Kazys Rimas
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1910-1993Kpt. Kazys Rimas gimė 1910 m. balandžio 4 d. Čepeliškių k., Klebiškio vlsč., Marijampolės aps. Baigė Prienų „Žiburio" gimnaziją.

1931 m. rugsėjo 16 d. buvo įrašytas į Karo mokyklos VII aspirantų laidos sąrašą.

1932 m. rugsėjo 1 d. paskirtas į PLP karo mokyklos kadro kariūnų kursą.

1933 m. kovo 15 d. baigė Karo mokyklos XV laidą, buvo pakeltas į jaunesniuosius leitenantus ir paskirtas į 2-ąjį kavalerijos (ulonų) DLK Birutės pulką.

1934 m. rugpjūčio 31 d. komandiruotas į aviacijos karininkų kursus ir paskirtas į Aviacijos mokyklą mokiniu lakūnu.

1935 m. rugpjūčio 17 d. išskrido savarankiškai, o tų pačių metų liepos 21 d. jam suteiktas 1-os eilės karo lakūno vardas.

1938 m. balandžio 1 d. paskirtas Mokomosios grupės instruktoriumi, o 1938 m. gegužės 4 d. pakeltas į kapitonus. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. rugpjūčio 7 d. išleistas į atsargą. Laimingai pergyveno pirmąją sovietų okupaciją. Frontui artinantis, su šeima pasitraukė į Vakarus, o karui pasibaigus, emigravo į JAV. Čikagoje daugelį metų tarnavo Standard Federal banke.

Mirė 1993 m. sausio 30 d., palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, kur ilsisi prieš 27 metus žuvęs jo sūnus lakūnas Arvydas.

APDOVANOTAS:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis