16-oji Karo aviacijos šventė


Prabėgo 16 pavasarių, kaip mūsų pilkąją padangę raižo geležiniai paukščiai, lietuviškojo lakūno valdomi. Per tuos 16 pavasarių daug šių paukščiu suglaudė sparnus, kartu nusinešdami su savim amžinojon tylon jaunų karo lakūnų gyvybes.
Prieš 16 metų buvo pirmoji aviacijos diena, kada 1919 m. sausio 30 d. buvo pradėta kurti lietuviškoji aviacija. Išaušus 1935 m. liepos 21 dienai, Karo aviacija iškėlė vėliavas savo didelei šventei.
Aerodrome kuklus žalumynais išpuoštas altorius. Pamaldos. Kun. Normantas atsisukęs pasakė pamokslą: „Mūsų aviacija kas metai stiprėja. Lygiai prieš metus šioj pat vietoj aš šventinau keletą lėktuvų Anbo IV, iš kurių 3 po kelių mėn. perskrido Europos žymesniuosius miestus ir garbingai grįžo Lietuvon. Šiandien man tenka vėl krikštyti 7 karo lėktuvai Anbo IV. Mes džiaukimės ir prašykime palaimos, kad Dievo gailestingoji ranka lydėtų juos visur...".
Čia pat Ministeris Pirmininkas. Kariuomenės Vadas su ponia, generolai; Žukauskas, Nagevičius, Čaplikas, keletas vyriausybės atstovų. Latvijos karo lakūnai, daug aukštų kariuomenės viršininkų ir pagaliau, šaulių ir aero klubo vadovybės, o užpakalyje marguoja tūkstantinė minia. Prie lėktuvų stovi mūsų lakūnų eilės,
Mišios baigtos, lėktuvai pašventinti - Ministeris Pirmininkas su visa kariuomenės vadovybe eina pro aviacijos dalinius ir sveikinasi.
Savo kalboje jis nurodė, kad tautoje turi būti tvarka ir susiklausymas, nei tik tuomet galima kas nors kurti. Lietuvai reikia visa atiduoti, ką tik kas turi brangiausio. Už Lietuvos gerovę nuaidėjo 3 garsūs valio.
Kariuomenės Vadas gen. št. plk. Raštikis, pasveikinęs aviaciją, savo kalboje pabrėžė, kad 7 krikštijamų lėktuvų pagaminimas yra visų nuopelnas. Po jo kalbos toli Fredos šlaitais nuskamba valio Tautos Vadui ir Vyriausybei.
Toliau eina įteikimas diplomų baigusiems karo aviacijos kursus karininkams. Tyliai eina vienas po kito jaunieji karo lakūnai pasiimti pusantrų metų darbo vaisių — diplomų iš Ministerio Pirmininko rankų, iš viso baigė kursus 13 asmenų: leitenantai — Krasnickas, Skaržinskas, Adomke-vičius, Seliokas: j. leitenantai — Žukas, Jasiunskas, Armonas, Žilys, Steponkevičius, Kazokaitis, Kvedaravičius, Žižys ir Pupelis.
Karo lakūnas kpt. Kopukovas apdovanotas plieno sparnais, o II eilės karo lakūnai leitenantai Drunga ir Jurkūnas gavo I eilės karo lak. vardą.
Ministeriui Pirmininkui sutikus. Aviacijos viršininkas įsako 6 eskadrilės vadui pasiimti 6 lakūnus ir reikiamą skaičių žvalgų ir skristi pakrikštytais lėktuvais. Tuojau po kelių minučių pasigirdo motorų ūžimas ir Kariuomenės Vado ženklų lėktuvai pradėjo lipti į viršų. Štai prašvilpė septynetas gervių rikiuotėj pro pat žmonių galvas. Minia užvertus galvas žiūri aukštyn, o lėktuvai seka savo vadą. Šypsosi aukštieji svečiai, šypsosi visa minia. Vienas lėktuvas atsiskyręs pakyla aukštai ir staiga neria žemyn, rodydamas publikai visokias šiurpias gudrybės.
12 val. 30 min. karo aviacijos karininkų ramovėje. Prieš pradedant pusryčius tradicine minute tylos buvo pagerbti žuvusieji lakūnai. Dalyvavo: Ministeris Pirmininkas, Kariuomenės Vadas, generolai Žukauskas, Nagevičius, Čaplikas, Aviacijos viršininkas su karininkais, kariuomenės dalių viršininkai, keletas viceministeriu, Šauliu sąjungos puik. Kazitėnas, prof. Vailionis, Rusų karo atstovas. Latvijos ministeris Lietuvai p. Seja ir atskridę iš Latvijos plk. Indans ir karo lakūnai: kpt. Kandis, kpt. Balodis. kpt. Veinbergs, kpt. Jere. kpt. Itn. Balodis, vyr. Itn. Tomass. mecha. Veikins ir vyr. psk. Maisinš. Iš jų plk. Indans puikiai kalba lietuviškai. Visi jie atskrido 3 karo lėktuvais žvalgybos tipo „Šmolik 1C" ir 3 naikintojų tipo ..Bristol Buldog". Atskridę iš Rygos į Krunstpilį (čia stovi eskadrilė), pasiėmė degamosios medžiagos ir per Daugpilį atskrido Kaunan. Netoli Kauno vieno lėktuvo motoras ėmė „šlubuoti" ir šis turėjo nuo kitų atsilikti, bet vistik pajėgė pasiekti Kauno aerodromą. Pabuvę kelias dienas Kaune, svečiai išskrido į Palangą, o iš čia pro Liepoją (stovi hidroaviacija) į Rygą.
Ministeris Pirmininkas pasakė tokio turinio kalbą. Laisvas žmogus gali būti tik laisvam krašte. Todėl reikia visa padėti, kad turėtume taip sunkiai iškovotą laisvę. Laiminga tauta, kuri turi gerus vadus, ypač vyriausią vadą. Mes esame iš tų laimingųjų. Todėl mums lieka tik būti susiklausiusiais ir drausmingais, t. y., padėti ir visa daryti, kad vadas galėtų vesti tautą taip, kaip ji pati nori.
Kariuomenės Vado kalbos mintys trumpai tokios: Ši aviacijos šventė turi dvejopą tikslą: pažvelgti į praeitį ir pasidžiaugti sukurta nauja eskadrile. Mūsų gyvenimas žengia progreso keliu, mes taip pat tobulinamės patys ir tobulėja mūsų organizacija. Mes darome visa, kad tik Lietuva būtų saugi, kad būrų laisva. Saugumas — nepriklausomybės pagrindas, o tam reikalingos moralės, dvasios ir fiziškos jėgos. Nauja eskadrilė lyg plyta pastate. Toliau padėkojo inž. plk. Gustaičiui už sukonstruktavimą gerų lėktuvų.
Ministeris Lietuvai p. Sėja savo kalboje (latviškai) pasidžiaugė abiejų tautų aviacijos bendradarbiavimu ir Lietuvos aviacijos stiprėjimu, pabrėždamas: ..Kai Lietuva stipresnė, tai ir Latvija stipresnė — saugesnė, kai Latvija stipresnė, tai ir Lietuva stipresnė". Ponas ministeris kvietė visus sušukti lietuvišką valio už abiejų tautų bendradarbiavimą ir glaudų sugyvenimą.
Aviacijos viršininkas plk. Gustaitis savo kalboje nurodė, kad nors mes ir negalime lygintis aviacijos kiekybė su didžiosiom valstybėm, bet kokybės atžvilgiu mes jokių būdu neturime atsilikti ir tai mes tikrai galim. Mūsų uždavinys išsilavinti ir išsimokslinti taip, kad būtume visi tokie ereliai, kaip kad buvo keletas Didžiajam kare, kurių kovos darbai atstodavo ištisų dalinių veikimą. Mes turime pagrindą tikėtis tai pasiekti, nes mūsų lakūnams ryžtingumo ir noro skraidyti niekuomet netrūko ir netrūksta.
Po Aviacijos viršininko kalbos baigusiųjų aviacijos kursus karininkų vardu kalbėjo ltn. Krasnickas. Jis pareiškė džiaugsmą, kad visi baigusieji priimti į garbingų lakūnų eilės ir pridūrė: ..Praeitis mus moko, ateitis masina. Ir Šiandien mūsų gyvenimo šūkis yra tas pats, kuris įrašytas vėliavoje: "Mūsų mokslas, mūsų ginklas — Lietuvai tėvynei". Mes lenkiamės teisingumui ir teisėtumui ir pasiryžę kovoti su visais Lietuvos priešais.
Numatyta sporto šventė dėl lietaus buvo atidėta kitam sekmadieniui.
Vakare 21 val. įvyko rautas, kuriame dalyvavo aukštieji svečiai ir daug karininkų.

Šaltinis: Kardas 1935 Nr. 16
El. publikavimui parengė: Julius Jurgelėnas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis