuvių karo pabėgėlių stovykloje.
1949 m. emigravo į Braziliją, gyveno San Paule.
Mirė 1993 m. sausio 17 d., palaidotas Vilja Formazos kapinėse. Kapas neišlikęs.

Apdovanojimai:
Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas (1934),
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1933 12 30).

Šaltiniai:
LCVA F.1787, Ap.2, B.51;
Pijaus Poškaus asmeninis archyvas.
Svetainės administracijos surinkta informacija.


• KARO LAKŪNUI VYTAUTUI ČEMARKAI ATMINTI
Ištrauka iš Pijaus Poškaus apsakymo "Karo lakūno gyvenimo akimirkos"

DOKUMENTAI IR FOTOGRAFIJOS
Prie mokomojo lėktuvo Albatros C.I 1922 m.
Iš kairės: mokinys žvalgas ltn. S.Darius, instruktorius G.Pavlovas, Mokomosios eskadrilės vadas mjr. A.Senatorskis, mokinys žvalgas ltn.V.Čemarka, žvalgas ltn. A.Vasnevskis, mokinys žvalgas ltn. Petkūnas (?)
(LAM)
• • • • • • • • • • • •Lakūnai, motoristai ir raiteliai manevrų metu prie žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI lauko aerodrome 1923 m.
Priekyje iš kairės (su lakūniškais akiniais): X, A.Vasnevskis, V.Demidavičius, M.Mačiokas, J.Nastaras, L.Peseckas, S.Darius, A.Stašaitis (su pilote), A.Damijonaitis, V.Reimontas, J.Narakas, V.Čemarka, V.Morkus, J.Garolis (su odiniu kombinezonu).
(LAM)
• • • • • • • • • • • •Mokomosios oro eskadrilės vadas A.Gustaitis (centre) su mokiniais lakūnais prie naikintuvo Fokker D.VII. Kauno aerodromas, 1924 m.
Iš kairės: S.Darius, A.Gavelis, A.Gustaitis, J.Garolis, V.Čemarka.
(LAM)
• • • • • • • • • • • •3-osios oro eskadrilės lakūnai ir motoristai prie savųjų LVG C.VI. 1925 m.
Iš kairės: J.Liutkus (2), J.Nastaras (5), V.Čemarka (6), V.Reimontas (8), esk.vadas A.Stašaitis (10), A.Vasnevskis (11), J.Garolis (12), S.Darius (13).
(LAM)
• • • • • • • • • • • •Aviacijos personalas su svečiais iš tuom. Čekoslovakijos.
V.Čemarka priekyje pirmas iš kairės.
(LAM)
• • • • • • • • • • • •Grupė aviacijos karininkų su gen. J.Kraucevičiumi.
V.Čemarka sėdi ant kėdės antras iš kairės.
(LAM)
• • • • • • • • • • • •Grupė karininkų Kauno aerodrome.
V.Čemarka - trečias iš kairės.
(LAM)
• • • • • • • • • • • •


Naikintuvų grupės personalas prie FIAT CR.20.
Iš kairės: raštininkas Čeplaitis (5), J.Draugelis (10), Juozas Pyragius (12), V.Varanavičius (13), 5-osios eskadrilės vadas J.Adomaitis (14), S.Jasiunskas (15), S.Baipšys (16), Naikintuvų grupės vadas A.Mačiuika (17), J.Mikėnas (18), 1-osios eskadrilės vadas V.Čemarka (19), P.Nakrošis (20), V.Milevičius (21), J.Nausėda (22), A.Vachauzas (25), Gylikis (27), S.Jurevičius (28), Urbaitis (29), Daktaras (33).
(LAM)
• • • • • • • • • • • •Vytautas Čemarka DP dokumentuose.
(Arolsen Archive)
• • • • • • • • • • • •Vytautas Čemarka Brazilijoje 1974 m.
(ancestry.com)
• • • • • • • • • • • •
Vytauto Čemarkos mirties liudijimas.
(Pijaus Poškaus rinkinys)
• • • • • • • • • • • •

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis