Stepono Dariaus dienoraštisPuslapis 1 >>> Pradžia ir 1932 liepos mėn.
Puslapis 2 >>> 1932 rugpjūčio mėn.
Puslapis 4 >>> 1932 spalio mėn.
Puslapis 5 >>> 1932 lapkričio mėn.
Puslapis 6 >>> 1932 gruodžio mėn.
Puslapis 7 >>> 1933 sausio mėn.
Puslapis 8 >>> 1933 vasario mėn.
Puslapis 9 >>> 1933 kovo mėn.
Puslapis 10 >>> 1933 balandžio mėn.
Puslapis 11 >>> 1933 gegužės mėn.
Puslapis 12 >>> 1933 birželio mėn.
Puslapis 13 >>> 1933 liepos mėn.

3-as pusl.

1932 metų rugsėjo mėnuo


1932 m. rugsėjo 1 d. KetvirtadienisPrieš skrendant aplankiau Dirvos redakciją. Pastebėjau naujoje laidoje Dirvos mūsų fotografijas ir aprašymus.
Išskridomi Pittsburgh 4:40 v.v. pasiekiami Pittsburgh 5:40 v.v. Sutiko mus „Drąsuolis“ ir ponas Pivarunas
Aplankėmi Liet. Country club, kur ir nakvojam.
1932 m. rugsėjo 2 d. PenktadienisAplankėm Mažukną, Vaišnorą, Stravinską ir Dargį. Prieita prie nusistatymo, kad Liet. Prek. Rūmai sušauktų org. atstovų susirinkimą su tikslu suorganizavimo Rėmėjų kom. Pittsburghe. Prek. Rūmai savo susirinkime (sept. 1 d.) nutarė surengti Gegužinę Liet. Country sukėlimui pinigų transatlantiniam skridimui. Išskridomi į Scranton 2:45, atskridomi 5:10 min. Sutiko mus p. L.Savickas su sūnum. Atsilankėm į Tautinėje bažnyčios salėje įvykstantį susirinkimą. Išaiškinama rėmėjų teisės bei kitus av. dienos reikalus. Prisirašė rėmėjais garbės 4 žmonės. Girėnas ir aš sustojomi pas Savicką, Bolys ir Vasallis pas kun. Valadką.1932 m. rugsėjo 3 d. ŠeštadienisSavickas, Girėnas, Gilbert ir aš nuvykom pas Švank aerodromo viršininką galutinai nustatyti av. dienų tvarką, taip pat pasitarti parašiuto ir aeroplano samdymo klausimu. Apie 12 val. kai buvo užrašytos skridimo rėmėjų pavardės išvykom Wilkes Barre pasitarti dienos rengimo reikalu kartu dar ir apie parašiutą sužinoti. Parašiuto reikalu nieko nesutarta. Aerodromo ir teisės reikalu daug sužinota. Grįžom apie 18 val. Aplankiau kartu su kitais Meškūną. Kiek vėliau Meškūnas ir aš aplankėm Steponaucką, Tauro klubo pirmininką išdėsčiau skridimo reikalą ir prašiau užtarimo klubo pasitarime. Vakaro veiksmas baigėsi pas Zivatus.1932 m. rugsėjo 4 d. SekmadienisLietus pradėjo anksti rytą kiek nusiramino 11 val. Nuvažiavom į aerodromą kartu su Girėnu, Savicku, Savickiene ir p-le Balčius. Kalbos ir keleivių važinėjimas prasidėjo apie 2:30 pavežiojau 54 žm. 6 val. (18 v) padariau keletos kilpų immelmanų ir kitų paprastesnių figūrų. Kun. Valadka nuoširdžiai ir gabiai pardavinėjo narių bilietus. Neskaitant gvyntų nusekimo alyvos reguliatorio, technišku atžvilgiu viskas buvo tvarkoje. Bendras žmonių ūpas geras nesirado nepatenkintų.
Mano skraidymas ir figūrų darymas amerikiečių lakūnams labai patiko – „very smooth flay“.
Vakare susirinkom pas Zivatus, kad vežiojus saviškius turėjom gynčių su p. Švank.
1932 m. rugsėjo 5 d. PirmadienisGirėnas, p-le Balčius, Savickas Tepliorius ir aš nuvykomi aerodroman 11:30 val. Užrašėmi kai kurių garbės rėmėjų vardus ir pavardes ant aeroplano. 14:30 v. sudarėmi pirmąją grupę skridimui į „San Souci“ parką. Žinant sutarties nuostatus apmokamų keleivių nevežiau bet pavežiojau 12 narių ir 3 nario bilietų platintojus. Diena nusisekė, publikos mažiau skaitling atsilankė apie 1.200. Vakare susirinkomi „Rosmer“ restorani vakarienės. Pirm. Savickas pradėjo kalbas ir buvo daug kalbėta įvairiais dalykais. Tarp kitko, man kalbant atėjo mintis ir aeroplano pavadinimas „Lietuvių siela“. Vakarienei pasibaigus su Savickais pavažinėjome po miestą.


1932 m. rugsėjo 6 d. AntradienisKun. Valadka, Stelmokas, Savickas, ad. Vasalle, Meškūnas ir aš nuvykome į Wilkes Barre av. dienos organizavimo reikalu. Aplankėmi adv. Lopatto, jo neradome kontoroje, nuvykomi į Garso redakciją ir pasikalbėjomi su p. Šaliūnu ir p. Zuju jie labai nuoširdžiai pritarė mūsų žygiui ir patarė pasitarti su American lithuanian Dough boy org. vadu Dailyda. Dailyda noriai sutiko dalyką tvarkyti Am. Dough boy org. vardu. Apsilankius ir pasikalbėjus su Vaišniu paaškėjo kad ir jis mūsų užtarėjas ir draugas. Grįžus į Scranton nuvykomi pas Zilinkauską Tauro klubo pirmininką vakarienei. Tuo tarpu lakūnas Girėnas dirbo reguliavo lėktuvą „Oil relief valve“ and stabiling...1932 m. rugsėjo 7 d. TrečiadienisKun. Valadka, Stelmokas, Meškūnas, Drąsuolis, Vasalle, Savickai ir aš nuvykomi pas Noreikus – Lake chapman vasarnamį papietauti. Vakare buvau pakviestas atvykti pasikalbėti su Zilinkausku ir Kubilium kas link sumanymo išgauti pagalbos nuo Amerikiečių politikierių t.y. pavežioti jei galima p-nia Scranton miesto galvą Derby Bertesi ir kitus.
Apie 23 val. atvyko ir Bertesi. Kiek pasikalbėjus ir nupasakojus anekdotų jie apleido susirinkimą. Keturių tamsių italų apleidimas sudarė įspūdžio lig mūsų susirinkimas būtų „Gangsterių“ pasitarimas. Vėliau aplankiau ir Kubilių angliakasių unijos vadą – gerą lietuvį.
1932 m. rugsėjo 8 d. KetvirtadienisNustačiau krypties Scranton, Baltimore, Philadelphia ir apskaičiavau kompasą. Parašiau laiškus į Tauro ir West sido Lithuanian club. Taip pat vieną į Chicagą – Gaižaitei. Aplankiau Hudzon kasyklas ir jų anglių daužymo ir skirstymo skyrių.
Vakare įvyko komiteto susirinkimas paaiškėjo, kad gryno pelno Fondui liko daugiau $ 346. Po susirinkimo nuvykau vakarienės pas Zivatus.
1932 m. rugsėjo 9 d. PenktadienisPasiruošta skristi į Baltimorę motorų patikrinimui.
5 val. išskridomi, kartu vyko Kubilius, A.Savickas, Vasalle, Girėnas ir aš. 160 + 10 miliu trukomi 1:25 val.
Aplankėmi Laukaitį, Rastenį ir Lietuvių Rūmus.
Apsistojomi Baltimore viešbuty.
1932 m. rugsėjo 10 d. ŠeštadienisAplankėmi „Service aerodromą“ ir principialiai susitariau su virš. padėjėju kas link naudojimosi lauku av. dienai. Rastenis pasižadėjo sušaukti organizacijų susirinkimą antradienį. 16 val. atskridomi į Philadelphią vėliaus atvyko ir p. Grinius lauke radomi belaukiant mus Drąsuolį ir Kun. Valadką. Kartu su Griniu nuvykomi apžiūrėti lauką ties Vytauto Parku. Laukas pasirodė per mažas. Vėliaus nuskridomi kad galutinai įsitikinus iš oro žiūrent tuomi dar aiškiaus įsitikinti lauko mažumu. Girėnas ir aš sustojomi pas Tvaronavičių ir vakare sužinojomi apie kitą lauką ties Vytauto Parku.
1932 m. rugsėjo 11 d. SekmadienisPatikrinus laukas rastas tinkamas. 1:30 jau buvomi lauke apie 2 val. pradėjome vežioti svečius. 5 val. padarėm pertrauką ir jau buvomi pavežioję 44 žm. Pertraukos metu kalbėjo Grinius, Kun. Valadka, Taut. bažnyčios vyskupas, adv. Šlikas, adv. Vasalle, dr. Klimas, red. Valaitis, Šliupaitė ir kt.
Po pertraukos dar pavežiojau 33 žm. Bendrai imant diena labai pasisekė ir žmonės buvo užindomauti lakūnais. Sutikau daug senų pažįstamų ir prietelių.
Muzikantų sutikimas su Lietuvos ir Amerikos himnais buvo labai įdomus. Pradėjo griežti bene trys muzikantai gi užbaigė visa grupė.
1932 m. rugsėjo 12 d. PirmadienisKartu su Girėnu nuvykomi pas Walius ant Papbr. paimti adv. Vasalle ir „Drąsuolį“. Kiek vėliau nuvykomi į didmiesčio paštą ir į kino „nation“. Atsisveikinomi su adv. Vasalle apie 16 val. Papietavę nuvykomi pas p-ną Grinių, pasikalbėję ir susirašę draugijų adresus vykomi į susirinkimą „Lithuanian Muzik Hall“. Susirinkime paaiškėjo, kad pavežiojome apmokamų keleivių 110 ir pajamų turėjom 252 dolerius. Vilniaus vadavimo komitetas turėjo gryno pelno $ 460.
Tuo būdu viskas nusisekė kuo puikiausiai. Aplankiau Zaleskus ir Garliauskus.

1932 m. rugsėjo 13 d. AntradienisGyvas pasikalbėjimas su Kun. Chapukaičiu.
Nuvykau kartu su Girėnu ir Drąsuoliu pas p-ną Grinių 3120 Richmaid st. Nuvykau į Liet. Rymo Katalikų parapiją... kunigo neradau. Aplankėme tautinės bažnyčios vyskupą K.Žukauską... Buvomi gražiai priimti ir nuoširdžiai pasikalbėjomi. Vyskupas pažadėjo tapti garbės rėmėju. Atsisveikinomi su Tvaronavičiais ir išskridome į Baltimorę 7 v Baltimore Service aerodrome jau buvome 10:15 v. ir nuvykomi tiesiai į Lietuvių rūmus. Dalyvavau statymo ir spaudos draugijos susirinkime, susipažinau su veikėjais.
1932 m. rugsėjo 14 d. TrečiadienisGerai pasiilsėję, aplankėm Šv. Alfonso parapijos kleboną, išdėsčiau mūsų reikalą ir prašiau patarimo bei nurodymų komiteto suorganizavimo reikalu. Nuvykom pas Matelį Valent. ir Ceplinską tuo pačiu reikalu. Laiką praleidžiame gan maloniai t.y. atlikus kai kuriuos susirašinėjimus bei suvedus knygas. Pasiunčiau telegramas į Utica Buorust ir Pittsbutghą P. Pivarunui.
1932 m. rugsėjo 15 d. KetvirtadienisAplankėme Šv. Alfonso parapiją, pasikalbėjom komiteto org. reikalu su kun. Mandelsonu ir Mateliu. Vėliau nuvykom pas adv. Rastenį, kur susitikom su Ceplinsku ir kartu dar aptarėm kai kuriuos aviacijos dienos ir susirinkimo reikalus. Nuvykom pas Sabą, buvusį Liet. av. karininką, neradom namie. Sėdžiu prie susirašinėjimo ir dienyno rašymo.
Nuvykom į šaukiamą Rėmėjų komiteto susirinkimą. Pasakiau mažą kalbą susirinkime. Taryba savo posėdyje nutarė paskirti $ 25 lakūnų fondui. Pasakiau mažą kalbą Liet. Rūmų šeimininkų susirinkime. Kalba pavyko, daug naujų pažinčių sudariau, ūpas geras.

1932 m. rugsėjo 16 d. PenktadienisPasiruošus išskridom į Wasshingtoną pasimatyti su Liet. Ministeriu B.K.Balučiu. Nusileidus Hoover – Vashington aerodrome apie 11:45, kiek luktelėję nuvykomi pas Ministerį. Buvome nuoširdžiai priimti ir kartu su ministeriu, dr. Bagdonu, Girėnu, Boliu pietavomi ambasadoje. Popiet nuvykomi į aerodromą ir kartu, kaip anksčiau minėta, sėdome į aeroplaną ir gerai paskraidėmi virš Washingtono. Ministeriui buvo įdomu pamatyti savo atstovybės namus. Vėliau išvykome į Great Potomac Falls krioklį ir praleidome likusią dalį dienos. Po vakarienės dar pasikalbėjomi. Be to dar gavomi ir aukų nuo Kons. $ 50, nuo dr. Bagdono $ 10.
1932 m. rugsėjo 17 d. ŠeštadienisGirėnas ir Drąsuolis vis dar nepamiršo savo užrekorduotų kalbų, kas sudarė nemažai juoko vienam ir kitam. Kalboje Ministeris pasižadėjo visais būdais remti mūsų žygį. Apleidomi Washingtoną 11:15, dar perskrisdami virš Atstovybės, toliau Baltimorės linkui.
Service aerodrome susitarėm galutiniai kas link programos ir parašiutų naudojimosi.
Vakare nuvykome pas poną vadą Rastenį vakarieniai.

1932 m. rugsėjo 18 d. SekmadienisĮsėdomi į savo geležinį arklį ir visi trys nuvykom aerodroman. Žmonės pradėjo rinktis apie 12:30 val. Vežioti narius rėmėjus pradėjom apie 14 v. Viso narių pavežiojom 61 žm. Juozą Bolį paleidau parašiutu žemyn – labai gražiai nusileido. Girėnas padarė keletą figūrų. Bendrai diena nusisekė labai gerai. Žmonės patenkinti, oras buvo geras pajamų viso $ 186.50.
Faktai ir ūpas liudijo pasisekimą. Daugiausia pasidarbovo Rastenis, Ceplinskas, p-lė Gelažiūtė. Be to kun. Lietuvininkas labai gražiai pakalbėjo av. dienos reikalu per pamokslą. Naktį padarėm apyskaitą.

1932 m. rugsėjo 19 d. PirmadienisPirmadienyje susitvarkymo, laiškų rašymo diena. Parašiau laišką į Bostoną Kapockui, Chicagą p-lei Gaižaitei.
Vakare nuvykom pas ats. leit. Sabą, dabar inžnieirų. Gardžiai pavalgę, gerai pasišnekučiavomi. Palošę ruletę grįžom į Y.M.


1932 m. rugsėjo 20 d. AntradienisTelefonu paskambino ponas Rastenis ir pranešė apie specialų laišką iš New York komiteto. Nuvykom pas Rastenį į kontorą ir susipažinom su laišku. Turim antradienį skristi į New Yorką. Išskridomi ir 35 min. buvom Bellanca dirbtuvėse. Gerai apžiūrėjomi dirbtuves ir susipažinomi su „Izabelli“ ir „Columbia“ Bellanca lėktuvų įrenginiais. 15:20 val. atskridomi į Ceruden aerodromą Philadelphijoje. Aplankomi Grinių, paskambinu Tvaronavičiui. Taip pat visi nuvyko pas Garliauską.
1932 m. rugsėjo 21 d. Trečiadienis14 va. apleidomi Philadelphią. 55 min. laikotarpyje jau buvome virš Newarko aeroddromo. 15:30 val. atvyko „Drąsuolis“. 16 val. dalyvaujame susitikime Newarko Lietuvių svetainėje. Senis Ambrazevičius demonstruoja kaip neprivalo būti vedami susirinkimai. Pagaliau susirinkimai daugiau nepajėgia ponui Ambrazevičiui trugdyti ir išsėmus visus reikalus susirinkimas baigėsi. Prie pabaigos aš pasakiau kalbą lietuvių lakūnų skrido per Atlanttiką reikalu.
Aspigyvenomi visi trys pas Trečiokus – plačiai žinomus lietuvių veikėjus Newarke.
Vėlai vakare dar ilgokai pasikalbėjomi su p-nais Valaičiu, Ginku, Rudniku, Kaminsku.
Pabaiga 3 val. ryto.

1932 m. rugsėjo 22 d. Ketvirtadienis


Susirinkome pas ponią Ambrazevičienę, pavalgę pietus kartu su ... Ambrazevičium, Kaminsku, Šiugžta, Bizūnu, Girėnas, Bolis ir aš nuvykomi į Linden Wilich aerodromą apžiūrėti ar tiks nusileidimui... pasirodė aiškiai netinkama. Nuvykomi pažiūrėti apylinkėjė esančio aerodromo. 20 val. kalbėjau per radio WMBQ skridimo reikalu. Aplankėm Ginkų ir ponią Sinušienę. Grįžom per Wiliamsburg tiltą ir... į Newarką 24:30 val.

1932 m. rugsėjo 23 d. PenktadienisLakūnas Girėnas ir Drąsuolis nuvyko į Newark aerodromą peržiūrėti aeroplano ir aprūpinti motorą tepalu T.T. Aš parašiau laišką į Wilks-Barre ir Utica, be to sutvarkiau ir kitus reikalus.

1932 m. rugsėjo 24 d. ŠeštadienisNuvykomi į Plainfild N.Y. Hadly aerodroman tartis kas link naudojimosi Linden lauko. Sumanę išnuomavo lauką už $ 10.
Girėnas ir Drąsuolis išvyko New Yorko miesto apžiūrėti, gi aš nuvykaupas poną Budrecką Elizabet.


1932 m. rugsėjo 25 d. SekmadienisDalyvaujami Lindene, nuskridomi iš Newarko aerodromo į Lindeno lauką apie 1:30 ir tuoj pradėjom vežioti narius rėmėjus, kiek pavežioję rėmėjus, vykstami į Wilies fermą prakalboms. Fermoje rinkimas narių rėmėjų sėkmingai ėjo. Vakariop nuvykstami į lauką, nesiseka užvesti motoro, pasirodo kad lūžus gazolino įvoda. Tas sutrugdė mus apie 45 min.
Nuskridomi į Holms airport. Temstant mūsų svečiai negalėjo orientuotis ore ir todėl nesuradomi Klasčiaus parko. Nusileidus p. Holms tuojau pakvietė mane pas mikrafoną pratarti į minią bent pora žodžių. Kalbėjo ir Valaitis Vienybės red. Iškilmės parke.


1932 m. rugsėjo 26 d. PirmadienisAplankiau Vienybę apie... val. nuvykomi į aerodromą, apžiūėjus motorą ir lėktuvą, pradėjomi vežioti narius rėmėjus. Skraidžiau iki tamsai.
Gaunu progos paskraidyti su dirižabliu „Resolute“. Aplankėmi Poviliauską.
Pavakarieniavį, užbaigėmi dieną pas Sagevičius.

1932 m. rugsėjo 27 d. AntradienisSusirinkimas pas Vienybę.
Išskridomi į Newarką apie 15:15 v., debesis žemai, reikėjo apskristi N.Y. miesto „Empire State“ milžiną. Atskridus į Newarką, pavežiojomi apie 20 narių rėmėjų.
Nuvykomi pas Ambrazevičius. Užsirašomi keletą rėmėjų. Apsinakvojomi pas Trečiokus.

1932 m. rugsėjo 28 d. TrečiadienisRinkomi narius rėmėjus Newarke ir Elizabete N.I.
Pavakariuje suvedu apyskaitas, paaiškėjo kad Newarke viso t.y. neįskaitant gegužinės surinkomi $ 598.
Vakare nuvažiavomi kartu su Žiugžda ir Ambrazevičium į Brooklyną ir dalyvavomi vakarienėje atletų klube. Nakvynei grįžome į Newarką. Užsirašo į Garbės rėmėjus Garšva, Atletų klubas.

1932 m. rugsėjo 29 d. KetvirtadienisAmbrazevičius, Girėnas, Bolis ir aš važinėjomi rinkdami garbės rėmėjus. Surinkomi $ 35 aukų kas padidino Newarko bendrą sumą iki $633.
Nuskridomi į Floyd Bennet aerodromą iš ten nuvykomi į Brooklyną. Aplankėm Dr. Valuką.

1932 m. rugsėjo 30 d. PenktadienisGavę telegramą iš Bostono tuojau pasiruošta, išlekiam 14:30 val. Į 10:40 min jau Bostono – Norwood aerodrome.
Aerodrome mus pasitiko Tumavičius ir kiti. Vakare dalyvavome Sandoros klube, draugijų susirinkime, atvyko ir Worcesterio komiteto nariai. Apsinakvojami pas vaistininką Šidlauską.

1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis