Konstantinas Liuberskis
Karo lakūnas, aviacijos viršila
1913-?


Vrš. Konstantinas Liuberskis gimė 1913 m. liepos 23 d
Stungių k., Žagarės vlsč., Šiaulių aps.

1930 m. baigė Žagarės progimnaziją, o 1932 m. gegužės 1 d. priimtas į Karo aviacijos mokyklos Puskarininkių lakūnų skyrių Stažuotės metu skrendant lėktuvu „Albatros" C. III su žvalgu ltn. Kaupu, 2000 m aukštyje įskrido į debesis. Nesugebėjęs suvaldyti lėktuvo, pateko į suktuką. Tik žvalgui ltn. Kaupui iššokus ir pasikeitus lėktuvo centruotei, pavyko įveikti suktuką.

1934 m. lapkričio 1 d., baigęs Karo aviacijos mokyklą, paskirtas į tarnybą 3-iojoje bombonešių eskadrilėje Zokniuose.

1935 m. rugsėjo mėn. dalyvavo Kaune vykusioje aviacijos šventėje.

1936 m. gegužės 24 d. karo aviacijos šventėje skraidė kartu su žvalgu ltn. Žižiu - lėktuvu Ansaldo A. 120 demonstravo eskadrilės rikiuotėje aerodromo ir kitų taikinių puolimą.

1937 m. birželio mėn. baigė aklojo skraidymo mokymą ir gavo pirmos eilės karo lakūno vardą.

1939 m. lapkričio 1 d. parado metu skrido į Vilnių Perkeltas tarnauti į 5-ąją (naikintuvų) eskadrilę.

1940 m. kovo 16 d. suteiktas viršilos laipsnis, o rugpjūčio 28 d. apdovanotas garbės ženklu „Plieno Sparnai". Po dviejų mėnesių, likviduojant Lietuvos karo aviaciją, išleistas į atsargą. Karo aviacijoje skraidė 695 val. Vokiečių okupacijos metais dirbo Šiaulių finansų inspekcijoje. 1944 m. Žagarėję sprogusios bombos skeveldrų sužeistas į koją. Gydėsi rusų kariuomenės ligoninėje. Po to gyveno Vilniuje ir dirbo Šv. Jokūbo ligoninėje. Čia buvo atpažintas ir vengdamas suėmimo persikėlė į Ramoškių k., Joniškio r. Dirbo žemės ūkio darbus.

1950 m. balandžio mėn. buvo areštuotas, bet varomas į Žagarės saugumą pabėgo į Tyrelio mišką, prie Juodeikių. Ten pateko į A. Juozapavičiaus tėvūnijos „Ąžuolo" būrį. Po priesaikos pasirinko „Žvainio" slapyvardį. K. Liuberskis nuo 1952 m. iki 1955 m. redagavo ir leido Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdžio Juozapavičiaus tėvūnijos laikraštėlį „Partizanų šūviams aidint". Nuo 1956 m. - „Partizanų šūvių aidą".

1955 m. rugsėjo 4 d. Tyrelio miške apnuodytas rusiškais „Neptūno" nuodais, įdėtais į maistą. Jį partizanams atnešė ryšininkas. „Neptūno" nuodų paveiktiems partizanams sutriko regėjimas, prasidėjo įvairios haliucinacijos, bet K. Liuberskis po keturių parų klajonių sugebėjo ateiti į Reibinių kaimą pas ryšininkę, kuri jį išslaugė.

1957 m. vasarą, susidūrus su milicininkais, K. Liuberskis dingo. Kitais duomenimis, 1959 m. partizanavo Šakynos, Kruopių apylinkėse, žuvo susidūręs su saugumiečiais, o jo palaikai užkasti Liepkalnių kaime. Krašto apsaugos ministras 2003 m. gruodžio mėn. patvirtino viršilos laipsnį Konstantinui Liuberskiui-Žvainiui (po mirties), Šiaulių apskr., Žagarės m., Prisikėlimo apyg., Juozapavičiaus tėvūnijos „Ąžuolo" būrio partizanui.

APDOVANOTAS Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis