Stepono Dariaus dienoraštisPuslapis 1 >>> Pradžia ir 1932 liepos mėn.
Puslapis 2 >>> 1932 rugpjūčio mėn.
Puslapis 3 >>> 1932 rugsėjo mėn.
Puslapis 4 >>> 1932 spalio mėn.
Puslapis 6 >>> 1932 gruodžio mėn.
Puslapis 7 >>> 1933 sausio mėn.
Puslapis 8 >>> 1933 vasario mėn.
Puslapis 9 >>> 1933 kovo mėn.
Puslapis 10 >>> 1933 balandžio mėn.
Puslapis 11 >>> 1933 gegužės mėn.
Puslapis 12 >>> 1933 birželio mėn.
Puslapis 13 >>> 1933 liepos mėn.

5-as pusl.

1932 metų lapkričio mėnuo1932 m. lapkričio 1 d. AntradienisNieko ypatingo. Vakare dalyvaujame „Air mail...“ susirinkime, pasakau trumpą kalbą apie skridimo tikslą. Vakarieniaujame pas Grigus. Kalba Grigas, vyriausioji, teisingiau pasakius aktingiausioji visuomenininkė.
1932 m. lapkričio 2 d. TrečiadienisBaigiami žiedo pritaikymą. Išmėginami lėktuvą ir randami, kad greitis padidėjo apir 7 milias skrendant pilnu greitumu. Užmokami už žiedą ponui Eugel $ 40 ir už darbą $ 4.
Su Dirvos redaktoriumi pasikalbami Aviacijos dienos reikalais, o be to prieita išvados kad būtų surengtas vakarėlis žiemą su tikslu sukėlimo daugiau lėšų skridimui į Lietuvą. P-lė Grigas moterų ratelio pirmininkė sutiko dirbti lakūnų naudai rengiant vakarėlį.

1932 m. lapkričio 3 d. KetvirtadienisAplankomi keliolika biznierių. Pasekmės blogos, biznierių kaip ir nėra. Vakarieniaujami pas Jarus. Dirvos red. pasitarime prieita nuomonės surengti bendromis jėgomis šokių vakarą.
1932 m. lapkričio 4 d. PenktadienisIšskridomi Detroitan, kur dalyvavom komiteto posėdy: dalyvavo vyčiai, Prekybos rūmų atstovai ir kiti. Parinkti talkininkai. Lėktuvą palikom Vairo stoties aeroporte. Sustojomi viešbutyje.
1932 m. lapkričio 5 d. ŠeštadienisNuvykstami pas Steponaucką 13:15 val. Vėliau aplankomi kun. Čižauską ir biznierius. Vakare dalyvaujami šokių vakarėlyje.
1932 m. lapkričio 6 d. Sekmadienis11 val. skrendami iš Wayne Country aerodromo į Hogerty field... Sutvarkėm tvarkdarius, pradedami vežioti narius rėmėjus apie 13 val. Viso pavežiota 36 narius rėmėjus ir apie 5 nemokamai. 17 val. grįžtami į Wayne Country aerodromą baigę dienos darbus. Av. diena Detroite, turiu pareikšti, pasisekė visapusiškai. Būtų buvę daugiau pasekmingiau veikti, jei oras būtų buvęs geresnis ir organizatyviui darbui būtų duota daugiau laiko. Vakarieniaujami pas Ch.Steponaucką. Dalyvauja Uvikas, Sach, Steponauckas, Drąsuolis, Girėnas ir aš, be to keltas ponių.
1932 m. lapkričio 7 d. Pirmadienis

Charlis Steponauckas, Girėnas ir aš aplankomi Miškinį ir Bukšnį, nepasiseka jų įtraukti į rėmėjų skaičių. Dr. Jonikaitis ir aš aplankomi kun. Bereišį. Kartu su juo vykstami pas Brazį ir Dr. Sriubą, bet jų nerandami namie.
Vakare komiteto susirinkimas. Tartasi perorganizuoti laikinąjį komitetą. Parašiau laiką Russ Boardman gazolino bakų reiklau ir T.Narusch liet. aerokonstruktoriui.
Steponauckas: Kap. Darius jūs visdelo skriskite nors truputį, išlėkite keletą mylių ir nusileiskite kur nors.

1932 m. lapkričio 8 d. AntradienisNieko ypatingo. Paprasti dienos darbai.
1932 m. lapkričio 9 d. TrečiadienisDalyvaujami bendroje vakarienėje Barlum Hotel. Dr. Jonikaitis. Adv. Uvikas ir aš.
Vakarienė buvo suaorganozuota moterų Klubo Detroite. Vakarą praleidomi linksmai ir maloniai. Mano kalba padarė gerą įspūd, ką buvo galima pastebėti iš aukų kiekio.

1932 m. lapkričio 10 d. KetvirtadienisSkrendami Chicagon: dar užrašiau Miškinį ir Adomaitį į garbės rėmėjus. Chicagą pasiekiam 13:30 val. Oras šaltokas. Baigiamas ir mūsų gan pasėkmingas maršrutas.
1932 m. lapkričio 11 d. PenktadienisTvarkau įvairius dalykus. Perskaitau pluoštą laiškų, parašau laiškus Steponauckui, Pivoriunui – Indiana Harbor. Daug darbo ir reikalų, bet nieko ypatingo. Pasitarimas su Girėnu ir Boliu.
1932 m. lapkričio 12 d. ŠeštadienisNuvykstu konsulatan. Sudaromi apytikrį apyskaitą, sužinom kad jau turime truputį daugiau $ 2000. Vakarieniauju pas Sesutę.
1932 m. lapkričio 13 d. SekmadienisVykstu Pal Waukee aerodroman pasikalbėti su draugais lakūnais.
1932 m. lapkričio 14 d. PirmadienisSužinau naujų prop. menčių kainų pas N.A.T. Nuperkami indukcinį kompasą seną už $ 40. Naujas induktorinis kompasas kainuoja $ 750. Ūpas geras, jaučiuosi gerai pirkęs. Vakarieniauju pas sesutę, pažaidžiami „Peterį“.
1932 m. lapkričio 15 d. AntradienisVykstu pas Pal-Waukee aerodromo vedėją, tariamės apie lėktuvo perdirbimą ir pritaikymą tolimajam skridimui. Ats. kap. Duncan Hodges prižada perleisti mūsų naudon komisą, kurį Bellanca dirbtuvės jiems skiria kaipo atstovams Chicagos rajono. Taip pat prižada užleisti skyrių dirbtuvių, jei mes patys dirbsime sparnus.
1932 m. lapkričio 16 d. TrečiadienisBolys ir aš rūpinamiesi Baliaus garsinimo reikalu. Vakare dalyvaujami Fondo globėjų pasitarime. Išrinktas pirmininkas Kons. Kalvaitis, sekr. Simutis, ižd. Krokas. Kontrolei Kam. Gugis ir Waičiunas.
1932 m. lapkričio 17 d. KetvirtadienisDalyvauju Draugo surengatme Bokso turnyro rungtynėse. Ringo bokso dalyvių skelbėjas praneša apie įvyksiantį Aviacijos balių prieš tai perstato mane publikai. Rungtynės įdomios, geriausi boksininkai Adam Shrith, Bockus ir Rungaitis.
1932 m. lapkričio 18 d. PenktadienisAviacijos baliaus rengimo komiteto posėdis. Dalyvauju ir aš. Aptariami įvairūs šokių vakaro reikalai. A.T. padariau pranešimą apie įvykusį skraidymų maršrutą.
1932 m. lapkričio 19 d. ŠeštadienisParašiau keletą laiškų. Vėliau Bolys ir aš išvedžiojami Baliaus garsinimo plakatus į šiaurės, vakarą ir centralį Chicagos dalį.1932 m. lapkričio 20 d. SekmadienisAtlieku susirašinėjimo sutvarkymo dalykus. Vakare svečioju pas sesutę.
1932 m. lapkričio 21 d. PirmadienisAtlieku kai kuriuos ruošiamuosius darbus.
Vakare dalyvauju Draugo turnyro „Championų“ pagerbimo vakarėlyje. Susirinkimas ir jo tiklsas buvo įdomus, susirinko gan didelis būrelis sportininkų, be to kunigų ir biznierių.
Aeroplano perdavimo Fondo globėjams sutarties projektas buvo plačiai nagrinėtas adv. Olio, adv. Vasiliausko ir manęs.

1932 m. lapkričio 22 d. AntradienisNuvykau kartu su Girėnu į konsulatą, pasimatėm su korespondentu Ryan. Aptarta veikimo planas.
1932 m. lapkričio 23 d. TrečiadienisD.C. Prekybos departamento aviacijos skyriaus inspektorium kalbėjau apie formalumus, kurie reikalingi atlikti dirbant naujus sparnus.
Prieita išvados, kad reikės rašyti laišką Washingtonan.
Sustačiau sąmatą parengimui lėktuvo skridimui į Lietuvą.

1932 m. lapkričio 24 d. KetvirtadienisNieko ypatingo.
1932 m. lapkričio 25 d. PenktadienisPal Waukee aerodrome gaunu informacijos apir Bellanca sąlygas. Skraidau naujai paruoštame vien tik instrumentais skraidyti aeroplanu. Sekasi neblogai. Mano draugas taip pat paėmė pirmąją pamoką. Tiesiai skrido gerai, bet kuomet įėjo į sukimasi tai patsai nebegalėjo išeiti iš sukimosi.
Susitariau su inžinieriumi Eidie apie padarymą brėžinių Bellanca sparnams, o taip pat ir apie atlikimą skaitliavimų.

1932 m. lapkričio 26 d. ŠeštadienisSu Girėnu vykstami pas p. Hacker apžiūrėti naują induktorinį kompasą, kaina pigi $ 100.
3:30 val. po piet vykstami paruošti salę šokiams.
Vakare dalyvaujami šokiams viskas sutvarkyti gerai susirenka apie 350 žmonių nuotaika gera, visi linksmi. Grįžtu namo apie 3 val.

1932 m. lapkričio 27 d. SekmadienisNieko ypatingo
1932 m. lapkričio 28 d. PirmadienisGarbės rėmėjai Dr. A.L.Davidonis ir D.Pivarunas sumoka nario rėmėjų mokestį. Petrauskas pasižada garbės rėmuju tapti.
Kartu su Girėnu sustatomi tolimesnio veikimo programą. Rašau laiškus į Clevenlandą ir Mahanoy city.
Sustatau šį maršrutą aplankymui kolonijų –
Clevenand – Gruodžio 4 d.
Mahanoy city – Gruodžio 5-6 d.
Wilkes-Barre – Gruodžio 7 d.
Scranton – Gruodžio 8 d.
New Castle Del – Gruodžio 9-10 d.
Philadelphia – Gruodžio 11 d.
Newark N.Y. – Gruodžio 12 d.
Brooklyn N.Y. – Gruodžio 13 d.

1932 m. lapkričio 29 d. AntradienisRašau laiškus į – Wilkes Barres, Philadelphia, Newark, Brooklyn. Aplankau Mr. Nekrošių, Vanagaitį, kap. Jurgėlą, Mickevičių.
1932 m. lapkričio 30 d. TrečiadienisTelefonuoju Pal Waukee ir prašau vedėjo pono Hodges parašyti man rekomendacijos laiškus: Wright aeronautical corp. ir į Bellanca Dirbtuves.
Gaunu laišką iš p. Savicko, kuriame jis praneša, kad S.L.A. 7-to apskričio suvažiavimas paskyrė skridimui finansoti $ 25.
Turime pasitarimą su „West Side” veikėju Duoba. Jis pasižada suorganizuoti jo apielinky komitetą. Vykstami aerodroman ir pasilavinami skraidyti vien tik instrumentais.
Girėnas gerokai sušyla man sekasi gerai.
Vakarieniauju pas seną draugą lakūną airį – amerikietį Jerom Wood.
1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis