Grinius (Grinevičius) AleksandrasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1912-1965


1912 04 04 Ukmergėje gimė Grinius (Grinevičius) Aleksandras.

1928 Jonavoje baigė m-lą.

1932 – baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Pašauktas į karinę tarnybą, pasiųstas į Karo mokyklą.

1933 09 15 ją baigė (VIII asp. laid.), suteiktas ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į kavalerijos karininkų atsargą. Mokytojavo Utenos aps. pradžios mokykloje.

1936 05 10 baigė 10 mėn. atsargos karininkų kursus ir priimtas į karinę tarnybą, paskirtas į 1 husarų pulką 1 eskadrono būrio vadu.

1937 12 31 baigė Karo aviacijos mokyklą, suteiktas II eilės karo lakūno vardas ir perkeltas į karo aviaciją 6 eskadrilės karo lakūnu.

1938 06 13 pakeltas į leitenantus, paskirtas 8 eskadrilės karo lakūnu.

1939 12 31 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1940 11 01
sovietams likviduojant Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą. Iki karo mokytojavo Kauno aps.

1941 07 07 priimtas į TDA Kauno komendantūros batalioną 3 kuopos būrio vadu.

1941 09 04 perkeltas į 4 PPT batalioną 3 kuopos vadu.

1941 11 11 perkeltas į 6 apsaugos batalioną (vėliau pavadintą 8 batalionu).

1944 03 - į 259 batalioną 3 kuopos vadu.

1944 04 07 – į 9-E batalioną. 1944 08 vokiečiams nuginklavus batalioną kartu su kitais karininkais išvežtas į Vokietiją.

1948 emigravo į JAV. Gyveno Kalifornijoje, Bostone, Vašingtone, dirbo vaistų pramonėje, jojimo kursuose, universiteto bibliotekoje.

1965 01 14 mirė Fresno m., Kalifornijoje.

Žmona – Aldona Gimbutaitė, sūnus – Vygintas.


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu (1933).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis