Laukiant leidimo pakilti


Vytautas PeseckasLeitenantui Feliksui Vaitkui, New York'e laukiant tinkamo oro ir Floyd Bennett aerodromo leidimo pakilti skrydžiui per Atlantą į Lietuvą, teko sugaišti daug dienų. "Lituanicos II" skridimo priešininkai skleidė įvairias paskalas. Sunkių laukimo dienų dienoraštis paruoštas pagal Čikagos dienraščio "Naujienos" skelbtus kasdienius pranešimus.

1935 m. gegužės 24 d. Feliksas Vaitkus iš Čikagos per Clevelandą atskrido į New Yorko Floyd Bennett aerodromą, iš kur ruošiasi pakilti skridimui į Lietuvą. "Lituanica II" buvo pastatyta angare Nr.3, o Vaitkus, kaip New Yorko miesto garbės svečias, nemokamai apgyvendintas "Half Moon" viešbutyje, Coney Island, N.Y.

Gegužės 26-30 dienomis buvo daug atsisveikinimo su Vaitkumi renginių, ruošiamų New York'o apylinkėse gyvenančių lietuvių.

Birželio 13 d. į New Yorką iš Čikagos atvyko ALTASS sekretorius Antanas Vaivada. Jis taip pat apsistojo "Half Moon" viešbutyje, kur jau gyveno Feliksas Vaitkus su žmona Marta ir uošviu inžinieriumi Anton Brotz. Vaivada padėjo Vaitkui įvairiuose skridimo reikaluose ir informavo ALTASS vadovybę apie Felikso galutinį pasiruošimą skridimui per Atlantą.

Birželio 22 d. portugalų brolių George ir Alfred Monteverde lėktuvas, kildamas iš F. Bennett aerodromo skridimui į Lisaboną sudužo. Abu broliai laimingai išliko gyvi, lėktuvas sudegė.

Birželio 24 d. Vaitkus išskrido į "P&W" ir į "Lycoming" aviacijos dirbtuves "Lituanicos II" variklio magnetų pakeitimui ir propelerio išbalansavimui

Liepos 3 d. Antanas Vaivada pasirašė ALTASS vardu dokumentą, "Lituanicai II" kylant nelaimės atveju atleidžiantį F. Bennett aerodromo vadovybę ir New Yorko miestą nuo bet kokios atsakomybės.

Liepos 7 d. Brooklyn'e, N.Y., transatlantinis lakūnas lenkas (teisingiau - sulenkėjęs lietuvis) Ben Adamovicz ir "transpacifiko" lakūnas Herndon apsilankė Floyd Bennett aerodrome, apžiūrėjo "Lituanica II", davė Vaitkui savo patarimų ir komplimentų už gerą lėktuvo įrengimą.

Liepos 8 d. F. Vaitkus ketina išskristi šią savaitę. Lėktuvas paruoštas.

Liepos 9 d. Lakūnas F. Vaitkus laukia progos atlikti bandomuosius skridimus su pilnais benzino bakais. Jis būtų tai seniai atlikęs, bet sutrukdė nauja taisyklė, įvesta Floyd Bennett aerodrome. Po to, kai su savo lėktuvu kildami nukrito broliai Monteverde, aerodromo vadovybė paskelbė potvarkį, kuriuo draudžiama transatlantiniams ir kitiems lakūnams kilti perkrautais lėktuvais, ypač iš rytų į vakarus, kur kilimo takas baigėsi prie aerodromo administracijos ir angarų. Šis potvarkis sudaro didelį keblumą transatlantiniams skridimams, nes vėjas toje vietoje prie Atlanto kranto beveik visuomet pučia iš vakarų, o lėktuvas turi kilti prieš vėją. Pavėjui pavojinga, ypač - perkrautu lėktuvu. Vėjas iš rytų pučia labai retai. Tikimasi, kad reikalai susitvarkys šiandien ar rytoj. Kai ši kliūtis bus pašalinta, skridimas galės įvykti bet kurią dieną.

Liepos 9 d. Šiandien svorio bandymams daryti buvo blogas oras (tiršta migla). Bet nepaisant blogo oro buvo tęsiami ir sėkmingai pabaigti propelerio tvarkymo mėginimai. Vibracija visiškai pašalinta. Svorio bandymai rytoj, ir bus pabaigti ketvirtadienį.
Vakar Vaitkus išmėgino, kiek laipsnių pakreipus propelerio mentes šis geriausiai veikia įsibėgėjant lėktuvui žeme ir pakylant į orą. Propelerio kampas keičiamas skrendant.

Liepos 10 d. Brooklyn. Tris dienas New Yorke baisus oras. Jei oras pasitaisys, Vaitkus pradės svorio bandymus. Per šias dienas, kada oras jam neleidžia daryti svorio bandymų, jis sutvarko įvairius mažmožius: žemėlapius, įrankius, bagažą ir t.t.

Liepos 11 d. Šiandien buvo daromi bandomieji svorio skraidymai su bakais, pripiltais benzino iki pusės. Rezultatas: lėktuvas pasiekia 170 mylių/val. (273 km/val.) suvartodamas per valandą 20 galonų (76.1 l) benzino į "Lituanicos II" bakus telpa beveik 700 gal. (2660 I) benzino.

Liepos 12 d. N. Yorke karštis nepakeliamas, Coney Island maudyklėse pilna žmonių, nors jau beveik 9 val. vakaro. Tame triukšmingame Coney Islande stovi "Half Moon" viešbutis, o vienam to viešbučio kambary ant grindų ištiesti didžiuliai žemėlapiai. Ant tų žemėlapių, kad jų galai neužsilenktų, uždėta knygos, stiklai, vazonai. Šviesiaplaukis vyras, kuris šalia tų žemėlapių atsigulęs, viena ranka prakaitą braukdamas nuo kaktos, kita ranka pieštuku braižo įvairias linijas ir rašo įvairiausių skaičių eiles. Tas jaunas vyras - lakūnas F. Vaitkus -ruošiasi skridimui New York - Kaunas. Tai ilga oro kelionė per Atlantą. Pavojinga. Žemėlapyje nubrėžta stora raudona linija New York-Kaunas. Vaitkus pasieks Kauną per 28 val. Jis skris vidutiniškai 170 myl./val. Pirmąsias skridimo valandas su 700 gal. benzino svoriu lėktuvas nebus toks greitas, skris apie 140 myl./val. (225 km/val.). Po to "Lituanica II" skris į Kauną pasiekdama 175-180 myl./val. (280-290 km/val.). Pakils New Yorke 5 val. ryto iš Floyd Bennett aerodromo. Apie 8 val. ryto bus virš Halifax'o, Kanados uosto. 12 val. Vaitkus jau pasieks Newfoundland'o krantus, o apie pirmą pradės skrist skersai vandenyno. 7 val. vakaro jis bus perskridęs didesnę pusę Atlanto, o apie 12 val. nakties bus tarp Airijos ir Anglijos. Airijoj Vaitkus praskris virš Athlone's, kurios radijo stotis teiks jam oro pranešimus, muziką ir radijo signalus aviagacijai. Anglijoje lakūnas praskris virš Liverpool'io uosto. Kitą dieną apie 4 val. ryto Vaitkus bus virš Kopenhagos, Danijoje. Apie pusę aštuntos iš 5000-1000 pėdų aukščio (1500-3000 m) jis jau galės matyti Lietuvos teritoriją, krantus, kuriuos skalauja Baltijos jūros bangos, ir Klaipėdos uostą. Ten jį žada pasitikti LAK civiliniai ir karo lėktuvai, ir palydėti į Kauno aerodromą, kurį pasieks 3 val. po pietų. Paklaustas, ką mano valgyti skridimo metu, atsakė:
- Ot būtų gerai, kad galėčiau pasiimti gerų, riebių koldūnų. Bet reikės, turbūt, be jų apsieiti, nes jie kelionėje sugestų.

Kelionei lakūnas paims šių maisto produktų:

  • 1gal. (3.8 l.) vandens, 1 gal. "Coca - Cola",

  • 1 kvortą šiltos kavos.

  • Pusę tuzino (6) obuolių ir apelsinų.

  • 2 vištienos sumuštinius.

  • 2 sumuštinius su kiaulienos kotletais.

  • 1 stiklinė kofeino plytelių, kurios pašalina miegą.


Vaitkienė prižiūri lakūno sveikatą. Bedirbdamas prie lėktuvo ar darydamas bandymus Vaitkus dažnai užmiršta apie valgį ir poilsį, ir jeigu ne žmona, tai kartais vien pusryčiais ir gyventų, o gulti neitų be vidurnakčio. Jis taip įsigilino į darbą, kad nežinojo, koks paros laikas, kad tarp lūpų tebekyšo seniai užgesusi cigaretė, ir kad nieko nevalgė. Tik staiga jis pasijudina, meta pieštuką ant stalo ir sušunka "Martha" arba "Tony" (Antanui Vaivadai), "what do you say - einam valgyti?" Atsiliepdama Vaitkui Vaitkienė paklausia: ką šiandien valgysim? "Koldūnus". "No, jų vakar valgėm. Well, how about some blynai su smetona?" - pasiūlo Vaitkienė. "O.K.."

Liepos 17 d. Audros, blogas oras ir atmosferinės sąlygos virš Atlanto neleidžia pradėti skridimų.

Liepos 18 d. Paskutinėmis lakūno F. Vaitkaus dienomis Amerikoje prieš išskridimą vyksta permainos pas lietuvius, kurie netolimoje praeityje neturėjo gero žodžio nei lakūnui, nei ALTASS-ui (Amerikos lietuvių transatlantinio skridimo sąjunga, Vaitkaus skridimo organizatorė), nei tiems broliams, kurie aukojo ir darbavosi, kad žygis būtų įvykdytas.
Šaukdamiesi dangaus ir pragaro galybių, jie tvirtino, kad Vaitkus neskris, kad iš visuomenės surinktais pinigais ir lakūnas, ir rėmėjai limuzinus įsigijo ir trankosi po visą plačią Ameriką. Vėliausiu laiku jie tvirtino, kad "Lituanica II" lėktuvas yra kevalas su tuščiais viduriais. Variklis nieko nevertas. Aviagacinių instrumentų neturi. Ten, lėktuvo priešaky, prietaisų lentoj sudėti ne prietaisai, bet tik ant lentos išdažyti instrumentų paveikslai. Pirm negu Vaitkus išlėks, ant Atlanto vandenyno sužaliuos žolė...
Bet dabar, kur tik eini - visur visi didžiausi skridimo draugai: "Kada Vaitkus skris?" "Tak, kad tik jis nulėktų!" "Buvau aerodrome, mačiau Lituanica!" "Pikčerį nusitraukiau prie šipo!.. (nusifotografavau prie lėktuvo)" "O, šiur nuskris".

New York, liepos 18 d. "Reuter" anglų telegramų agentūra Londone buvo iš kažkur gavusi žinią, kad F.Vaitkus sudaužęs lėktuvą, darydamas bandomuosius svorio skridimus. Agentūra užklausė Floyd Bennett aerodromą, ar tiesa. Gavusi neigiamą atsakymą, žadėjo atšaukti žinią.

Liepos 19 d. F.Vaitkus sieks greičio rekordo. "Lituanica II" sverdama 6500 svarų (2950 kg) išvysto 173 myl./ val. (278 km/val.). Pakilo su pilnais didžiaisiais bakais per 8 sekundes. Kopia aukštyn 1000 pėdų (305 m) per minutę.
Vaitkus pasiryžęs sumušti du pasaulio aviacijos rekordus - greičio ir tolio, nes trumpiausia linija oru iš N.York į Kauną yra beveik 4500 mylių (7240 km). Joks lakūnas vienas be sustojimo taip toli dar nėra nuskridęs.

"Lituanica II" yra Lockheed Vega lėktuvas su Wasp 9 cilindrų S1D1 modelio varikliu, kuris prie žemės jūros lygyje išvysto virš 600 AG. Vaitkus skris 10000-12000 pėdų (3000-3700 m) aukšty. Tokiam aukšty motoras išvysto iki 520 AG. Vaitkus naudosis puse to pajėgumo, t. y. 260 AG, pasiekdamas 175 myl./val. (280 km/val.).
"Lituanica II" pilnai pakrauta pakilo nuo žemės per 8 sek., nuriedėjusi 1200 pėdų (366 m). Vaitkui teks nuskristi iš viso apie 4800 mylias (7700 km) oro keliu per 27-28 valandas.
Galutiniai svorio bandymai. Pakylant variklis veikė 600 AG. Atsiplėšė nuo žemės įsibėgėjus iki 90 myl./val. (145 km/val.).
Lakūnas Vaitkus sako, kad lėktuvas su pilnu svoriu skrenda "kaip patepta kulka" (like a greased bullet).

Liepos 22 d. Vaitkus laukia progos išskristi. Lakūnas išskris pirmai progai pasitaikius, ir tai gali būti bet kurią dieną: gal jau rytoj arba poryt. Jis yra pilnai pasiruošęs ir pailsėjęs. Bakai pripilti degalų ir alyvos, lėktuvas nušveistas ir išblizgintas, kad jo paviršius būtų slidus. Visi skridimo dokumentai ir vizos sutvarkytos.
Brooklyno centrinis paštas irgi pasiruošęs darbui: kai tik bus pranešta, kad lakūnas skrenda, paštas spauduos laiškus, kuriuos veš Itn. Vaitkus. Laivų bendrovės yra informavusios esančius uoste laivų kapitonus apie skridimą. Žino apie Vaitkų ir laivai jūroje. Laivų radijo operatoriai, pamatę "Lituanica II", siųs lakūnui signalus apie orą ir vietą. Lakūną informuos Airija ir Anglija. Airijoje galinga radijo stotis, lakūnui skrendant, kas valandą per pirmas 15 min. siųs jam pranešimus apie orą, ir muziką. Pagal tos stoties bangas Vaitkus palaikys skridimo kryptį, kompaso kursą. Tai radijo stočiai pranešimus kas valandą siuntinės Londono meteorologijos biuras.

Į Airijos radijo stotį ir Londono meteorologijos biurą talkinti Vaitkui kreipėsi Lietuvos Pašto Valdyba ir LAK.

Liepos 25 d. Skridimas netrukus įvyks. Ltn. Feliksas Vaitkus yra pasirengęs esant pirmai progai kilti į orą Floyd Bennett aerodrome, New Yorke, ir skristi per vandenyną link Kauno. Jis tiktai laukia tinkamo oro. Jokių kitų kliūčių nebėra.
Visuomenė gali būti rami ir tikra, kad skridimas įvyks tuojau. Nereikia tikėti melagingais gandais, kuriuos fabrikuoja ir skleidžia karčiamose ir "Draugo" bei "Vilties" skiltyse visokie nenaudėliai. Tie piktų liežuvių nešiotojai bando tyčia demoralizuoti publiką nes jie yra viskam priešingi, iš ko jie negali pasipelnyti.
Lėktuvas yra visiškai paruoštas. Visi pataisymai ir instrumentų sureguliavimai yra atlikti. Visi lėktuvo bandymai - greitis, benzino suvartojimas įvairiuose aukščiuose, svoris - pabaigti. Ltn. Vaitkus jaučiasi gerai. Jo nuotaika smagi, ir fiziškai jis yra visiškai sveikas ir nepavargęs, sveria 1521/2 svaro (69 kg) ir sakosi daugiau negu tiek niekuomet nesvėręs.
Kada jis aną dieną darė paskutinius svorio bandymus, tai buvo susirinkę visi Floyd Bennett aerodromo viršininkai, tarnautojai, buvo atvykę 5 policijos "ambulansai", įvairūs spaudos atstovai ir šiaip visokios publikos. Pirmas pakilimas į orą su pilnu svoriu laikomas vienu kritiškiausių momentų.
Kai "Lituanica II" vos per pusę tako įsibėgėjusi ir be jokių svyrinėjimų pakilo į orą, tai žiūrėtojų minia sukėlė Vaitkui entuziastingas ovacijas. Aerouosto viršininkas pareiškė, kad tai geriausias pakilimas, koks buvo kada nors atliktas šiame aerodrome. LAK telegrama iš Kauno pasveikino Vaitkų ir išreiškė linkėjimus, kad pavyktų tolio ir greičio rekordai, į Kauną jau vakar duota žinia iš New Yorko, kad Vaitkus išskris prieš šios savaitės pabaigą. Išskridimo laikas priklauso tik nuo oro. Yra neprotaujančių arba piktos valios žmonių, kurie skleidžia nuomonę, kad oras tai tik priekabė skridimui atidėlioti. Šitokiais įtarimais gali švaistytis tiktai tie, kurie nori paskleisti nuomonę, kad Vaitkus bijo, arba kad jis skristi niekuomet tikrai nesirengė, o tiktai apgaudinėjo publiką. Turėkime kantrybės ir pasitikėjimo.


Liepos 25 d. Išskristi dar nėra progos, nes oras nepasitaisė.
New York'as - St. John's Newfoundland'e 1151 mylia (1852 km)
St.John's - Liverpool'is Anglijoje 1998 mylios (3215 km)
Liverpool'is - Kaunas 1330 mylių (2140 km)

Bukaprotiškoje kampanijoje prieš lakūną visą laiką su "bimbininkais" lenktyniavo klerikalai ir "patriotai", kurie dedasi, kad jie gerbia žuvusiųjų Dariaus ir Girėno atminimą. O ar ne tokiais pat siundymais buvo priversti Darius ir Girėnas išskristi pirma, negu juodu buvo suspėję kaip reikiant pasiruošti. Vaitkus ruošėsi ir pasiruošė, nepaisant, kiek ambrijo apie "visuomenės suviliojimus" Šimutis, Andriulis, Karpius ir kiti panašūs besarmačiai.

Liepos 26 d. Išskristi ketvirtadienį nebus galima, nes audros virš Newfoundlando, ir apskritai blogas oras virš. Šiaurės Atlanto. Penktadienis, atrodo, bus geras.

Liepos 27 d. Numatoma, kad F.Vaitkus išskris rytoj, sekmadienį, 5 val. ryto. Per sekmadienį žinios apie skridimą bus teikiamos per radijo stotis.

Liepos 29 d. Audros virš Atlanto sulaikė Vaitkaus skridimą. Oro pasikeitimo virš Airijos ir Anglijos nenumatoma ir rytoj (pirmadienį).

F.Vaitkus ramus, laukdamas palankaus skridimui oro. Įvairūs asmenys, reporteriai skambina dieną ir naktį, ir savo klausinėjimais neduoda ramybės. Lėktuvo sargai ir aerodromo tarnautojai nervinasi, tačiau Vaitkus ramus.

Liepos 30 d. Audros anapus vandenyno dar nepraėjo. Coney Island, N.Y., liepos 29 d. 12:20 val. popiet. Dr. Kimball - oro biuro viršininkas - sako, kad audrų plotas virš Airijos ir Anglijos dar nepraėjo, bet išsiplėtė Rusijon ir palietė Lietuvą. Jis mano, kad šitokia padėtis tęsis kokias dvi dienas.
Vaitkus skris, apsivilkęs odiniu švarku ir darbiniais rūbais. Pasiims ir išeiginę eilutę dėvėti Kaune.
Nepaisant atidėliojimų ir laukimo, Feliksas ramus ir nesinervina. Kai Marta Vaitkienė būna viena, žymu, kad dėl tų atidėliojimų jos nervai vis labiau įtempti, bet prie vyro neparodo nė mažiausio susirūpinimo ženklo, būna smagi.
Radijo spaudos biuras ir stotis WOR šeštadienį ir sekmadienį paskelbė, kad lakūnas pakils sekmadienį. Sekmadienį vos švintant minios žmonių susirinko aerodrome išlydėti "Lituanicos II". Pasirodo, kad laikraščių reporteriai, nuo kurių Vaitkus slėpė savo planus, kiekvieną naktį praleisdavo aerodrome, stebėdami, kas dedasi angaruose. Jie, turbūt, ir paskleidė tą žinią.
"Lituanicos" sargai pastebėjo kai kuriuos žmones mėginant įdėti į lėktuvą visokių daiktų pervežimui į Lietuvą taip pat suvenyrų medžiotojų, kurie bandė nutverti kokį varžtą ar kitokį daiktelį. Jie buvo nuvaryti šalin.

Brooklyn, N.Y., liepos 30 d. Oro sąlygos anapus Atlanto nepasikeitė.

Brooklyn, N.Y., liepos 31 d. Feliksas Vaitkus laukia. Oras taisosi, bet dar negeras.
Sąmokslas prieš "Lituanica II". Vakar atskleidėme bjaurų kažin kokių piktadarių pasikėsinimą pakenkti skridimui. Laimė, kad pastebėta laiku. Lėktuvui jokios žalos nepadaryta.

Brooklyn, N.Y., rugpjūčio 1 d. Tikimasi, kad dar po dienos oras Europoje bus geras. Audros virš Newfoundlando.

New York, rugpjūčio 2 d. Rytoj bus galutinai paskirtas skridimo laikas.
72 žmonės žuvo staigioj audroj Babylon įlankoje.

Aerodromo veteranai su pasibaisėjimu prisimena italą lakūną De Pinedo, kuris bandė pakilti iš Bennetto aerodromo su sunkiu lėktuvu skridimui be sustojimo į Persiją. Lakūnas nepajėgė sunkaus įsibėgėjančio lėktuvo suvaldyti. Jis ėmė zigzaguoti, krypo į vieną pusę, į kitą vos neapsivertė ir kelio gale atsimušė į tvorą. Lėktuvas sprogo, virš 1000 gal. benzino užsidegė ir lakūnas De Pinedo žuvo liepsnose. O liepos pradžioje įvyko panaši nelaimė, kuri laimingai baigėsi. Du jauni broliai portugalai grafas ir markizas Monteverde bandė pakilti skridimui be sustojimo į Romą, Italiją. Ir jų lėktuvas neįstengė pakilti. Įsibėgėjęs beveik visą mylią atsiplėšė tik kelias pėdas į orą smuko atgal ir sudužo. Laimingai, lėktuvas, lakūnams suspėjus išjungti variklį, neužsidegė. Lakūnai išliko gyvi.

Todėl nenuostabu, kad bandymų laukusieji nervinosi, stovėdami, iš tolo nuo lėktuvo.
Bet Vaitkus šypsojosi, juokavo ir triūsė. Matydamas kai kurių susirūpinusius veidus, aiškino, kad skaičiavimai rodo, jog "Lituanica II" lengvai pasikels.

Su sargų pagalba viską paruošęs, Vaitkus, gyvas, linksmas kaip visuomet, užsimetė švarką ir nuskubėjo į administracijos pastatą pranešti, kad bandomąjį skridimą pradės. Vos spėjo sugrįžti, kai pasigirdo atskubančio ugniagesių sunkvežimio varpas. Pilnas gaisrininkų sunkvežimis nudundėjo prie startavietės. Netrukus atūžė policijos mašinos ir kaukdama greitoji sustojo prie angarų. Pasirodė aerodrome ir didelis krantų apsaugos hidroplanas, pasiruošęs tuojau skristi Vaitkui į pagalbą jei kartais šis kildamas nukristų į jūrą.

"Lituanica II" buvo išstumta iš angaro. Balta ir daili, ji suspindėjo saulėje, kaip koks didžiulis paukštis išskleistais sparnais. Iš lėto pradėjo suktis propeleris.
Varikliui įšilus, palengva nuriedėjo į šiaurės kilimo tako startavietę ir atsistojo prieš vėją. Vaitkus dar kartą pabandė variklį, paleido lėktuvą pietų kryptimi.

"Lituanica II" slinko pradžioje pamažu, bet po šimto pėdų vis greičiau ir greičiau. Nesvyruodama, nekrypdama nuo tako, pakilo. Kilo aukštyn. Pasiekus 3000 pėdų aukštį, ėmė leistis. Staiga pasipylė ilgas baltas dujų kamuolys. Jis nusitiesė, kaip uodega, keletą šimtų pėdų paskui lėktuvą ir pamažu ištirpo ore. Tai buvo benzinas, kurį, išjungęs variklį, Vaitkus ėmė pilti laukan. Pylė keturis kartus, sklęsdamas žemyn. Po kiekvieno variklis lengvai užsivesdavo.
Nusileidęs Vaitkus, žengdamas dideliais žingsniais, gyvai pasakojo, kad pakilo per 20 sekundžių, ir lėktuvas yra "O.K.".
- O dabar - "to celebrate success, let's have an orange!"
Ir iš kišenės išsitraukęs didelį apelsiną ėmė jį čiulpti.
"Kas man labiausiai patinka, - pasakė Vaitkus, - tai kad aš išskaičiavau, jog man reikės apie 2100 pėdų, o užteko 1800 pėdų."

New York, rugpjūčio 4 d. 10 val. ryto. Aš jus neapvilsiu, - sako Vaitkus. - Aš esu tikras, kad už kelių dienų pranešiu Jums apie save iš Kauno. Seniai esu pasiruošęs skridimui. Niekas kitas manęs nesulaiko, tik nepalankus oras.
Besiruošiant šitam skridimui teko mums nugalėti daug kliūčių. Neabejoju, kad po dienos, kitos bus nugalėta ir šita paskutinė kliūtis, ir mūsų visų rimtas troškimas bus sėkmingai įvykdytas. Aš jus neapvilsiu. Labai norėčiau būti kartu su Jumis, bet turiu laukti čionai ir - suduoti tam netikusiam orui per makaulę.

New York, rugpjūčio 5 d. Audros tarp Bostono ir Newfoundlando.
Half Moon Hotel, Coney Island, rugpjūčio 7 d. (Laiškas). F.Vaitkus idealių oro sąlygų nesitiki ir nelaukia. Kai tik apsimalšins tos audros, kurios dabar siaučia kelyje, jis lėks. Visų "low pressure areas" (žemo slėgio sričių) ir panašių atmosferos blogumų jis negalės išvengti. Idealių oro sąlygų jam tektų laukti iki "sūdnos dienos". Vaitkus yra labai nepatenkintas, kad reikia laukti. Jis jau nerimauja. Neturėdamas ką veikti, jis tai peržiūrinėja žemėlapius, tai paleidžia variklį, tai pauosto bakus, ar kartais neina iš jų
benzino garai.

"Lituanica II" stovi angare, aptverta virvėmis, kad niekas negalėtų prie jos prieiti. Nuo svorio pusėtinai susiplojo ratų padangos.
Sovietų valdžia norėjo nustebinti pasauli, pasiųsdama tris geriausius savo lakūnus iš Maskvos per Šiaurės polių į San Fransisco. Drąsiai sugalvotas žygis buvo nutrauktas. Lakūnai Levanevskij, Baidukov ir Levčenko su savo milžinišku lėktuvu nenuskrido nė tūkstančio mylių ir buvo priversti suktis atgal, ir nutūpti netoli Leningrado. Nepasisekimo priežastys - alyvos spaudimas, blogas oras. Milžiniškas lėktuvas svėrė 15 tonų.

Rugpjūčio 7 d. Oras skristi dar negeras.
Rugpjūčio 8 d. Oras dar vis nesitaiso.

F.Vaitkaus pareiškimas:

Prašau "Naujienose" įdėti šitokį mano pareiškimą: Patyriau, kad N.Y. yra platinami gandai, jogei P. Grigaitis ar visa ALTASS valdyba neleidžia man išskristi. Tie gandai - grynas melas. Aš žinau, kad kiekvienas ALTASS valdybos narys geidžia, kad aš kaip galint greičiau skrisčiau ir laimingai atlikčiau kelionę į Kauną.
Aš seniai esu pilnai pasiruošęs skristi. Jeigu mane trukdo blogi orai ir dėl jų Dr. Kimball man iki šiol nepatarė skristi, tai čia, žinoma, ne ALTASS valdybos ir ne Dr. Grigaičio kaltė. Jau baigiasi trečia savaitė, kaip aš laukiu progos pakilti su "Lituanica II", kuri yra absoliučiai visais atžvilgiais paruošta tam žygiui. Tegu niekas neabejoja, kad kai tik orai pasitaisys, aš be jokio atidėliojimo išskrisiu. Tai mano tvirtas ir nepakeičiamas pasiryžimas.
Felix Vaitkus
Half Moon Hotel, N.Y., Aug 6st,
1935.

Žinomas latvių lakūnas H. Cukuras, savo laiku nuskridęs į seną Kuršo hercogystės koloniją Afrikoje, Gambiją, siunčia linkėjimus. "Latvių tauta iš širdies linki, kad kilnus didvyriškas sumanymas laimingai pavyktų, ir Lietuva galėtų didžiuotis, kad jos sūnūs jau du kartus nugalėjo Atlantą. Iš mano pusės - gero laiko, Vaitkau, lai tavo motoras gerai veikia! Iki pasimatymo Rygoje."


Rugpjūčio 16 d. "Rytų fronte" nieko naujo. Vienas antras šūvis, kad Vaitkus neskris, o jo tvirtinimai, kad pasiryžimas tvirtas. Komitetas liudija didelį Vaitkaus gabumą ir nuoširdų jo atsidavimą savo sumanymui.
"Vienybėje" Juozas Tysliava rašo: "Norvegų lakūnai (Thor Solberg, Paul Oscanyan) jau seniai išlėkė. Pan American Clipper, nulėkęs 5300 mylių nusileido vidury Ramiojo vandenyno, Havajų salose, Wiley Post ir Will Rogers jau Aliaskoje, pakeliui į Sovietų Sąjungą, tuo tarpu tik Vaitkus dar vis Floyd Bennett aerodrome."
Jeigu Ramiajam vandenyne geras oras, tai nereiškia, kad toks pat oras yra virš Atlanto.
Point Barrovv, Aliaska, rugpjūčio 16 d. Visos Amerikos numylėtas komikas ir jumoristas WilI Rogers ir visame pasauly pagarsėjęs lakūnas Wiley Post, dukart apskridęs apie pasaulį, žuvo.
W. Rogers ir W. Post išskrido į čia iš Fairbanks'o, nepaisydami nepalankaus skridimui oro ir nepaklausę oro biuro įspėjimų. Už 50 mylių nuo Point Barrovv jie pateko į tirštą miglą ir nutūpė Harding ežere. Pabuvę kiek ant vandens ir nesulaukdami išsisklaidant miglos, vėl pakilo, bet, matyt, paklydę vėl nusileido ant to paties ežero. Pasikalbėję su eskimais ir paklausę Point Barrovv krypties, pradėjo kilti. Deja, varikliui sušlubavus, lėktuvas neteko greičio, nukrito.
Danija, Kopenhaga, rugpjūčio 16 d. Norvegų lakūnas Thor Solberg, kuris skrenda trumpais šuoliais iš N.Y. į Bergen'ą, Norvegiją, šiandien atskrido į Thorshavn, Farerų salose. Liko skristi dar 500 mylių. Jis išskrido iš N.Y. liepos 18 d. Visą kelią jam trukdė audros, ir Norvegiją jis pasieks po mėnesio laiko.

Stanislavv Hausner, lenkų lakūnas, šiemet ketino skristi iš N.Y. į Varšuvą. Deja, gegužės mėn. Detroite, maršalo Pilsudskio mirties paminėjimo iškilmėse demonstruojant lėktuvo savybes, smigo, lūžus sparnui užsimušė. Taip pat rugpjūčio 7 d. Prancūzijoje žuvo žymiausias jų lakūnas Marcei Cogno, kuris specialios konstrukcijos lėktuvu bandė pakilti į stratosferą.

Rugpjūčio 17 d. Kažkas paskleidė gandą, kad Vaitkus "eisiąs ant operacijos". Jis rašo: "Aš neturiu apendicito ir jokių kitų ligų. Mano sveikatos būklė kuo geriausia."

Brooklyn, N.Y., rugpjūčio 26 d. Šiandien buvo labai "exiting" diena. Manėme, kad Vaitkus rytoj ryte galės išskristi, tad iki vėlaus vakaro pakiliu ūpu viską tvarkėme - dėjome rūbus, kitus smulkius daiktus ir t.t. Bet, deja, baisi vėtra praūžė per Newfoundlando salą, žuvo mažiausia 40 žmonių. Daug laivų paskendo, kartu su jais žuvo ir jų įgulos. Orų biuras manė, kad audra, apie kurią čia kalbama, pasitrauks iš kelio, bet ji apsisukusi sugrįžo atgal ir neleido F.Vaitkui išskristi. Šiaip oras virš Atlanto neblogas.

Rugpjūčio 28 d. O tuo tarpu Lietuvos valstiečiai protestuoja prieš ūkio produktų pigumą. Du valstiečiai liko užmušti šiandien besitęsiant susirėmimams su policija. Šie susirėmimai prasidėjo vakar užmušus policininką kai ūkininkai bandė pareikšti savo nepasitenkinimą labai žemomis ūkio produktų kainomis. Anglija daro labai didelių nuolaidų Italijai. Europos valstybės nieko nedarys, kad išgelbėtų Europą leis Italijai pasigrobti Abisiniją. Publikos demoralizavimas gandais Lak. F. V. priešai nuolatos fabrikuoja vairiausius gandus ir skleidžia tarp žmonių. Vienas paskiausiųjų gandų yra toks, kad lakūnas labai retai tesi kreipiąs į Orų biurą informacijos apie oro būklę. Jis tik kelis kartus gavęs žinią, kad oro sąlygos nepalankios, o šiaip visi pranešimai apie audras, viesulus, "low pressure areas" ir kitus dalykus, kuriais aiškinama, kodėl Vaitkus dar iki šiol laukia N. Y., esą tik prasimanymas. Orų biuro viršininkas dr. Kimball, paklaustas, ar tiesa, girdi, kad Vaitkus tik kelis kartus kalbėjosi su juo, atsakė, kad su lak. Vaitkum matosi kasdien, kai kada net kelis kartus per dieną kad jis visą laiką lakūną informuoja apie orą, ir kad oro sąlygos iki šiol buvo tokios, jog Vaitkus skristi negalėjo.
Vokiečiai užpulsią ir atsiimsią Klaipėdos kraštą 1936 m. Taip rašo Anglijos laikraščio "The Manefests Guardian" korespondentas iš Vokietijos. F.Vaitkus visai nėra praradęs vilties išskristi. Apie skridimo atidėjimą jis nenori nė manyti:

Pranešimai apie orą
Pirmadienį nekils, bet gal antradienį.
Antradienį irgi nekils.
Galbūt, skris trečiadienį.
Antradienio vakare - dar netikra.
Dar neskris - stiprūs priešiniai vėjai okeane.
Gal ketvirtadienį, bet greičiau penktadienį.
Audros Newfoundlande ir Lietuvoje.
Priešiniai vėjai, ūkanos, debesys, lietūs.
Priešiniai vėjai, lietūs virš Atlanto.
Kai iškils, oras bus geras.
Oras daugmaž toks pat.
Oras nesitaiso, gal bus proga trečiadienį.
Tropinės audros išilgai okeano krantų.
Dar ne rytoj, sąlygos tos pačios.
Labai galima, kad skris pirmadienį.
Oras dar nepakankamai nusistovėjęs.
Tropinė audra sugrįžo į NF.
Oras taisosi.
Dar vis trukdo audra virš NF.
Floridos uragane žuvo 78 žmonės.

Rugsėjo 4 d. Vėliausiais apskaičiavimais Floridos uragane žuvo 100 žmonių. Ateina naujas uraganas.

Rugsėjo 4 d. "Aš dar jaunas, visas mano gyvenimas priešakyje. Nejaugi aš norėčiau savo ateitį suardyti?
Kaip aš atrodyčiau akyse tų, kurie manim pasitikėjo ir dėjo aukas, trokšdami šituo skridimu pasitarnauti Lietuvai? Ką manytų apie mane, Amerikos lietuvį, broliai ir seserys, gyvenantieji anapus Vandenyno? Ką manytų kiti lakūnai, kurie žino, kad aš rengiuosi skristi, ir kurie žino taip pat, kad man duota proga kuo geriausiai įrengti lėktuvą?
Aš noriu, kad niekas dėl mano pasiryžimo neabejotų, ir aš tikiuosi, kad netrukus galėsiu tai, ką sakau, įrodyti darbu."

Šitą pareiškimą lak. Vaitkus padarė:

"Half Moon" viešbutyje N. Yorke, kur jis gyvena.
Jau vasario 4 d. F.Vaitkus "Lietuvos aido" dienraštyje rašė:
"Jei šis skridimas pavyks, kuo aš neabejoju, tai padarysiu Lietuvai gražiausią komplimentą, kokį tik galima padaryti savo tėvų kraštui, kad atskridęs galėčiau pasakyti: "aš esu lietuvis". Nors mes čia Amerikoje, ypač jaunieji, prie kurių ir aš priklausau, kalbame svetima kalba, nors kai kuriems iš mūsų Lietuva yra tik sukurtas vaizdas iš tėvų pasakojimų, bet mes jaučiame, kad ji yra brangi realybė, kuriai mes pagarbiai nulenkiame galvas. Nors mes dienos šviesą išvydome toli, 4000 mylių nuo jos krantų, bet jaučiame, kad ji yra artima, ir kad jos dalelė plaka mūsų širdyse. Aš tikiu, kad LITUANICA II sumažins tą didelį tarpą tarp mūsų amerikiečių ir artimųjų Lietuvoje, ir kad ji suartins abu tolimus krantus. Aš tikiu, kad kai Lietuva išvys lėktuvą virš Kauno aerodromo, ji supras, kad mes jos neužmirštame, ir kad mes esame lietuviai."

Taigi, dar kartą tenka įspėti visuomenę, kad ji nepaisytų gandų.

"Niekuomet man neteko susidurti su tokiu "organizuotu antagonizmu" prieš transatlantinį skridimą kaip šiuo kartu" - taip pasakė Dr. James H. Kimball, N.Y. orų biuro viršininkas.
Lietuviai Čikagoje, N.Y. ir kitur įvairiais būdais - per laiškus, gandais, asmeniškais vizitais Dr. Kimball akyse bando lak. Vaitkų diskredituoti ir sukompromituoti. Negana to - kai kurie žmonės bandė pastatyti į keblią padėtį ir patį Dr. Kimball. N.Y. orų biuras ir Dr. Kimball kasdien bombarduojami laiškais. Dauguma tai laiškai geranoriškų žmonių, kurie susirūpinę klausia, ar yra vilties, kad oras pasitaisys. Ar Dr. Kimball mano, kad Vaitkus galės šįmet išskristi?
Bet daugelio laiškų autoriams, matyt, trūko gerų norų. Jie, beje, yra visiems lietuviams žinomi Vaitkaus skridimo priešai, bet savo laiškuose apsimeta dideliais žygio draugais ir klausia, ar tiesa, kad Vaitkus davė jam kyšį, kad šis pateiktų nepalankius oro žemėlapius, kad lakūnas galėtų publiką apgaudinėti? Ar tiesa, kad Vaitkus pas jį retai kada ateina ir raportų visai nepaiso, bet iš piršto išlaužia žinias apie uraganus, vėtras ir liūtis, ir jomis lietuvius maitina? Girdi, mums pranešta, kad tarp jūsų (Dr. Kimball) ir N.Y. esančio ALTASS sekretoriaus A.Vaivados yra "slapta sutartis Vaitkaus neišleisti''.

"Kodėl Vaitkus neskrenda, kuomet žmonės, plaukę per Atlantą laivais, praneša, jog oras buvo kuo geriausias ir vanduo lygus, kaip stalas".
Negana to, kai kurie laiškų rašytojai ėmė rašyti ir į Washington'ą su insinuacijomis, kad Dr. Kimball fabrikuojąs neteisingus oro žemėlapius, kad jis paėmęs iš Vaitkaus kyšį ir t.t.
Keliolika smalsiųjų niujorkiečių kiekvieną dieną skambina Dr. Kimball telefonu, paprastai klausdami, ar buvo šiandien Vaitkus. "Why don't he come out and say that he won't fly? You know and he know it that he hasn't got the guts to do it..." ("Kodėl jis nepasirodo ir nepasako kad neskris? Jūs žinot, ir jis žino, kad neturi drąsos to padaryti...").
Nepraeina dienos, kad bent vienas ar daugiau žmonių neateitų stačiai į oro biurą ir Kimballui nepasakotų gandų apie Vaitkų, kad Vaitkus bailys, kad jis, norėdamas savo kailį apsaugoti, sakęs, jog dr. Kimballas neduodąs gerų informacijų apie orą ir jį varžąs, todėl, kad Vaitkaus neapkenčiąs, ir t.t.
Dr. Kimballas išreiškė nusistebėjimą kad lietuviai savo tautieti lakūną taip stengiasi sukompromituoti ir jam pakenkti.
"Daugelį metų dirbu orų biure ir susiduriu su įvairiais lakūnais, bet turiu pasakyti, kad nemačiau tokio organizuoto antagonizmo nei prieš vieną skridimą, kaip prieš lak. Vaitkaus.
Ne vienas lakūnas neapsieina be priešų, kurie pavydi, bando koją pakišti ir pakenkti. Ne vienas iš jų neišvengia gaivalų, kurie ieško priekabių. Bet nebuvo dar tokio atsitikimo, kad "ill wishers" (linkintys blogo) taip be paliovos atakuotų, bjaurotų ir purvintų lakūną kaip kad yra atakuojamas Feliksas Vaitkus. Man gaila Vaitkaus, ir, "for Gods sake" (dėl Dievo meilės), argi žmonės negali suprasti, kad kartais ne viskas taip yra, kaip jie norėtų? Argi jie negali suprasti, kad skristi per Atlantą yra pavojinga? O į pavojingą kelionę leistis nepalankiose oro sąlygose reikštų mirti! Aš esu tikras, kad skristi bus dar ne viena, bet kelios progos, nors dabar ir yra rugsėjo mėnuo. Yra lakūnų, kurie skrido net spalio mėnesį."

Rugsėjo 19 d. Nepraraskime vilties! Besiartinant rudeniui, atsiranda kitas pavojus lakūnams, skrendant per Atlantą - apledėjimas.

Rugsėjo 20 d. Vaitkaus nervai "geležiniai". Daugeliui lakūnų teko laukti tiek pat, kaip ir Vaitkui, - pavyzdžiui, lėktuvo "American Nurse" lakūnams, kurie žuvo. Bet kuomet kiti lakūnai, kaip jis išsitarė, palūždavo nuo spaudimo, ir nebetiko skridimui, tai Feliksas Vaitkus iki šiol tebėra šaltas ir ramus, pilnas pasitikėjimo savimi. Jo rankos tvirtai laikytų "Lituanicos II" vairą jeigu rytoj susidarytų proga skristi. Sveikata tvarkoje. Lak. F.Vaitkus sako:
"Aš nelaukiu idealaus oro, nes tai reikštų laukti negalimo daikto. Bet aš laukiu tokių oro sąlygų, kuriose aš turėčiau bent 50-50%."

New York, rugsėjo 20 d. 3 val. vakaro. Lak. F.Vaitkus skrenda rytoj. Pakils iš Floyd Bennett aerodromo 5 val. ryto. Lakūnas dabar miega. Atsigulė 9 val. vakaro. Atsikels 4 val. ryto. Viskas tvarkoje. Oras geras iki Newfoundlando, toliau yra miglų ir vietomis lyja. Bet vėjas visur iš vakarų.

Rugsėjo 21 d. 4 val. ryto Feliksas Vaitkus su žmona ir uošviu taksi atvažiavo į aerodromą. "Lituanica II" jau prieš aušrą buvo išvežta iš angaro. Vaitkus su šypsena pagrindinai apžiūrėjo grakštų sidabrinį lėktuvą, paruoštą tolimam ir pavojingam skridimui. Paskutinės pasiruošimo minutės... Jo išlydėti atvyko draugai lakūnai, pažįstami, ir didžiulis būrys korespondentų, taip pat ALTASS atstovas A. Vaivada.

Dar viešbutyje telefonu iš New Yorko su Vaitkum atsisveikino, linkėdamas laimingo ir sėkmingo skridimo į Kauną Lietuvos konsulas Kazimieras Daužvardis, o iš Washington'o - Lietuvos ministras Paulius Žadeikis.

Korespondentų fotografuojamas, Vaitkus stipriai apkabino savo žmoną Martą, pabučiavo ir, įkopęs į "Lituanicos" kabiną užvedė variklį. Netrukus "Lituanica II" nuriedėjo į startavietę. Pūtė silpnas šiaurės vėjas, o rytų horizonte pasirodė didelė ir raudona saulė. "Lituanicos II" variklis sustaugė pilnu galingumu, lėktuvas ėmė greitėti betoniniu kilimo taku. Iš už angaro, kur budėjo pasislėpę, į kilimo taką išlėkė su sirenomis dvi ugniagesių mašinos, taip pat du sunkvežimiai vandens rezervuarų, policijos ir greitosios pagalbos automobiliai. Floyd Bennett aerodromas buvo atsargus, matė daug transatlantinių lakūnų, kurie sunkiai pakrautais lėktuvais neatsiplėšė nuo pakilimo tako, žūdavo liepsnose... 5 val. 45 min standartiniu New York laiku "Lituanica II" lengvai atsiplėšė nuo pakilimo tako. Po uodegos ramsčiu buvęs keturių ratų vežimėlis liko ant žemės. Sidabrinis lėktuvas lėtai kopdamas aukštyn pasuko į Atlantą. Pamažu silpnėjo variklio gaudesys. Kai rytmečio migloje sutirpo "Lituanicos II" kontūrai, leitenanto Felikso Vaitkaus žmona Marta tyliai pasakė:
- Pagaliau išskrido...


Šaltinis: R. Naužemys - Vytautas Peseckas 2007

GRĮŽTI Į LITUANICA II PAGRINDINĮ
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis