Špokas (Špokevičius) AntanasKaro lakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1915-1993


Antanas ŠPOKAS (Špokevičius) gimė 1915 03 01 Gudgalių k., Vaškų vls., Biržų aps.

Mokėsi Pasvalio vid. m-loje.

1934 baigė Biržų g-ją.

1936 09 15 baigus Karo mokyklą (XVIII laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į 8 pėst. pulką.

1938 09 01 komandiruotas į Karo aviacijos m-los oro žvalgų kursus ginklų rūšių karininkams.

1939 09 17 paskelbus mobilizaciją, žvalgybos ir bombonešių eskadrilėms trūkstant žvalgų, paskirtas 3 (bombonešių) aviacijos grupės 1 bombonešių eskadrilės karo lakūnu žvalgu, vėliau eskadrilės technikos karininku.

Iki 1941 06 15 Antanas Špokas Karo aviacijoje buvo skraidęs 58 val. 16 min.

1940 08 21 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės jaun. lakūnu žvalgu. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.

1941 06 28 paskirtas į lietuvių karių Vilniaus Įgulos komendantūrą. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į Australiją.

1993 mirė Australijoje.


Apdovanotas:
DLK Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu (1936).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis