Stepono Dariaus dienoraštisPuslapis 1 >>> Pradžia ir 1932 liepos mėn.
Puslapis 2 >>> 1932 rugpjūčio mėn.
Puslapis 3 >>> 1932 rugsėjo mėn.
Puslapis 4 >>> 1932 spalio mėn.
Puslapis 5 >>> 1932 lapkričio mėn.
Puslapis 6 >>> 1932 gruodžio mėn.
Puslapis 7 >>> 1933 sausio mėn.
Puslapis 9 >>> 1933 kovo mėn.
Puslapis 10 >>> 1933 balandžio mėn.
Puslapis 11 >>> 1933 gegužės mėn.
Puslapis 12 >>> 1933 birželio mėn.
Puslapis 13 >>> 1933 liepos mėn.

8-as pusl.

1933 metų vasario mėnuo1933 m. vasario 1 d. trečiadienisUžsakau chronometrus navigacijai, „Longeen" laikrodžių dirbtuvės vedėjas p. Heinmiller gražiai priima ir pateikia labai geras sąlygas. Gaunami 5 laikrodžius įvairiems tikslams navigacijos už $ 100. Paliekami čekį ir laikrodžius sutinka perduoti šeštadienį iš ryto.
16 val., susirinkimas N.Y. konsulate. Sustatyta dienotvarkė ir bendrai labai plačiai pasikalbėta. I.Ginkus pasižada turėti „certifies chech" antradienio susirinkimui.
Aplankau Dr. Waluk ir kartu su juo vykstami į imtynes „Strongler Lowis – Plastina", bendrai, visos poros vaidino klounų rolę.

1933 m. vasario 2 d. ketvirtadienisVykstami į Bayonne pas F.Milvidą, kuris apsiima aprūpinti mūsų skridimui gazoliną arba duoti 100 dol. pinigais, jei kuri įmonė aukos gazoliną. Aplankomi Žiugždą ir kitus veikėjus.
1933 m. vasario 3 d. penktadienisBayonėje kartu su ponu F.Milvidu užrašomi į garbės rėmėjus du lenku, vieną italą, vieną lietuvį.
Buvomi nuvykę ir pas miesto majorą. Žiugžda prisiuntė čekį rėmėjų fondo globėjams.

1933 m. vasario 4 d. ŠeštadienisApleidžiami ponią Senušiene ir kartu Brooklyną. Išvykdami pasikalbam su Vienybės štabu. Trumpai aptariam su Valaičiu Vienybės redaktorium oro pašto Lietuvon reikalą. Vykstu pas Heinmiller Longine, laikrodžių pardavimo skyriaus vedėją. Nuperku du laikrodžius vieną saulės laikui kitą žvaigždžių laikui. Aplankomi Milvidą ir Kavolių Bayonėje. Kavolius žada suorganizuoti komitetą.
Vykstami Philadelphion apleidžiami Bayonę apie 14:30 val. Sniegti kelias labai slydus, pakeliuje daug automobilių avarijų, spėju arti šimto. Philadelphioje sustoju pas K.Valį. „Drąsuolis" pas Savicką.

1933 m. vasario 5 d. SekmadienisVisą dieną kartu su Valiu lankaus įvairiose vietose ir užrašinėju ... rėmėjus viso $ 75 sumoje arba pusė kvotos.
Vakare pas Garliauskus dar pasišnekučiojami gi ir pašokami.

1933 m. vasario 6 d. PirmadienisVykstami į Baltimorę. Aplankau Nadą Rastenį. Susitinku ir su Čiaplinsku. Prašau kad vyrai pasidarbotų ir sukeltų Kvotą. Sužinau kad Baltimorės kvota jau sukelta.
16:30 val. Waschingtone reikalingosios įstaigos jau uždarytos. Sustojami Lietuvos atstovybėje pas T.B. poną Balutį. Jis mus priima labai nuoširdžiai. Sutinka man padėti ir Pan Am. Airways reikale. Taip pat duoda žodį, kad Lietuvos pašto įstaigos priims paštą Kauno aerodrome. Išgėrę po porą vykstame ir miegoti 22 val.

1933 m. vasario 7 d. AntradienisSustojami T.V. pašto įstaigoje pas „Third asistent Postmaster General" poną Wood pas kurį ir gaunami sutikimą pagelbėti mus vežti paštą Lietuvon. Panelė „Crosby" suteikia reikalingą medžiagą. Vykstu į Valstybės spaustuvę ir perku jūrų kalendorių (almanachą) taip pat ir oro almanachą du veikalu navigacijos reikalams. Nakvyniai pasiekiami Robigh S.C. Wright Hotel ... vieną dieną ir vakarą.
1933 m. vasario 8 d. TrečiadienisKeliaujami visą dieną, Oras kiek šaltesnis. Sugenda Fordo generatorius. Apsinakvojami Brunswich G.A. Kur sutaisome generatorių. Apsistojami Royal Hotel.
1933 m. vasario 9 d. KetvirtadienisAplankomi St. Augustiną seną ispanų tvirtovę o taip ir seniausią J.V. miestą, kuris buvo įsteigtas 1562 m. Ft. Lauderdale Fla. Apsistoju pas seną pažįstamą G.Alleną New River Hotel.
1933 m. vasario 10 d. PenktadienisIeškomi buto Miami ir Ft. Lauderdale pasiseka jį rasti Ft. Lauderdale – patenkinti butu tvarkome reikalus. Rašau laiškus.

1933 m. vasario 11 d. šešt.Dar laiškai
1933 m. vasario 12 d. sekmadienisLaiškai – Pradedu astronominės navigacijos studijas.
Telegrama Žiugždai, Ambrazevičiui N.J.

1933 m. vasario 13 d. Pirm.Navigacija ..
1933 m. vasario 14 d. Antr.Navigacija –
1933 m. vasario 15 d. Trečiad.Navigacija – žvaigždės, saulė, logarithmai.
1933 m. vasario 16 d. KetvirtadienisNavigacija – žvaigždės – saulė – oktantas.
1933 m. vasario 17 d. penktadienisNavigacija – chronometrai, saulė – žvaigždės skaičiavimai.

1933 m. vasario 18 d. šeštadienisSusipažystu su Kapitonu Sirnsonu iš P.A.A. Pasiunčiu telegramą Tvaronavičiui į Philadelphia

1933 m. vasario 19 d. SekmadienisNieko ypatingo.
1933 m. vasario 20 d. PirmadienisNieko ypatingo.
1933 m. vasario 21 d. AntradienisNieko ypatingo.
1933 m. vasario 22 d. TrečiadienisStulpinai atvyksta atostogoms. Parūpinu butą.
Navigacija žvaigždės – saulė.

1933 m. vasario 23 d. KetvirtadienisTiksliai surandu vietą žvaigždės „Sirius" ir ją panaudodamas surandu vietą.

1933 m. vasario 24 d. PenktadienisNieko ypatingo.
1933 m. vasario 25 d. ŠeštadienisLaiškas ministeriui ir E.M. Laird aero dirbtuvėms.

1933 m. vasario 26 d. SekmadienisLaiškai majorui Pyragiui ir aeroklubui. Skridimo tikslu. Navigacija saulė – žvaigždės. Didžiojo lauko krypties skaičiavimas.

1933 m. vasario 27 d. PirmadienisNieko ypatingo.
1933 m. vasario 28 d. AntradienisNieko ypatingo.1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis