Trumpa Lietuvos šaulių sąjungos istorija


Vytautas Peseckas

"Trumpa Lietuvos šaulių sąjungos istorija"Įvairiose karinio apmokymo pratybose šauliai daugiausiai būdavo pėstininkai, taip pat buvo dviratininkų ir raitininkų. Klaipėdoje šauliai įsigijo burinę jachtą "Šaulys", aviacijos entuziastai pasistatė sklandytuvą, bandė sklandyti.

Šaulių aviacijos užuomazga tapo Kauno Artilerijos dirbtuvių 6-tos priešlėktuvinės apsaugos kuopa, vadovaujama kpt. V.Stašaičio, kai greta karinio parengimo ir kultūrinės veiklos kilo susidomėjimas sklandymo sportu.

Ši kuopa įsisteigė 1936 m. rugpjūčio mėnesį, ir beveik tuo pačiu laiku joje susiorganizavo 60 narių aviacijos būrys, kurio vadu paskirtas j.ltn. Z.Stanaitis. Netrukus šaulių aviacijos būrys iš Lietuvos Aero Klubo gavo mokomojo sklandytuvo brėžinius ir jį savo lėšomis pradėjo statyti. Statybai vadovavo technikas sklandytojas L.Reimeris ir A.Gegeckas. Po tūkstančio darbo valandų, šaulių rankomis pastatytas B.Oškinio ir G.Miliūno konstrukcijos mokomasis sklandytuvas MO-1, pavadintas "Žiogu", buvo nugabentas į Pažaislio smiltynus, kur šauliai įsirengė sklandytuvų angarą ir, sklandymo instruktoriui G.Miliūnui vadovaujant, sėkmingai atliko pirmuosius skridimus. 1937 m. vasarą 10 aviacijos būrelio narių mokėsi sklandymo meno Nidos sklandymo mokykloje, o rudenį 42 būrio šauliai buvo priimti kursantais į LAK aviacijos teorijos kursus. 1937 m., besiplečiančiai Lietuvos šaulių sąjungai prisijungus kai kurias sporto organizacijas, kilo mintis "sušaulinti" ir sportinę aviaciją. Šaulių planui - įtraukti LAK į gausią savo sąjungą kurią finansiškai rėmė Krašto apsaugos ministerija ir valstybės iždas - dauguma LAK'o narių nepritarė. Karo aviacijos viršininkas brig.gen. inž. A.Gustaitis karių spaudai pareiškė nuomonę, kad LAK buvo ir bus Lietuvos skraidymo sporto atstovaujamasis organas visoje Lietuvoje ir užsienyje. Nesusitarus su LAK, šauliai 1937 m. lapkričio 29 d. įsteigė Kauno l-osios rinktinės aviacijos būrį. Į būrio tarybą buvo išrinkti civ. lakūnas J.Kumpikevičius, av. viršila G.Vahauzas, pusk. A.Urbonas ir K.Tavianskis. Į kontrolės komisiją - kpt. gyd. V.Tupčiauskas, j.ltn. Z.Obelenis ir civ. lakūnas P.Žaltauskas. Būrio tarybos pirmininku liko jau anksčiau Šaulių sąjungos vado paskirtas aviacijos Itn. A.Krasnickas.

Šaulių sąjungos veiklą nuo pat jos įsikūrimo pinigais gausiai rėmė JAV lietuviai: skyrė dovanų ginklams, knygoms ir kt. pirkti. 1938 m. rugpjūčio 12 d. į Kauno aerodromą atskrido Amerikos lietuvis lakūnas Paulius Šaltenis. Jis parskraidino iš Klaipėdos į Lietuvą laivu atgabentą sportinį lėktuvą Taylor "Cub" - Brooklyn'o Dariaus ir Girėno klubo dovaną Šaulių aviacijai.

Šaulių aviacija, įsigijusi vieną lėktuvą, susirūpino įsigyti ir daugiau aviacijos technikos, paskelbė aukų rinkimo vajų lėktuvams pirkti. Kai aukų fonde susikaupė pakankamai pinigų, Vokietijoje buvo nupirktas lėktuvas Klemm Kl-35b, tinkamas mokymui ir aukštajam pilotažui. 1938 m. gruodžio 1 d. jį į Kauną parskraidino av. ltn. L.Lendraitis ir av. kpt. A.Krasnickas-Audronis. Lėktuvas šaulių pavadintas "Sakalas 2".

1939 m. pavasarį iš rikiuotės šaulių ir rėmėjų buvo surinkta apie 117 000 litų, už kuriuos nupirkti dar du lėktuvai Klemm Kl-35b. Jie kainavo po 70 000 litų. Juos į Kauną parskraidino av. ltn. J.Andriušis ir av. ltn. L.Lendraitis. Birželio 25 d., minint Šaulių sąjungos 20-ąsias įkūrimo metines, Kauno aerodrome abu šie lėktuvai buvo pakrikštyti "Sakalas 3" ir "Sakalas 4". Kaip ir kitiems "Sakalams" ant sparnų apatinių pusių ir ant posūkio vairų buvo nupiešti Šaulių sąjungos ženklai - balti Vyčio kryžiai raudoname skyde.

Kai 1939 m. kovą vokiečiai atplėšė Klaipėdos kraštą LAK neteko Lietuvos sklandymo lopšio Neringoje - Nidos sklandymo mokyklos. Atgavus Vilniaus kraštą, Lietuvos Aero Klubas, kaip sklandymo sporto pradininkas ir ugdytojas Lietuvoje tikėjosi perimti prie Vilniaus buvusią Aukštagirio sklandymo mokyklą. Panašiai galvojo ir Karo aviacijos viršininkas A.Gustaitis, ir pavedė gen. št. pik. ltn. N.Tautvilui geruoju susitarti su Šaulių sąjungos vadovybe, kuri 1940 m. vasarį perėmusi šią mokyklą iš Orinio sporto sąjungos, jos perduoti niekam neketino. Šaulių sąjunga-valstybinė - karinė organizacija, valstybinių struktūrų buvo labiau palaikoma už LAK'ą - visuomeninę organizaciją, todėl Aukštagirio sklandymo mokykla liko šaulių rankose. Jie mokyklą pavadino Dariaus ir Girėno vardu, viršininku paskyrė sklandymo rekordininką Alfredą Gysą, instruktoriais - Juozą Bulanavičių ir Bonaventūra Juodviršį. Sklandymo mokymas prasidėjo 1940 m. birželio 1 d.

1940 m. pavasarį Šaulių aviacija turėjo apie tris šimtus narių, vieną kovos eskadrilę ir aviacijos mokyklą, visų rūšių aviacijos specialistų kadrus ir rezervus, Dariaus ir Girėno sklandymo mokyklą Aukštagiryje, Kauno Žaliakalnyje planavo pastatyti šuolių su parašiutu mokymo bokštą, jaunimui buvo ruošiami aviamodeliuotojų kursai, veikė sąjungos rinktinės aviacijos būriai Kaune, Šiauliuose ir Vilniuje.

Sovietams okupavus Lietuvą, liepos 13 d. Šaulių sąjunga buvo likviduota, sąjungos aviacijos technika okupantų konfiskuota, prasidėjo jos vadovybės ir narių areštai, trėmimas, sodinimas į Sibiro lagerius.

GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ LŠS AVIACIJA PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis