Jonas LiorentasKaro lakūnas. Aviacijos pulkininkas leitenantas.
1901 - 1991


1901 08 11 Janukiškių k., Žvirgždaičių vls., Šakių aps. gimė Jonas Liorentas .

1918 baigė Marijampolės „Žiburio“ g-jos 3 klases.

1919 01 15 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 2 pėst. pulką, vėliau – į Atskirąjį Ukmergės batalioną.

1919 07 04 – 1920 01 16 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Salako, Turmanto, Kalkūnų.

1920 01 16 įstojo į Karo mokyklą.

1920 10 17 ją baigus (III laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 1 savanorių pulko 5 kuopos jaun. karininku.

1922 07 01 – 4 pėst. pulko 2 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku.

1923 06 02 – 3, vėliau 7 kuopos vadu.

1925 07 01 – 7 pėst. pulko vyr. karininku.

1926 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

1926 09 30 paskirtas į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę.

1927 07 14 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laida).

1927 09 15 paskirtas 4 oro eskadrilės karo lakūnu.

1927 11 07 paskirtas naujokų kuopos vadu.

1928 09 14 baigė aukštojo pilotažo kursus.

1928 11 23 pakeltas į kapitonus.

1929 01 17 paskirtas 1 eskadrilės karo lakūnu.

1930 01 07 įskaitytas į Karo aviacijos štabo karininkus.

1934 04 16 perkeltas į Šiaulius ir 1934 06 06 paskirtas 3 eskadrilės vadu.

1934 09 22 paskirtas Šiaulių įgulos v-ku.

1934 06 25 – 07 19 dalyvavo ANBO-IV grandies skrydyje aplink Europą aplankant 12 valstybių sostines.

1934 09 06 pakeltas į majorus.

1935 09 02 paskirtas III bombonešių grupės vadu.

Iki 1936 04 01 atliko 1966 skrydžius, skraidė 948 val.

1937 03 15 baigė aklojo pilotažo apmokymus.

1938 09 08 pakeltas į pulkininkus leitenantus.

Per visą tarnybą aviacijoje Jonas Liorentas atliko 2585 skrydžius, ore išbuvo 1342 val. 19 min.

1940 07 11 paskirtas Karo aviacijos komendantu.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas, bet paliktas Karo aviacijos likvidavimo darbams. LLA narys.

1943 pradž. paskirtas Kauno apygardos vadu.

1944 02 12 įstojo į Vietinę rinktinę, paskirtas Marijampolės įgulos karo komendantu.

1944 pasitraukė į Vakarus. Iki 1953 gyveno Šveicarijoje, vėliau emigravo į JAV, gyveno Floridoje.

1991 07 08 mirė Čikagoje.

Žmona – Antanina Urbaitė (1899, susituokė 1931), duktė – Ina (1932), sūnus – Algirdas, pogrindinės jaunimo organizacijos „Geležinis vilkas“, įkurtos 1955 Kaune, vadas (1936 – 1956 sušaudytas Mordovijos 10 lageryje).


Vyčio kryžiaus kavalierius 1-ojo Savanorių pulko ltn. Jonas Liorentas.


Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 5 laipsnio (1919)
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio (1931) ordinais,
Savanorių (1929) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais,
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1934),
Čekoslovakijos Baltojo liūto 5 laipsnio ordinu su kardais (1935)
Karo lakūno piloto garbės ženklu (1934),
Italijos Karūnos 4 laipsnio ordinu (1935),
Prancūzijos Karo lakūno specialiuoju ženklu (1934),
Švedijos Kalavijo 5 laipsnio ordinu (1934).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
Aušra Jurevičienė, „Aviacijos plk. ltn. Jonas Liorentas“ Kaunas, KAM, VDKM, 2009, 54 psl.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis