Kazys Šimkus
Karo lakūnas, aviacijos majoras
1905-1968


Kazys ŠIMKUS gimė 1905 m. rugpjūčio 28 d. Rygoje.

Dar būdamas jaunuolis įstojo į Šaulių sąjungą ir dalyvavo Klaipėdos krašto išvadavime. Baigė „Saulės“ mokytojų seminariją, o 1925 m. rugsėjo 7 d. baigė Karo mokyklos VII laidą.

1926 m. rugsėjo 25 d., pačiam prašant, perkeltas į Karo aviaciją.

1927 m. balandžio 14 d. baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyriaus I laidą ir paskirtas į 4-ąją oro eskadrilę.

1928 m. rugpjūčio 21 d. patyrė šiurpią avariją: lėktuvas Sopwith „1½ Strutter“ užsidegė ore. Kartu su eskadrilės vadu L.Pesecku išlipo ant sparnų ir balansuodami savo svoriu lėktuvą nukreipė į aerodromą ir išvengė mirtino smūgio į žemę.

1930 m. gruodžio 31 d. suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1931 m. vasarą vykdė užduotį kartu su ltn. B. Braziu – fotografavo iš 5 km aukščio Lydos ir Gardino rajonus. Grįžtant į Kauną, netoli Trakų 2 km aukštyje sustojo variklis. Teko avariniu būdu leistis į pievą Semeliškių apylinkėse. Lakūnai nenukentėjo, nors tūpiant lėktuvas apvirto.

1932 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1936 m. gegužės 24 d. aviacijos šventės metu Kaune kaip oro žvalgas skraidė lėktuvu Ansaldo A.120, demonstravo, kaip devynių lėktuvų bombonešių eskadrilė bombarduoja didelius plotus, kaip ji veikia bombarduodama zenitiniais artilerijos pabūklais ir naikintuvais ginamą aerodromą.

1937 m. tarnybos reikalais komandiruotas į Angliją.

1938 m. lapkričio 23 d. pakeltas į majorus ir paskirtas 4-osios (bombonešių) eskadrilės vadu.

Iki 1940 06 15 Kazio Šimkaus skraidymų stažas Karo aviacijoje buvo 909 val. 15 min.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 2 d. išleistas į atsargą.

1941 m. liepos 25 d. paskirtas Tautinės darbo apsaugos 1-ojo bataliono vadu, o rugsėjo 26 d. - Žaliakalnio pagalbinės policijos tarnybos dalinių įgulos viršininku.

Nuo 1941 m. lapkričio 25 d. – ryšių karininkas prie vokiečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono.

1944 m. buvo įtrauktas į Tėvynės apsaugos rinktinės formuojamos aviacijos eskadrilės skraidančiojo personalo savanorių sąrašą.

1944 m. spalio mėn. pasitraukė į Vakarus, o 1949 m. su šeima emigravo į Australiją, apsigyveno Gelonge, vėliau Melburne, užsiėmė kontraktų sudarymų veikla. Įsitraukęs į LKVS „Ramovė“ Melburno skyriaus veiklą, ėjo įvairias pareigas. Skelbė atsiminimus „Tėviškės aiduose“ (1960 m. gegužės 25 d.) ir „Plieno Sparnuose“ (1971 m., Nr.2-3.)

Mirė 1968 m. birželio 10 d. Palaidotas Melburno Memorial parko kapinėse.Apdovanojimai:
Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1935 12 31).


Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.Ant degančio lėktuvo sparno
Apie įspūdingą išsigelbėjimą skrendant lėktuvu Sopwith 1 ½ „Struter“:

Žvalgo Kazio Šimkaus pasakojimas

Lėktuvo piloto Leonardo Pesecko pasakojimas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis