Stepono Dariaus dienoraštisPuslapis 1 >>> Pradžia ir 1932 liepos mėn.
Puslapis 2 >>> 1932 rugpjūčio mėn.
Puslapis 3 >>> 1932 rugsėjo mėn.
Puslapis 4 >>> 1932 spalio mėn.
Puslapis 5 >>> 1932 lapkričio mėn.
Puslapis 6 >>> 1932 gruodžio mėn.
Puslapis 8 >>> 1933 vasario mėn.
Puslapis 9 >>> 1933 kovo mėn.
Puslapis 10 >>> 1933 balandžio mėn.
Puslapis 11 >>> 1933 gegužės mėn.
Puslapis 12 >>> 1933 birželio mėn.
Puslapis 13 >>> 1933 liepos mėn.

7-as pusl.

1933 metų sausio mėnuo1933 m. sausio 1 d.Nieko ypatingo – pasikalbu su Adv. Vasalle pirmininku Chicago rėmėjų komiteto, apie tolimesnią eigą pinigų sukėlimo vajaus. Aptariami civilinę bylą su Kiaulakiu.
1933 m. sausio 2 d.Tvarkau korespondenciją. Vykstu į Pal-Waukee aerodromą sužinoti šį tą apie motoro įsigijimo galimumą.

1933 m. sausio 3 d.Praleidau didesnią dalį dienos Konsulate. Pagaliau susitariau su Konsulu apie paskelbimą fondo finansinės apyskaitos.
Dalyvavau pasitarime su konsulu, Kumskiu ir Vasalle apie organizavimą Sporto draugijos.
Aplankiau liudininkus Vyties Aero Klubo bylos t.y. užvestos civilės bylos prieš mane.

1933 m. sausio 4 d.Renku garbės rėmėjus – užrašau poną T.F.Budriką. Konsulas perskaito finansinį raportą spaudai, kuris labai vykusiai parašytas.
Turiu pasitarimą su prekybos departamento aviacijos skyriaus rajono inspekcijos viršininku pasitarimą. Apkalbami skridimo technikos reikalus, bei reikalavimus.
Dalykai bus galima tiksliai sutvarkyti inspekcijos atžvilgiu.
Vakare turiu pasitarimą su Adv. Vasalle apie Kiaulakio bylą, dalyvauja ir P.Dargis su B.Dirgiu.

1933 m. sausio 5 d.Daug vietų ir asmenų aplankau, bet rezultatų nėra.
Vakare derybos su Kiaulakiu. N.Marozas apsiima atlyginti Kiaulakiui, tad ir susitarta – bylą panaikinti. Kiaulakis ir toliaus pareiškė savo kiauliškumą.

1933 m. sausio 6d.Garbės rėmėjų užrašinėjimo vargai.
14 val. Fondo Globėjų susirinkimas: Dalyvauja Kon. Kalvaitis, L.Šimutis, J.Krotkus, adv. Vasalle, Girėnas ir aš.
Susirinkimas nutarė įnešti dirbtuvėsna 1/3 užsakymo kainos, taip pat asignavo ir instrumentams $ 420.
Finansinis raportas užtvirtintas.

1933 m. sausio 7 d.Bismark viešbuty prakalbos, vakarienė, šokiai. Vakaro vedėjas perstato adv. Vasalle, Chicago av. Komiteto pirmininkas. Gražių kalbų pasakyta: Kalba Mackevičius, Jurgėla, Komp. Počius, Juozaitis, ponia Nausėdienė, Gugienė B., Stulpinas ir kiti. Nuotaika labai maloni, aukų surinkta $ 735. Stambesnieji aukotojai Mackevičius $ 50, Stulpinas $ 25, Bagdonas $ 25. Kalbu ir aš, ūpas geras, tad ir kalba nusisekė.
Šokiais baigiami vakarą.

1933 m. sausio 8 d.Vykstu Aerodroman, diena vėjota, niekas neatvyksta iš pažystamų. Vakarą praleidžiu pas poną V.Bagdoną Market manor.

1933 m. sausio 9 d.Parašau prakalbą radio kalbai. Sustatau projektą tolimesniam veikimui, parašau laiškus.
Pasitarimas su Vanagaičiu apie pašto gabenimą į Lietuvą ir jo garsinimas per radio. Sutarta apie minėtą reikalą surinkti daugiau žinių.

1933 m. sausio 10 d.Nieko ypatingo – užimtas visą dieną. Aplankau West side, Cicero ir Marquett manor.

1933 m. sausio 11 d.Konsulate sutvarkau aukų lapus, išsiuntinėjami kvotos paskirstymo laiškus į visus laikraščius. Be p-lė išsiuntinėja laiškus ir į draugijas bendro susirinkimo reikalu. Parašau laišką Kraučialiui Worcester ir keletas kitų susirinkimo reikalu. Vakare kalbu Vanagaičio radio programos metu savo Kampanijos reikalu, apie 3 min.

1933 m. sausio 12 d.Kartu su Mackevičiu aplankau West Side biznierius, surenkami rėmėjus $ 10 vertės.
Važiuoju Pal-Waukee aerodroman.– Gaunu užsakymų lapą Oktantui ir magnetiniui kompasui.
Sužinau per Girėną kad Laird dirbtuvės apsiima mūsų lėktuvą paruošti skridimui už $ 3000 neįskaitant motoro nė instrumentų.
Atliekami instrumentais skridimo pratimus, man sekasi neblogai, turiu savimi pasitikėjimo jausmą, Girėnui sekasi kiek blogiau, visiškai negali rasti skridimo krypties.

1933 m. sausio 13 d.11:30 vykstam į Lairdo aero dirbtuves. Po ilgokų pasitarimo prieita prie bendros sumos parengimo lėktuvo skridimui į Lietuvą 3.250.
Atliekami instrumentais skraidymo pratimus, man sekasi gan gerai, jaučiuosi laisvai. Girėnas kiek blogiau.
7:30 v.v. susirinkimas. Lietuvių auditorijos mažojoje salėje susirenka nelabai didelis būrelis žmonių. Pranešimai ir kalbos nusiseka. Gaunami naujų pritarėjų.
Siunčiu telegramą Bellanca dirbtuvėsna.

1933 m. sausio 14 d.Kartu su Girėnu vykstami į konsulatą, pasirašomi perdavimo lėktuvo Fondo globėjams aktą. Paruošiu raštus komitetams, o taip pat garbės rėmėjų sąrašą spaudai.
Atliekami instrumentais skraidymo pratimus sekasi gerai.
Vakarienė ir šokiai pas „Jučus sisters cafe", dalyvauju praleidžiu laiką labai maloniai. Vakarienės metu pasakau trumpą kalbą anglų kalba. Bendrai imant, vakarėlis labai nusisekė reikia manyti kad pelno bus apie 428 $ . Viskas baigėsi 5 val. ryto.

1933 m. sausio 15 d.Atliekami instrumentais skraidymo pratimus. Sekasi gerai „Drąsuolis Lietuvis" suserga jūrų liga.
19:30 val. turiu pasitarimą su Charles Stencel apie galimybes sukelti pinigų tarp Chicagos politikierių.

1933 m. sausio 16 d.Gaunu telegramą iš Bellanca dirbtuvių apie laikymasi senosios pasiūlytos kainos lėktuvo parengimui.
Atliekami instrumentais skraidymų pratimus.
Man sekasi gerai. Girėnas dar šlubuoja.
Turime pasitarimą su Laird aerobendrovės vedėju.
Turiu pasikalbėjimą su J.J.Bachuhu jis papasakojo apie rytų Lietuvių politikierius.

1933 m. sausio 17 d.. Išsiuntinėju aukų lapus komitetams su atatinkamais laiškais, viso 13 laiškų.
Atliekami instrumentais skraidymų pratimus – sekasi gerai, jaučios tvirtas. Girėnas skrido gerai iki pagaliau neįeina į sukimosi iš kurio išeina, bet krypties N. jokiu būdu nesuranda. Paskutinioja jo skraidymo dalis sugadino gerąjį pirmykštį darbą.

Pasitarimas su ponu Laird, apie techniškus reikalus. Turiu pasitarimą ir su adv. Vasalle apie Fondo Globėjų sutartį, Lairdo sutartį o taip pat ir Girėno sutartį.

1933 m. sausio 18 d.Susitariu su Lairdu apie sutarties sudarymą, vakare Vasalle biure. Vykstu pas kon. Kalvaitį. Aptariami kai kuriuos reikalus, norime užbaigti Globėjų ir mūsų sutartį, bet Gugiui nurodant, kad sutartis nevykusiai sutvarkyta tenka laukti pataisų. Turiu dar vieną rimtą pasitarimą su Girėnu. Radio reikalu.
Kon. Kalvaičiui skambinus kun. Vaičiūnui ir paprašius jo nuomonės apie naują firmą Laird. Vaičiūnas atsisako toliau būti globėju, pamatoja kad skridimas tuščios garbės noras. Aš visa tai nugirdau per kitą telefoną.
Sudaromi sutarties su Laird Benchone projektą, lieka tik jį pasirašyti.

1933 m. sausio 19 d.Vykstu konsulatan, perduodu $ 214 Fondan. Atspausdina mano raštą spaudai.
Gaunu čekį Lairdo firmai sumoje $ 1080.
Krotkus ir Simutis pasirašo Globėjų sutartį.
Atiduodu straipsnį Draugui ir Naujienoms, be to turiu pasikalbėjimą su A.Vaivada.
Padėkoju ponui Grigaičiui už teikimą vietos mūsų reikalui. O be to ir už prijautimą.
Pastaroju laiku Naujienos ėmėsi kito atsinešimo manęs linkui.

1933 m. sausio 20 d. PenktadienisKonsulate gaunu čekius oktantui ir chronometrams. Gavus parašus Fondo globėjo Kalvaičio ir Krotkaus dar City National Banke jį turiu užtvirtinti.
Pasirašomi sutartį su Lairdo Bendrove.
Rašau laišką Sears Rocbuch & Company finansavimo mūsų skridimo reikalu.

1933 m. sausio 21 d. Šešt.Nieko ypatingo neatlieku. Sutvarkiau smulkmenas. Girėnas eina pas savo advokatą sutarties su manim reikalu pasitarti. Kai kurie keblumai susidaro, o be to yra trukdymas iš Girėno pusės.
Išsiunčiu Sears Rocbuch. & Co laišką finansavimo bei garsinimo atžvilgiu. Nuvykstu su Laird pasitarti, išrašo užsakymus instrumentams. Vakare kartu su Regis vykstu South Town teatran.

1933 m. sausio 22 d. sekmadienisTuriu pasikalbėjimą su advokatais Vasalle ir Michael sutarties su Girėnu reikalu.
Vykstu į aerodromą, mainau motorą su J.Wood gaunu $ 50 priedą. Trumpai dar aptariu reikalą ir su p.Laird.
Dalyvauja Town of Lake Komiteto susirinkime. Veikėjai Raila ir Kairys gabiai tvarko dalykus.
Ruošios važiavimui į rytus.

1933 m. sausio 23 d. Pirm.Išvykstam 7:25 val. ryto į Cleveland, Ohio. Pasiekiami Clevelandą 15:35 val. t.y. į 8:10 min.
Pasimatau su komiteto nariais sekr. Petraičiu, inž. Mulioliu ir pirm. Jaru. Jie sutinka dėti visas pastangas, kad sudarius kvotą.

1933 m. sausio 24 d. antradienisIšvykstam į Wilks Barre 7:55 val.
Pasiekiam W.B. 17:35 t.y. į 9 val. 35 min.
Apsinakvojami Juragio viešbuty. Aptariami dalykus su komiteto nariais: Daylida, Deltonu, Gibavičium B. ir kitais.
Vykstami į konfetti šokių vakarą Š.Trejybės parapijos svetainėje. Susitinku su pažįstamais kunigais ir kitais.

1933 m. sausio 25 d. trečiad.Aplankau advokatą Loppotto ir gaunami jo pasižadėtą garbės rėmėjo mokestį.
Kartu su B.Gibavičiumi aplankau kun. Lupšinską, jis pasižada surinkti mažiausiai 25 dol. fondo labui.
Kiek anksčiau aplankiau Garso redaktorių Matą Zujų ir LRKSA sekr. Šaliuną.
Vakarieniauju pas Zujus.

1933 m. sausio 26 d. KetvirtadienisVykstu pas Dr. Valibus, gaunu likusią dalį garbės rėmėjo mokesnį. Taip maloniai pasikalbu su Daktaru ir jo žmona.
Pietauju pas Povilą Gecą, jis įmoka dalį pasižadėto garbės rėmėjo mokesnio ($ 10).

1933 m. sausio 27 d. PenktadienisKartu su P.GibaviČiumi ir „Drąsuoliu liet." vykstami pas ... Frank aplankant Kvietką „Billy Red.", randami pas jį Franko auką. B.Red. taip pat jau užrašęs ir Klimavičių. Vykstami pas Mockaitį, bet jo į narius užrašyti nepasiseka.
Grįžtami pas Vaišnį ir randam kun. Inčiūrą kuris užsirašo į garbės rėmėjus. Taip pat jis man suteikia prašymą būtent: man išskrendant Lietuvon, kad aš parašyčiau į visus kunigus ir jų prašyčiau priminti mane šv. mišiose: Principialiai sutinku ir prašau Šaliuno pagalbos tuo reikalu.
Kun. Inčiūra užbaigia W.B. kvotą savo parama.
Vakare Scrantone susirinkime rengiama vakarienė ir šokiai skridimo naudai.
Ūpas geras, sustoju pas Savicką.

1933 m. sausio 28 d. Šeštad.Vykstami į New Yorko apylinkes, sustojami pas Ambrose, Žiugždą ir Trečioką.
Brooklyne aplankau Zinkų, pasikalbami.
Apsinakvojami YMCA.
Pradžia kelionės labai slydi. Galime važiuoti tik labai pavaliai, New Yorko linkui kelias siauras, traukiasi pilnu tempu.

1933 m. sausio 29 d. Sekm.Nieko ypatingo. Dalyvaujami kai kurių Vienybės akcininkų pasitarime ir gaunami progos pasiklausyti kaip amerikiečiai lietuviai politikoja. Pietaujami pas ponią Senušienę kartu su Trečiokais.
Vykstami į Liet. atletų klubą – gaunu progą kaip atletai trenirojasi (geria alų).
Užbaigiami dieną anksti rytą.

1933 m. sausio 30 d. PirmadienisVykstame kartu su Billy Walton ir p. Senušiene į Long Island apylinkes, aplankomi Jokubaitį, Auguną ir Spurgą.
Vakare vykstam pas komiteto pirmininką J.Ginkų ir noriu, kad jis sušauktų komiteto susirinkimą, bet man nepasiseka jį įtikinti susirinkimo reikalingumo.
Aiškiai matyti, kad jis nusistatęs prieš mūsų reikalus ypač dėl to, kad nenori perduoti av. reikalams skirtų pinigų.
Viskas įrodo, kad reikės išeiti viešon kovon. Ieškomi priemonių.

1933 m. sausio 31 d. AntradienisSkambinu Jurgėlai ir sužinau, kad jis dar neišsiuntė pakvietimų susirinkimui, tad susidaro galimybės paankstinti jį.
Skambinu Ginkui, jis kiek nustebęs ir neranda geros priežasties atidėjimui susirinkimo. Pagaliau susitariami šaukti du susirinkimus vieną mažą kitą visuotiną, sukeliant Draugijų atstovus.
Perku Oktantą iš Pioneer Instrument Co už $ 320. Turiu pasikalbėjimą navigacijos klausymu su Inžineriu Carbonara.
Vykstu New Yorkan su „Drąsuoliu" į Teatrą ir tenka pamatyti „Big Drive".
1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis