Stepono Dariaus dienoraštisPuslapis 1 >>> Pradžia ir 1932 liepos mėn.
Puslapis 2 >>> 1932 rugpjūčio mėn.
Puslapis 3 >>> 1932 rugsėjo mėn.
Puslapis 4 >>> 1932 spalio mėn.
Puslapis 5 >>> 1932 lapkričio mėn.
Puslapis 7 >>> 1933 sausio mėn.
Puslapis 8 >>> 1933 vasario mėn.
Puslapis 9 >>> 1933 kovo mėn.
Puslapis 10 >>> 1933 balandžio mėn.
Puslapis 11 >>> 1933 gegužės mėn.
Puslapis 12 >>> 1933 birželio mėn.
Puslapis 13 >>> 1933 liepos mėn.

6-as pusl.

1932 metų gruodžio mėnuo1932 m. gruodžio 1 d. KetvirtadienisDalyvauju Kęstučio – Wachingtono paminėjimo iškilmėse. Perstato mane publikai ir turiu pasakyti pora žodžių per mikrofoną. Silvija sveikina už giriamą kalbą.

1932 m. gruodžio 2 d. PenktadienisVykstu Pal Waukee aerodroman, kur iš p. Hodges gaunu rekomendacijos laiškus į poną G.Bellancą ir Wright motorų corp.
Susitariu su lakūnu Cliff Candit kas link padarymo kai kurių sparno dalių braižinius. Sustatom laiško projektą Liet. Karo Aviacijos Viršininkui.

1932 m. gruodžio 3 d. ŠeštadienisPalieku užstatą ponui Hacker už induktorinį kompasą. Aplankau Girėną, Vanagaitį ir Peoples Furniture kompaniją.

1932 m. gruodžio 4 d. SekmadienisPasirengiu kelioniai, vakare aplankau sesutę iš ten į Vanagaičio radio koncertą.

1932 m. gruodžio 5 d. PirmadienisIšvažiuojami 7 val. Clevelandan atvykstami 16 val. Sustojami pas poną Karpavičių „Dirvos" redaktorių.
Aplankau Jarus susitinku su Hellen Grigas.

1932 m. gruodžio 6 d. AntradienisIšvykstami 7:05 val., atvykstami į Mahonoy city 18 vai. pas S.L.A. pirmininką Gegužį. Vykstami į Shenandor pas Birstoną. Klube sudaromas laikinasis komitetas rėmimui skridimo į Lietuvą.

1932 m. gruodžio 7 d. TrečiadienisKartu su Gegužiu aplankomi amerikiečių laikraštį „Saulę" ir kun. Čepaitį. Išvažiuojami į Wilkes Barre 13:30 val. Atvykstami W. B. 14:40 v. Sustojami pas Jurgį Vaišnys. 20 val. komiteto ir moterų Organizacijų susirinkime dalyvaujami aptarimui šokių vakaro.

1932 m. gruodžio 8 d. KetvirtadienisAplankomi Garso štabą: Šaliūną, Gugį, Ambrozaitį. Susitikimai su Billiu Red. Kvietku. Atvykstami į Scranton 14:30 val. Aplankomi Steponaucką, Meškuną, Zivatus, Savicką. Darau trumpą pranešimą susirinkime. Komitetas nutarė sudaryti vakarą skridimo naudai. Ūpas geras skaitlingas susirinkimas. J.Steponauckas sutinkantis mane sako: Kapitone ar dar tebemanote skristi Lietuvon?

1932 m. gruodžio 9 d. PenktadienisBellanca dirbtuvėse. G.Bellanca Washingtone, tad netenka pasimatyti. Apžiūrime dirbtuves ir aš pasižymiu svarbesnius dalykus. Nakvyniai sustojami Washington Del.
Parašau laiškus Tvaronavičiui ir mech. Sommerfelt.
Turiu rimtą pokalbį su Girėnu.

1932 m. gruodžio 10 d. ŠeštadienisSusitinkami su Bellanca ir pardavimo skyriaus vedėju ponu Arkton. Turime ilgą pasitarimą apie skridimą į Lietuvą. Sužinau iš Bellancos, kad ir dabartinis lėktuvas t y. dabartiniai sparnai tinka tam tikslui tik be abejo nesilygina su specialiais tam tikslui padirbtais sparnais.
Padarau gero įspūdžio į Bellancą – bent taip man atrodo. Kaina darbo aiškiau pasakyta.
Vykstami į Philadelphią, aplankomi Grinių ir Tvaronavičių.
Apsistojami pas Tvaronavičių... Bellanca pasižada prisiųsti Sąmatą į Brooklyną Vienybės redakcijon.

1932 m. gruodžio 11 d. SekmadienisAplankomi daug... biznierių kurių dauguma net nežino apie mūsų ruošimasi skristi Lietuvon. Aukų tam tikslui surenkami tik vieną dolerį.
Dalyvaujami susirinkime Lietuvių Rūmuose. Susirenka nemažas būrelis žmonių, esu įširdęs tai ir pasakau kalbą. Kalba matomai padaro įtakos, darbas pradedamas gyviau.
Aplankomi Smaluką aukoja $ 5, Steponavičius $ 25. Jis yra matomai Panevėžio krašto bajoras, matoma daug lenkiškos įtakos jo namuose. Labai graži rezidencija.
Ūpas žymiai geresnis. Sustojami pas Dr. Klimą.

1932 m. gruodžio 12 d. PirmadienisVykstami Newarkan, bet prieš išskrendant aplankomi Taut. Bažnyčios vyskupą Žukauską ir taut. Bažnyčios kun. Kaulakį. Abu pasižada tapti Garbės rėmėjais.
Newarke aplankomi Žiugždą. Paskambinu Trečiokams. Vakare kartu su Žiugžda, Trečiokiene vykstami pas Gudą į svečius, kur sutinkam Pocių iš Lietuvos, Lukšį ir kitus.
Apsinakvojami pas Trečiokus.

1932 m. gruodžio 13 d. AntradienisVykstami į Wright Aeronautics corp. dirbtuves. Tariamės kas link įsigijimo naujo motoro su pačiu Chapline. Amerikietis nepritari skridimui, nenusileidžia ir kaina. Derybos nelabai nusisekė.
Aplankomi Aircraft Radio corp. Boonton N.Y. Pasikalbu su Mr. Parks, mandagus ir nuoširdus vyras, daug kuo papasakoja apie radio pasinaudojimą mūsų skridime.
Vakarieniaujami pas Trečiokus ir maloniai praleidžiami laiką. Užrašau p. Praną Petrulį į garbės rėmėjus.

1932 m. gruodžio 14 d. TrečiadienisŽiugžda, Girėnas ir aš vykstami rinkti narius rėmėjus. Elisabeti užrašomi Marcinkonį ir Dr. Bacevičių. Bayonne p. Feliksą Milvidą. Irwingtone p. Janulį, Newarke A.S.Trečioką. Diena nusiseka, tik vakare Girėnas su savo storžieviškumu sugadina ūpą.
1932 m. gruodžio 15 d. KetvirtadienisAplankomi Boreiką, Kalvaitį, Puodžiūną, visus įtraukiami į rėmėjus. 17 val. išvykstami Brooklynan. Pirmiausiai aplankomi Vienybę ir Ginkų. Susitinkami Tysliavą (poetą) ir kitus pažystamus.
Nustatomi sekančiai dienai veikimo planą.
Apsinakvojami pas ponią Senušienę Redgewoode.

1932 m. gruodžio 16 d. PenktadienisParašau laiškus Lietuvių muzikos Draugijai. Phil. Sommerfeltui Hartford, Drąsuoliui ir Kon. Kalvaičiui.
Aplankomi, užrašomi į garbės rėmėjus ir pietaujami pas kon. Žadeikį. Kartu dalyvauja Tysliavą, Dragunas, ir Vincent.
Vykstami Tėvynėn, pasimatomi su Vitaičiu, Bajoru ir S.L.A. pirm. Gegužiu.
Užbaigiu dienos darbus aplankydamas atletų klubą. Aplankomi p-lę Jurgeliutę.
Tysliavą paduoda dar naujį lėktuvui pavadinimo projektą. Atvažiavo Girėnas. O kieno tas pikčerius tenai? Tysliavą: Gi daktaro, jis gydydavo kūnu ir protu sergančius žmones. Kartais jam pasisekdavo kai ką ir Lietuviu padaryti, Basanavičius.
1932 m. gruodžio 17 d. ŠeštadienisPasiunčiama $ 171 fondan. Ambraziejus perduoda Liet. Chamber of Commerce garbės rėmėjo mokesnį. Užrašiau Shedlow ir N.Polis į garbės rėmėjus. Senas draugas ir skridimo idėjos rėmėjas nuo 1927 metų Ponas W.Shedlow labai nuoširdžiai priėmė.
Iš ryto turėjomi gan painį pasitarimą su Kružintaičiu dalyvaujant ir Atletų Klubo nariui, kas link olimpinio fondo likučių paskyrimo Transatlantinio fondo naudai.

1932 m. gruodžio 18 d. SekmadienisNieko ypatingo. Vykstami į Tysliavos poezijos vakarą. Ypatingą ūpą sudaro Tysliavos daina „Muzika" ir eilės „Futbolas". Šokių metu pašoku, o taip pat ir susipažystu su kai kuriais lietuviais veikėjais.
1932 m. gruodžio 19 d. PirmadienisVykstami į Sperry Zyroskope instrumentų dirbtuvę.
Sužinomi, kad instrumentas „dirbtinis Orizontas" kainoja $ 400. Gi „krypties gyroskopas" 350. Komiso mums pažada tik 15% ir tai dar netikrai prižada.
Aplankomi ir Pioneer instrumentų kompaniją, kur susipažystu su „Straight Flight", „Straight Way" kompasais, taip pat ir su „Oktantu". Kainos yra aštrios, bet tikrai duoda 20% nuolaidą.
Aplankomi kartu su Klinga Dr. Waluk ir jį užrašomi į garbės rėmėjus.
Vykstami pas Šiaučiūną.

1932 m. gruodžio 20 d. AntradienisKartu su ponia Sinušiene aplankomi ir užrašomi į rėmėjus – garbės Oswald Kiburis, Stasys Machonis, gi į rėmėjus Agnietę Orauskienę. Pasižada alyvai $ 50. Garolis iš Jersey City, ponia Strazdienė pasižada pasiųsti į fondą $ 15.00.
Bendrai nieko ypatingo.
P.S. Iš ryto kalbu per W.M.B.A. pono Matusevičiaus tvarkomi. Sutinku ir susipažystu su Stasyte – pianiste.

1932 m. gruodžio 21 d. TrečiadienisNieko ypatingo parašiau laiškus Dr.Kapochy, Krauchaliui, Bellanca, Sommerfeltui.
Turiu pasikalbėjimą su Pirm. J.Ginku – Svarstomi projektą tolimesniam komiteto veikimui.
Išsiunčiu pinigus $ 155 Fondan.
Kilo mintis pavadinti lėktuvą „Diktatorius".

1932 m. gruodžio 22 d. KetvirtadienisVykstami Generalinian konsulatan 15 Park Row. Pasikalbu su pulk. Žadeikiu, vicekonsulu Daudzvardžiu ir sekretoriumi Jurgėla.
Jurgėla užadresoja 11 laiškų įvairioms organizacijoms, be to sutvarkomi aukų lapus.
Vykstami aerodroman, sutinku pažystamus lakūnus H.Johnson ir Mossman, kurie tarnauja linijoje American Express. Sužinom įdomią žinią apie motorą J-6 300E ir Laird aeroplaną.
Vykstami kartu su ponia Sinušiene ir užrašomi į Garbės rėmėjus p. Ragelį, Atkochaitį ir į rėmėjus Barkauską.

1932 m. gruodžio 23 d. PenktadienisSužinau kad Standard Oil neremia jokių lakūnų, tad bus reikalinga užmokėti už kiekvieną galioną gazolino. Susipažįstu su ponu Heinmuller iš Withnauer Watch CO. Gaunami labai prielankų pasiūlymą, būtent 50% pigiau. Laikrodžiai labai gerai sukonstroti ir pritaikyti „Weems" sistemai astronominės navigacijos.
Aplankomi Kun. Remeikį ir Pakalnį. Sustojami pas Red. Valaitį.

1932 m. gruodžio 24 d. ŠeštadienisParašiau laiškus: Birštonui – Shenandoa Pa. Kon.Kalvaičiui. Persiunčiau $ 55 fondan.
Vykstami Vienybėn, paskui New Yorkan.
Kūčias sutinku pas Dr. Venčių Jamaica L.O. Dalyvauja Tysliava, Jurgeliutė, Girėnas ir Venčiai.

1932 m. gruodžio 25 d. SekmadienisNieko ypatingo.
Vykstami į Kino kartu su p-nia Sinušiene.

1932 m. gruodžio 26 d. PirmadienisAplankomi Žiugždą Newarke paskambinu Milvidui Bayonne. Aplankomi Tvaronavičių P. ir Garliauską Philadelphijoj.
Užrašau Brazauską Juozą į rėmėjus. Apsinakvojami pas Garliauskus.

1932 m. gruodžio 27 d. AntradienisVykstami į New Castle Dal. turime pasitarimą su ponais G.Bellanca ir Ashton apie sąmatą lėktuvui parengti.
Pasitarus vykstami visi į New Castle miestelį pietų.
Bellanca papasakoja apie sunkumą tyrinėjimo darbų ir jų brangumą. Aš užklausiu Bellancos nuomonės apie galimybę ledo užšalimo ant sparnų, skrendant Lietuvon ir ar reikalingi apsaugos prietaisai. Jo nuomone nėra reikalo prietaisų, nes jie brangūs ir kiek pasunkina lėktuvą.
Pasiekiami Scranton, sutinkam J.Savicką. Vykstami pas Kubilių, apsinakvojami pas Savickus.

1932 m. gruodžio 28 d. TrečiadienisScrantoni aplankomi kai kurios biznierius, užrašau Shimkų ir Rūdį į rėmėjus, viso $ 10 surinkta.
Sustojami pas Vaišnį Wilkes Barre pasakyti labas iš kur važiuojami į Shenandeal į pasitarimą. Čiuplys senis, o Birštonas (Bierstien) nieko nėra padaręs ir kaip atrodo nei moka nei nori ką nors konkretaus atlikti. Pasitarimo lig ir nebūta.
Grįžus apie 12 val. vak. dar pasikalbami su Vaišniu ir B.Gibavičium. Kelionė Shenondoa įdomi, vietosi daugiausia kalnų keterose rūkas – migla. Automobiliui reikalinga labai iš lengvo važiuoti.

1932 m. gruodžio 29 d. KetvirtadienisDarbas eina sunkokai, vieni – vykstami pas L.Sheporaitį ir jis pastoja į Garbės rėmėjus. Kitų nerandam namie.
Vakare kortų lošimas ir šokiai, publikos prisirenka nemažai. Tiršta migla daug kam sutrugdo atvykti vakaran. Vakarą praleidžia visi linksmai, tik deja pelno skridimo fondui turbūt nebus. Susipažystu su Lietuviais biznieriais ir veikėjais.

1932 m. gruodžio 30 d. PenktadienisRytoj kiek nuvargę po vakar vakaro „Šokių vakaro". Vykstami pas Aušrą ir kun. Kasakaitį ir abu užrašomi į Garbės rėmėjus. Pasiekiami Warren Pa apie 7 val. vakaro, apsinakvojami Exchange viešbuty.
Kelionė iš Wilkes Barre į Warren nelabai įdomi, nes lijo visą dieną, pastebėtina, kad vietomis reikėjo pervažiuoti ir per kai kuriuos debesiukus.

1932 m. gruodžio 31 d. ŠeštadienisApleidžiami Warren Pensylvania 5:30 val. Tamsoje – lietus lyja visą kelionę iki Clevelando, tik artinantis prie Clevelando lietus virsta į sniegą. Pasiekiami Clevelandą 10:30 val.
Iš Cleveland į Chicagą kelias labai slydus, aptrauktas ledo žievimi, tas žinoma sumažina važiavimo greitį. 22 val. jau Chicagoje, gi Chicagos laiku 21 val. Kaip tik laiku į Naujų metų laukimo vakarą Jucus sisters Restaurane. Vakarą praleidžiu įdomiai ir linksmai.
1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis