Stepono Dariaus dienoraštisPuslapis 1 >>> Pradžia ir 1932 liepos mėn.
Puslapis 2 >>> 1932 rugpjūčio mėn.
Puslapis 3 >>> 1932 rugsėjo mėn.
Puslapis 5 >>> 1932 lapkričio mėn.
Puslapis 6 >>> 1932 gruodžio mėn.
Puslapis 7 >>> 1933 sausio mėn.
Puslapis 8 >>> 1933 vasario mėn.
Puslapis 9 >>> 1933 kovo mėn.
Puslapis 10 >>> 1933 balandžio mėn.
Puslapis 11 >>> 1933 gegužės mėn.
Puslapis 12 >>> 1933 birželio mėn.
Puslapis 13 >>> 1933 liepos mėn.

4-as pusl.

1932 metų spalio mėnuo1932 m. spalio 1 d. ŠeštadienisVizitai pas Darbininką, Keleivį ir advokatus Šalną ir Kalinauską. Valaitis ėmėsi taikintojo rolę ir pagaliau pasisekė Katalikų ir Tautiečių grupes įtraukti į bendrą vieningą darbą.
Apie 15 val. išskridomi į Worcesterį ir 25 min. vėliau nusileidomi Oxford aerodrome.
Nakvynei sustojomi pas Krachalį. Pavakarieniavomi, aplankėmi Liet. klubą labai gražią vietą, salelė ežere.

1932 m. spalio 2 d. SekmadienisAviacijos šventė Worcesterio Lietuvių. Vietos sudėjimas kiek netikęs, kad prie geriausių komiteto ir lakūnų noro nebuvo galima palaikyti tvarkos bei sumažinti pavojingumo publikai ir lakūnams.
Ši aviacijos diena aiškiai demonstravo kaip neprivalo būti tvarkomos aviacijos dienos, t.y. blogiausias pavizdys. Žmonių buvo labai daug. Miesto burmistras ir kiti vietiniai valdininkai. Bevežiojant burmistrą po apilinkes teko nusileisti kitame aerodrome, kad išėmus žemėlapį, nes svečiai kad ir 15 kilometrų atstume nežinojo kur esą. Man gi be žemėlapio taip pat nebuvo galima apseiti.


1932 m. spalio 3 d. PirmadienisPažvelgus į laikraštį „Telegram“ randu Liet. Korespondento Keblinskio pasigyrimo straipsnį. Kuriame patsai girdamasis iškraipydamas faktus tiek kenksmingai išdėsto aviacijos dieną, kad didžiausis skridimo priešas geriau pakenkti negalėtų.
Vakare dalyvaujame apyskaitos suvedime, kartu su komitetu.


1932 m. spalio 4 d. AntradienisAtliekami susirašinėjimus, išsiunčiam ženklelius į W.B., klišes į Brooklyną ir W.B., foto – į Clevelandą. Aplankiau Dvarecką ir užrašiau į G. Rėmėjus. 13 v. jau Oxford aerodromi prisipilam gazolino. 14:30 v. jau Withols aerodromi.
Pradedu vežioti komiteto narius. Temstant važiuoju kartu su imtynininku J.Shinkum į Worcesterį.
Vakare dalyvauju p-lės Metrikaitės suruoštami vakarėly. Užrašomi į Garbės rėmėjus poną Vaitieką.


1932 m. spalio 5 d. TrečiadienisAlpeidžiami Krauchelį 12 val. Whithols aerodrome Lietuvis tepliorius užrašo garbės rėmėjų pavardes ant lėktuvo. Išskrendami į Bostoną apie 15:30 val. Į 30 min. jau Metropolitan aerodrome. Vietoji su aerodromo virš. Risso, italu kilusiu iš Chicagos susitariau apie sekmadienio programą. Vykstami į miestą ir dalyvaujami Komiteto susirinkime „Sandaros“ klube. Susirinkimas baigiais apie 24 val.

1932 m. spalio 6 d. KetvirtadienisNuvykomi į Norwood aerodromą, dirbomi iki tamsiai, aš susirašinėjimus ir piniginę apyskaitą tvarkau, Girėnas ir „Drąsuolis“ tvarko aeroplaną.
Sugrįžę aplankomi Dr. Kapočių, Bagočių, lošiami kortomis iki 24 val.


1932 m. spalio 7 d. PenktadienisPadarau vizitą pas Massachussetts Valst. Gubernatoriaus pavaduotoją, Valst. ižd. Hurley, Gub. rūmuose. Kazlauskas Liet. iždinės vald. kartu su Shalna ir Kapochiu, Jankum, Girėnu, Boliu nuvykome pas miesto Burmistrą. Priėmė mus, padovanojo Bostono istoriją ir prez. Wachingtono portretą.
Shalna pakvietė peitums į restoraną.
Popiet apie 4 v.v. nuvažiavome į Brocton Mass. pas Jurgeliūną. Apžiūrėjomi aerodromą – ankštokas. Broctono lietuviai labai gerai organizuoti. Sužinojomi kad Liet. Tautiniai namai komunistų valdybos rankose, nesutiko užleisti salės skridimo rėmėjų komitetui paruošimui lakūnams Bankieto. Dalyvaujami Franklino Liet. klube komiteto susirinkime.


1932 m. spalio 8 d. ŠeštadienisGirėnas ir Bolys nuvyko aerodroman tvarkyti aeroplano. Aš parašiau sekančius laiškus. Telegramą Jack Sharkey, laiškus Ginkui, Valaičiui, Konsulatui Ch., Y.E. Ministeriui Balučiui ir kun. J.A.Lietuvininkui. Vakare nuvykome į šokių vakarėlį Norwood Mass. Pakviečiau jaunuolius į av. dieną.

1932 m. spalio 9 d. SekmadienisNuvykau aerodroman 12 val., pradėjau vežioti narius rėmėjus apie 13 v. Vežiojau iki tamsai. Viso pavežiojau apie 80 asmenų. Žmonių buvo daugiau 6.000, nors Bostono laikraštiai pažymėjo 10.000.
Pajamų av. daly viso buvo $ 275. Vice gub. Joungman klabėjo labai gražiai apie lietuvius, adv. Bagočius pasakė gražią kalbą.
Dr. West ir Dr. Kapochy su Tumavičiais prižiūrėjo dienos tvarką.
Programa buvo gan plati.
Ūpas liko geras pas rėmėjus ir dalyvius. Girėnas išmetė keletą ir buvo gana gerame ūpe. O gal dėl to, jog teko figūriniai paskraidyti.


1932 m. spalio 10 d. PirmadienisVykstami pas pasaulio bokso čempioną Jack Sharkey. Nerandami namie. Vykstami į gymnastikos salę, kur jis treneruojasi, randami jį besiedžiant ir žiūrint į kitus treniruojamus. Pasikalbėjomi ilgokai, vėliau jis persirengė ir pradėjo treniruotis. Treniruočiai užsibaigus, atsisveikinomi ir nuvykomi aerodroman Girėnas, Bolys ir aš. Rengiamės vakarieniai. Vakarienė Sandoros klube. Susirenka geras būrelis. F.G.Bagočius, Paulauskas, Pašakarinis, Romanas, West, Ramanauskienė ir aš pasakom Kalbas. Užsirašo rėmėjais Bagočius, Sandoros kuopa. Pašakarnis.

1932 m. spalio 11 d. AntradienisVykstami į Noorwood, paskui aerodroman. 13 val. jau Broktone. Vakare aplankomi American Lithuanian ir Franclin Resp. klubas. Dalyvaujant komiteto posėdy – viskas paruošta aviacijos dienai.

1932 m. spalio 12 d. TrečiadienisNuvykstami aerodroman. Užrašoma Bostoniečių Garbės rėmėjų pavardės. Pradedami skraidyti apie 12:30 val. Oras labai vėjotas, laukas mažas, apgaubtas mišku, telefono stulpais ir namais, nusileidimas sunkus.
Narių rėmėjų, korespondentų i kitų pavežiojam 82 asmenis. 20 val. bendra atsisveikinimo vakarienė, žmonių pilnintelė salė, ūpas visų geras. Visi nori pamatyti lakūnus. Kalbėtojų daug, bet visi silpni. Man pasisekė pasakyti geriausią mūsų kelionės kalbą. 24 val. jau pas Mickevičių. Franklino Resp. klubas ir American Lith. klubai prižadėjo paaukoti po $ 100.


1932 m. spalio 13 d. KetvirtadienisApie 10 val. suvedu dienyną, vėliaus atsiskaitau su kometeto iždininku Mickevičium, pasirodo viso pajamų už skraidymą ir ženkliukus $ 189.50. Pietaujami Franklin klube. Išskrendam į Norwood 13:40 v. Iš Norwood į Wilkes Barre 14:15 v., 16:40 pasiekiam W.B.
Dalyvaujami „Sterling Viešbuty“ vakarieny pagerbti adv. Lopatto 25 metų sukaktuvių advokatavimo. Vakarą veda Račkus, pagyvenęs sportininkas. Dalyvauja Taurų klubas ir Lith. Dough Boys. Lith. Dough Boys choras sudainuoja gražių Lietuviškų dainų – kareivėlių maršą ir t.t. Visos kalbos pasakytos anglų kalboje išskiriant mano. Bet dainos Lietuvių kalboje. Gražus būrelis jaunų lietuvių.
Apsinakvojam pas Jurgį Vaišnį.


1932 m. spalio 14 d. PenktadienisWilkes Barre apsiperkami, apsitvarkomi. Pavakariuje nuvykstami į Scrantoną. 20 val. komiteto susirinkimas ir galutinas nustatymas tvarkos.

1932 m. spalio 15 d. ŠeštadienisGirėnas vyksta aerodroman lęktuvo tvarkyti, aš su Dailyde, Delton ir Kvetka aplankau apskričio rūmus, susipažinstu su įvairiais politikieriais. Popiet aplankomi visas parapijas.
20:30 val. Lithuanian Dough boys ir aš vykstam į WBAX radio stotį. Choras gražiai padainuoja, p. Gibavičius puikiai veda. Aš papasakojau apie skridimą ir tikslą. Programai pasibaigus visi nuvykstami į Bennie Gibavičiaus namus. Jau linksmai su dainom praleidžiame vakarą. Grįžtu į viešbutį 24 val.1932 m. spalio 16 d. Sekmadienis11 val. jau aerodrome. 13 val. pradedami vežioti narius rėmėjus. Visos dienos bėgyje pavedžioju apie 65 asmenis. Kiti aerodromo lakūnai paveža daugiau šimto. Programa gražiai baigiasi. Girėnas figūriniu skraidymu, Bolis „Drąsuolis“ parašiutu nusileidimu užįdomina publiką.
20:30 val. vykstami į Redington viešbutį bendrai vakarieniai. Kalbos, dainos, juokai vyrauji. Mažas būrelis bet malonus.


1932 m. spalio 17 d. PirmadienisAplankomi senus draugus Scrantoni. Užkandžiaujami pas Savickus. Vakarieniaujami pas Živatus. Aplankau Joną Steponaucką. Diena praleidžiama be ypatingų pasekmių, lietaus pakanka.

1932 m. spalio 18 d. AntradienisApsilankiemi pas Garsą. Sustiprinomi Bellancos ramstį.Vakare dalyvaujami Komiteto susirinkime. Pasirodo, jog aš pavežiojau 58 asmenis narius rėmėjus ir apie 7 nemokamai.
Dieną baigiama pas Vaišnių Market St. Jaučiuosi mažai darbo atlikęs.

1932 m. spalio 19 d. TrečiadienisMažai darbo atlikta. Pataisomi aeroplano ramstį. Pavežiojau B.Gibavičių ir šeimą – Vaišnių. Aplankomi Scranton ir surenkami $ 110 Garbės rėmėjais.

1932 m. spalio 20 d. KetvirtadienisUžrašom garbės nariais Gecą, Sheporaitį ir kun. J.K.Miliauską. Parašiau laiškus į Detroitą, Chicagą, Vienybei, Garsui.
1932 m. spalio 21 d. PenktadienisPrieš iškrendant aplankomi adv. Lopatto, užsirašom jį į Garbės rėmėjus. Drąsuolis išvažiuoja 11 val. mes išskrendam 12:10 val. 14 val. Stultz aerodrome ties Tyrone Pa. nes negalime perskristi paskutinę kalnų keterą, priežastis tiršta migla. Apsistojami Tyrone Erlington viešbutyje.
1932 m. spalio 22 d. ŠeštadienisGražus tyras oras, skrendami į Pittsburghą. Pasiekiam aerodromą 11:05 val. atvykta mus paimti P.Pivarunas. Aš aplankau Liet. prekybininkus. Vykstami vakarieniauti pas Grajauskus.1932 m. spalio 23 d. SekmadienisAtskridęs pastebiu kad lyja, blogas oras, matomi, kad aviacijos diena sutvarkyta. Prasiblaivi vykstami kartu in paradą į aerodromą. 14:30 val. Pasakiau kalba per PQV radio stotį, iš ten vykstu su kartu su P.Pivarunu pasitikti parado. Sulaukiami paradą ir kartu vykstami aerodorman. Pavežioju 50 narių rėmėjų, be to 5 nemokamai.
Vakare koncertas, prakalbos. Kalba vietiniai amerikiečiai politikieriai. Vakarienės metu kalbu ir aš – angliškai.
Ūpas (nekoks) nepergeriausias – nėra nuoširdumo, trūksta, nes nėra gerų kalbėtojų. Finansinės pasekmės atsisžvelgiant į orą neblogos.

[/center


1932 m. spalio 24 d. PirmadienisNėra kas veikti, pasiliekami vieni, vykstami aerodroman. Aptarnaujami lėktuvą ryt dienai.
Vakare užrašomi p. P.Pivarunas į garbės rėmėjus. Komiteto posėdis praneša, kad liko $ 30 nuo vakarienės.

1932 m. spalio 25 d. AntradienisApleidžiami dūmuose paskendusį Pittsburghą. 13:45 pasiekiami Cleveland May fair aerodromą. Atvyksta mus paimti Petraitis. Dalyvaujami Komiteto posėdyje pas Muliolį. Apkalbami visų aviacijos dienų tvarką. Susirinkimui pasibaigus vykstami pas p. Jarą, komiteto pirmininką į namus.
1932 m. spalio 26 d. Trečiadienis10 val. jau keliaujami į Detroitą. Mūsų mažas geležinis arkliukas šnirbždamas keliu lekia. Pasiekiami Detroitą 15:30 val. Nuvykstami pas Molį, iš ten pas Šimonį, Dr. Juonikaitį. Paruošiami sekančiai dienai planą. Apinakvojami pas Dr. Juonikaitį. Kelionė auto į Detraoitą nelabai maloni, lietus lyja visą laiką, be to buvo gana šalta.
1932 m. spalio 27 d. KetvirtadienisKartu su Šimoniu vykstami aerodromo ieškoti. Susitariu su Hagerti Fiels viršininku, aerodromas arčiausio prie Detroito Ford Rood ir Wyoming ave. Aplankomi abi parapijas, nustatomi veikimo arganizatyvinį planą. Grįždami Clevelandan 8 val. vak. dar aplankomi Jarą Detroit – Cleveland k-to Pirmininką. Važiuojat užima 4:25 val.
1932 m. spalio 28 d. PenktadienisPirmas darbas sutvarkymas padangų. Vykstami Clevelando miesto aerodroman, kur aplankomi T.A.C. motorų taisymo dirbtuves. Įsitikinu, kad darbas gerai atliekamas – manau, jei su senuoju motoru skrisime į Lietuvon, atremontuosime T.A.C. dirbtuvėse.
Grįžtami atgal miestan, pasiunčiami plakatus Detroitan. 19:30 atvykstami Hollendon Viešbuty Bankietan. Įdomu, gražu, puikus lietuvių būrelis. Gražių kalbų pasakymai. Kun. Zaikauskas, policijos tardytojas ir kiti. Moterų draugijos pirmininkė p. Michalks gražiai veda vakarą. Labai malonu buvo dalyvauti taip gražiai organizuotame vakarėlyje.

1932 m. spalio 29 d. ŠeštadienisVykstami Nelid aerodroman, pasamdomi „Great Lakes“ aeroplaną Girėnui parodyti, pademonstruoti sekmadienį
Ruso Joch sutinka perduoti 30 min. už $ 8.
Vykstami pas „Eugel“ ir pasitariami kas link kainos greitumo žiedo motorui t.y. žiedas išlyginimui orui srovių – sūkurių apie fiuzeliažą. Kaina $ 40 vietoje rinkos kainos $ 120. Eugel garantuoja, kad žiedas pagreitins aeroplaną penkiomis myliomis.
Ruošiamės į Demokratų lietuvių vakarėlį.
Aplankomi vakarėlį, esame perstatomi publikai, po to užkviečius visus atsilankyti av. dieną.

1932 m. spalio 30 d. SekmadienisDebesuota, šalta, oras labai neprielankus aviacijos dienai. Vykstami aerodroman 13:20. Žmonių jau nemažai prisirinko. Pradedu skraidyti apie 13:30 val. mažai teskraido, visi sušalę. Lakūnas Girėnas atlieka figūrinį skraidymą su aeroplanu „Great lakes“. Drąsuolis parašiutu nusileidžia. Programa labai gerai prasideda, tik oras labai kenkia. Viso narių rėmėjų pavežioju 48 žm. Dienos darbams užsibaigus, vykstami pas Petraičius dešrų ir kopūstų valgyti.
1932 m. spalio 31 d. PirmadienisDirbami prie aeroplano. Pritvirtinami greitumo žiedą ir kaminėlį, darbo užtenka visai dienai.1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis