Jonas Vileišis
Lietuvos Aero Klubo steigėjas, patvirtinęs jo statutą
Jonas VileišisGimė 1872 m. sausio 3 d. Biržų aps. Pasvalio vls. Medinių k.
1892 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1892—1894 m. studijavo Peterburgo universiteto fizikos ir matematikos fakultete, vėliau — teisės fakultete, kurį baigė 1898 m. Trumpai žinias gilino Berlyne (Vokietija).
1900 m. grįžo į Lietuvą ir vertėsi advokatūra. Dalyvavo „12 apaštalų" draugijos lietuvių kalbai ginti veikloje. Caro administracija kelissyk darė kratas jo bute ir baudė piniginėmis baudomis.
1905 m. gruodžio 4—5 d. drauge su kitais surengė Lietuvių suvažiavimą Vilniuje.
1915 m. įkūrė Lietuvių draugiją nukentėjusiems dėl karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti ir buvo jos pirmininkas.
1916 m. už atsišaukimus prieš vokiečių okupacinę valdžią buvo suimtas ir deportuotas į Vokietiją, grįžo 1917 m. gegužės mėn.
Buvo Lietuvos Tarybos narys. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą.
II Mykolo Sleževičiaus (1918.XII.26— 1919.III.12) Ministrų kabinete buvo vidaus reikalų ministras.
IV Mykolo Sleževičiaus (1919.IV.12—1919.X.7) Ministrų kabinete buvo finansų ministras.
1919—1920 m. vadovavo misijai JAV Lietuvos juridiniam pripažinimui ir finansiniai paramai gauti.
1921 —1933 m. Kauno miesto burmistras.
1933—1940 m. dirbo Valstybės taryboje, buvo Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, vertėsi advokato praktika.
Lietuvių demokratų partijos vienas kūrėjų (1902 m.).
Lietuvių mokslo draugijos (1907 m.), Lietuvos valstiečių sąjungos (1905 m.) vienas organizatorių.
1917—1922 m. Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos narys.
1922—1929 m. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys.
Buvo daugelio kultūros ir visuomeninių organizacijų, bendrovių valdybų narys ir pirmininkas.
Bendradarbiavo spaudoje. Buvo „Lietuvos ūkininko" redaktorius (1905-—1906 m.), „Vilniaus žinių" leidėjas ir pagrindinis redaktorius (1909 m.), „Lietuvos žinių" steigėjas (1909 m.). Atgaivino „Varpo" leidimą Tilžėje. Kartu su A. Smetona ir J. Jablonskiu įsteigė „Aušros" draugiją lietuviškoms knygoms leisti. Išvertė grožinės literatūros ir kitų kūrinių.
Mirė 1942 m. birželio 1 d. Kaune.Tekstas: Algirdas Banevičius "111 Lietuvos valstybės 1918-1940 politikos veikėjų" 152-153 psl.
Fotografija: http://lt.wikipedia.org


Grįžti į LAK steigėjų puslapį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis