Stepono Dariaus dienoraštisPuslapis 1 >>> Pradžia ir 1932 liepos mėn.
Puslapis 2 >>> 1932 rugpjūčio mėn.
Puslapis 3 >>> 1932 rugsėjo mėn.
Puslapis 4 >>> 1932 spalio mėn.
Puslapis 5 >>> 1932 lapkričio mėn.
Puslapis 6 >>> 1932 gruodžio mėn.
Puslapis 7 >>> 1933 sausio mėn.
Puslapis 8 >>> 1933 vasario mėn.
Puslapis 9 >>> 1933 kovo mėn.
Puslapis 11 >>> 1933 gegužės mėn.
Puslapis 12 >>> 1933 birželio mėn.
Puslapis 13 >>> 1933 liepos mėn.

10-as pusl.

1933 metų balandžio mėnuo1933 m. balandžio 1 d. ŠeštadienisAplankau konsulą Kalvaitį ir sužinau finansinį stovį. Nors dar trūksta pinigų gerokai, bet bendros pasekmės labai geros.
Dalyvauju skridimo naudai Girėno giminių organizuotame parengime. Susirenka nemažas būrelis žmonių, visi praleidžia laiką labai maloniai. Bendrai visi dalyviai Vanagaičio publikos tipo. Pelno liko apie $ 114.

1933 m. balandžio 2 d. SekmadienisRašau laiškus.
Vakare dalyvauju Bunco party „Town of Lake" rajone. Žmonių pilna salė visi patenkinti – pelno liko daugiau $ 30.

1933 m. balandžio 3 – 4 d.Įrašai neišlikę.
1933 m. balandžio 5 d. TrečiadienisDalyvauju komiteto susirinkime. Apsvarstoma aviacijos diena, „iki pasimatymo" banketas. O taip pat ir vardo klausymas nagrinėjamas. Vaivada pasiūlo „Lituanica", visi sutinka vardas skambus. Nutarta kol kas vardo nepriimti, bet laikyti Lituanica pirmoje vietoje. Antras Lithvega prieita, kad skamba kiek lenkiškai tad ir atmestas.
1933 m. balandžio 6 d.Įrašas neišlikęs.1933 m. balandžio 7 d. PenktadienisBuvau dirbtuvėse prižiūrėti darbą. Parašiau laišką Jankauskui.
1933 m. balandžio 8 – 11 d.Įrašai neišlikę
1933 m. balandžio 12 d. TrečiadienisSkraidžiau su trimotoriu Fordo lėktuvu.

1933 m. balandžio 13 d.Įrašas neišlikęs.
1933 m. balandžio 14 d. ŠeštadienisIšnuomojam aerodromą aviacijos dienos bei krikštynų reikalams. (Ashburn airport 83 t cicero).
Vakare kartu su adv. Vasalle vykstami pas Girėno advokatą Michell. Girėno advokatas deda pastangas, kad aš pasirašyčiau dalytis visomis pajamomis kaip tai straipsnius, knygų ir t.t. lygiomis. Aš nesutinku pirmosios sutarties rašytis pareiškiu, kad mes turime būti liuosi sugrįžę atgal ir veikti, kaip kuris išmanomi. Būta ir karštesnių, kiek jausmingų išsireiškimų. Pasitarimas nebaigtas, atidėtas kitai dienai.

1933 m. balandžio 15 d. ŠeštadienisGalutinai nustatytas lėktuvo vardas Lituanica. Dienos programa aviacijos dienai nustatyta. Bankieto diena nustatyta geg. 6 d. Kaina $ 1.50 asmeniui ir bus rengiama Jucius seserų restaurane.
1933 m. balandžio 16 – 19 d.Įrašai neišlikę.
1933 m. balandžio 20 d. KetvirtadienisLėktuvas išvežtas į aerodromą ir pradėtas sustatyti.
1933 m. balandžio 21 d.Įrašas neišlikęs.
1933 m. balandžio 22 d. Šeštadienis


Nuvykstu į Rockfordą kartu su Antanu Regiu, kur dalyvauja S.L.A. 77 kuopos parengime lakūnų skridimo naudai.
Pasakau trumpą prakalbą. Vakarėlis neskaitlingas, nes Rockfordo Lietuviai labai išsidalinį veikimo ir pažiūrų atžvilgiu. Komunistai net į dvi ar tris grupes – Bimbininkai, Andriuliniai ir Pruseikiniai.
Apsinakvojami pas Ivanauską gražiame namely ant Rock River. S.L.A. vadai malonūs ir nuoširdūs.

1933 m. balandžio 23 d. SekmadienisDalyvauju „Margučio Imperijos" parengime, tenka pasakyti trumpą prakalbėlę. Vakaras įdomus, linksmas ūpas pas visus ir labai skaitlingas publikos apie 2.500. Pasekmingas visapusiškai. Bravo Vanagaitis.
1933 m. balandžio 24d . PirmadienisPirmas mėginimas lėktuvo – pasekmingas. Gerai pakilo ir nusileido. Kylant jautėsi lėktuvo nosė labai sunki. Tas pats buvo ir leidžiantis. Dešinysis sparnas sunkus. Gazolino siurblys neveikė. Aeroplanas rengiamas ryt dienos mėginimui. Inž. ir Dirbtuvių savininkas Lairdas skrido kartu. Tiesa pokilio ir posūkio vairai kiek drebėjo momentais.

1933 m. balandžio 25 d. AntradienisAntras lėktuvo mėginimas su didesniu svoriu uodegos linkui ir 25 gal gazolino daugiau užpakaliniame bake.
Aeroplanas valdomas daug lengviau, lygsvara geresnė. Dešinysis sparnas dar kiek sunkesnis. Gazolino siurblys tvarkoje, alyvos slėgimas dar per mažas.
Viso skraidžiau 30 min. Lairdas skrido kartu, abu buvo gan patenkinti.

1933 m. balandžio 26 – 27 d.Įrašai neišlikę.
1933 m. balandžio 28 d. PenktadienisAtliekami tris mėginamus skridimus.

1933 m. balandžio 29d. ŠeštadienisOras blogėja, užrašomi rėmėjų vardai ant lėktuvo.
Dalyvauju pas Kirus svečiojasi ir prof. Sennas.

1933 m. balandžio 30 d. SekmadienisRenkasi tūkstantinė minia. Oras audringas, lyja protarpiais – aerodromas paplūdęs vandeny, galime leistis tik ant kelio. Vėjo stiprumas daugiau 36 milių.
Krikštynos ir av. diena atidedama iki sekančio šeštadienio Geg. 6 d.
Iš ryto dalyvaujami 18-tos Parapijos bažnyčioje iškilmingose pamaldose. Mums besimeldžiant kon. Kalvaičio automobilių pavogė.
Dalyvauju kartu su kon. Kalvaičiu, Vasalle, Simučiu ir ponia Kalvaitiene ir p-le Gaižaite Kun. Albavičiaus klebonijoj. Albavičius paaukoja $ 10 Fondui.
Vakare rengiu dalykus skridimui.
1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis