Stepono Dariaus dienoraštisPuslapis 1 >>> Pradžia ir 1932 liepos mėn.
Puslapis 2 >>> 1932 rugpjūčio mėn.
Puslapis 3 >>> 1932 rugsėjo mėn.
Puslapis 4 >>> 1932 spalio mėn.
Puslapis 5 >>> 1932 lapkričio mėn.
Puslapis 6 >>> 1932 gruodžio mėn.
Puslapis 7 >>> 1933 sausio mėn.
Puslapis 8 >>> 1933 vasario mėn.
Puslapis 9 >>> 1933 kovo mėn.
Puslapis 10 >>> 1933 balandžio mėn.
Puslapis 11 >>> 1933 gegužės mėn.
Puslapis 13 >>> 1933 liepos mėn.

12-as pusl.

1933 metų birželio mėnuo1933 m. birželio 1 d. KetvirtadienisBlogas oras, dirbu namie visą dieną.
Vakare dalyvauju mums surengtoms išleistuvėsi.
Dalyvauja apie 100 žmonių, jų tarpe lak. Gen. De Penedo ir Mattern atstovas Clark, kon. Žadeikis, majoras Kelly Floyd Bennet aerodromo komendantas ir kiti.
Pasakoma daug kalbų. Išsiskirstomi apie 3 val.

1933 m. birželio 2 d. PenktadienisSkrendami į Roosevelt aerodromą pas „Standart Aircraft Instrument Co". Patikrinami abu kompasai ir randami geroje tvarkoje.
Pastebėtina paprastasis magnetinis kompasas turi tik 3° klaidą.
Atliekami uždengtoje kabinoje, nežiūrint į orą, skridimo pratimą.
Aplanko mus Wilks-Barry draugai J.Vaišnys, B.Gibavičius ir dar du kiti. Kartu su jais aplankomi Brooklyno New York smukles.

1933 m. birželio 3 d. Šeštadienis5:20 val. išleidžiami „Jimmie Mattern".
8:20 Išlekiami į Hartford Conn. Hamilton Standard stell Propeller Co. paimti naujo propelerio. Propeleris priimamas po trečio nustatymo ir mėginimo.
Sutinkami Pratt and Withoy dirbtuvėsi Gen. de Penedo.
Skrendant į Hartford, atliekami Navigacijos instrumentų patikrinimą, o taip pat ir degamosios medžiagos eikvojimą 1760 A motorui veikiant išeikvota 15 gal 54,5 min. Grįžtant skrendu su uždengta kabina, atlieku navigaciją ir lėktuvo vairavimą.

1933 m. birželio 4 d. SekmadienisTvarkau korespondenciją – knygas, žemėlapius.
Parašau „Department Comm" telegramą skridimo leidimo reikalu.
Kartu su Mažeika nustatomi specialių pašto ženklų kainą (pardavimui). Palieku sau 40 blokų (po 4 ženkl.) kiekvienos serijos (5 serijos).
Aplanko mane A.Vaivada, apkalbami įvairius skridimo reikalus. Tuo pat kartu telefonoju į „Associated Press ir New York Times", kad gavus žinių apie lakūną „Jimmie Mattern".
Praneša, kad jis buvo pastebėtas virš Islandijos 7:40 val. ryto. N.Y. laiku, 26:40 val. po išlėkimo.
Gaunu Special Delivery laišką pašto reikalu nuo Stanly Jucus.

1933 m. birželio 5 d. PirmadienisParengimo darbai.
Skrendami virš New Yorko, kad kino fotografai galėtų nuimti mūsų skraidymo paveikslus.
Vykstami oru į Roosevelt aerodromą, apdailinami karburatorių pračiuožimo atžvilgiu.
Trenirojamės instrumentų skraidymą.

1933 m. birželio 6 d.Nieko ypatingo.
1933 m. birželio 7 d.Nieko ypatingo.
1933 m. birželio 8 d. KetvirtadienisAplankau Konsulą ir Dr. Kimball. Pasitariu su daktaru oro spėjimo reikalu.
Susipažystu su čeku-slovaku Brooklyno Deputi Commisioner Eward Vaczy, kuris paima du laišku siuntimui oru T.E. Prez. A.Smetonai ir Prez. Mazaryk. Ilgai pasikalbami.
Nuvykstu ir į Cities service B-ve su Ferari ir Borden pasitarti gazolino reikalu.

1933 m. birželio 9 d. PenktadienisLaiškas Department Commerce Aeronautics Branch – leidimo klausimu.
1933 m. birželio 10 d. ŠeštadienisAtliekami navigacijos užduotį instrumentų patikrinimo dėliai. Taip pat rekordojami degamos medžiagos eikvojimą – norime tiksliau sužinoti kiek gazolino bus reikalinga.
Atliekami instrumentais skridimo pratimą. Viso skraidėm 3 val. 30 min. Vakare atlieku kai kurias astronominės navigacijos užduotis.
Šią dieną atlieku ir astronominės navigacijos pratimą – sekasi neblogai. Girėno smegenės kaip paprastai labai mažai gyvumo parodo.

1933 m. birželio 11 d. SekmadienisNavigacijos užduotis. Kryptys tiksliai išlaikytos, deja kompasų rodymai nesupuola – teks tyrinėti. Viso skraidomi 1:30 v. Grįžtu prie studijų, išleidžiu Vaivadą į Chicagą.
1933 m. birželio 12 d. PirmadienisNieko ypatingo
1933 m. birželio 13 d. AntradienisNieko ypatingo
1933 m. birželio 14 d. TrečiadienisNuvykstu pas Dr. Kimballą oro spėjimo reikalu. Jis man paaiškina oro stovį įvairiose vietose. Surandami orlapių pagelba, kad oras nepergeriausias ties Newfoundlend, bet Atlantike neblogiausias.
Nuvykstu į Konsulatą ir turiu pasikalbėjimą su konsulu.
Pavakariuje atlieku kai kurios reikšmės darbus.

1933 m. birželio 15 d. KetvirtadienisAerodrome didesnią dalį dienos. Valaitis baigia užrašyti garbės rėmėjų vardus ant lėktuvo.
Išmatojami tiksliai alyvos bakų tūrį.
Suklaidinimui korespondentų ir aerodromo tarnybos paleidžiu žinias, kad mes skrisime į Chicagą už poros dienų. Žinios labai gerai tikslą atsiekia.
Turime mažą „impromtu" pasismaginimą su gėrimais angare.
Atsilanko Dr. Waluk. Atskrenda Wiley Post su savo baltu Lochead Vega lėktuvu.

1933 m. birželio 16 d. PenktadienisBlogas oras, dirbu namie.
Pavakariuje nuvažiuoju pas Jesulaitį pasikalbėti.

1933 m. birželio 17 d. ŠeštadienisAtsikėliau 5:30 val. vykstam aerodroman. Išleidžiami gazoliną iš didžiųjų bakų ir pripilame žibalo,
Viso 368 gal į bakus ir 20 gal blėkinėse užpakaly bakų padedami. Gazolino sparnuose 80 gal., viso lėktuvas sveria daugiau 6500 svarų.
Išvežu lėktuvą į lauką ilgojo kelio gale kiek įstrižai. Paleidau motorą, uodega nekyla taip greit kaip paprastai, pakyla į 8 sekundes, lėktuvas atsitraukia nuo žemės į 23 sek. Išilginė lygsvara blogesnė. Bet lėktuvas turi daug atsarginės jėgos, kyla gerai – pakylami iki 4000 pėdų. Art. Horison pasirodo sugedęs. Bendrai patenkintas mėginimu.1933 m. birželio 18 d. SekmadienisKatherin, Mildred, Girėnas ir aš nuvykstami pas Dr. Waluką į Bergen Beach Jacht Klubą, kur sutinkami Lohaghans, Solamon el Dr. Waluk ir dar jauną vyruką. Kartu vykstami į jūrą su buriniu laiveliu. Stipriam vėjui esant, negalima burias gerai valdyti. Grįštami ir paimami mažesnį motorinį laivelį su kuriuo pasivažinėjami ties Coney Island. Maloniai praleidžiame laiką.
1933 m. birželio 19 d. Pirmadienis
Kompasas dar kartą patikrinamas. Horizonto instrumentas pritvirtinamas ir patikrinamas ore, randami tvarkoje. Skrisdami išmetami dar vieną kanę. Kanių išmetimui prietaisas randamas tvarkoje.
Atsilanko Valaitis, Klinga ir Valaičio žmona. Pasikalbami įvairiais reikalais, ypač Vienybės likimo klausymu.
Patenkinti lėktuvo bandymais ir dabar išskridimas priklauso vien tik nuo oro.
Žadeikis skambina ir praneša gavęs kabelgramą nuo Bizausko reikalaujant, kad pašto ženklų pardavinėjimas būtų sustabdytas iki pranešimo.

1933 m. birželio 20 d. AntradienisVykstu pas Dr. Kimball oro stoviu susipažinti.
Nusiperku kostiumą ir pusbačius bei kaklaraištį.

1933 m. birželio 21 d. TrečiadienisVykstu pas Dr. Kimball Whitehead 17 oro stebėjimo stotin. Sužinau, kad žemo slėgimo rajonas virš Britanijos.
Atsilanko Kružintaitis, Klinga ir Skotomonukas. Perduodu jiems žinių korespondencijoms.
Vykstu pas Gen. Kon. Žadeikį. Kartu su seseria Katherine ir pussesere Mildred ir Girėnu. Praleidžiami vakarą gan maloniai konsulo „Penthouse".
1933 m. birželio 22 d. KetvirtadienisNieko ypatingo.
1933 m. birželio 23 d. PenktadienisKartu su Girėnu vykstami į oro spėjimo stotį pas Dr. Kimball susipažinti su orlapiais. Bendros oro apystovos taisosi.
Tikimės išskristi sekmadieny. Duodu atatinkamus parėdymus.

1933 m. birželio 24 d. ŠeštadienisOras dar nėra ganėtinai geras skridimui.
Grįžtu laivu į Coney Island.

1933 m. birželio 25 d. SekmadienisIšvykstu į oro tėmijimo stotį 9:30. Stoty studijuoju orlapius ir prieinu išvados, kad oras ganėtinai geras. Pasišaukiu Daktarą iš namų, jis taip pat pripažysta, kad bendras oro stovis neblogas. Padaro man orlapį. Pasiremiant esamomis žiniomis nusprendžiu skristi, jei sekantis pranešimas nepraneš ką blogesnio.
20 val. vak. atidedamas skridimas. Atsilanko Motiejus su jaunąja žmona.

1933 m. birželio 26 d. PirmadienisGerai pasiilsėję atsikeliame 9:30 val.
Girėnas išbandė miego miltelius ir rado, kad jie mažai tegelbsti.
Vakare dalyvauju A.B. lakūnų draugijos vakarienėj ir susirinkime. Esame garbės svečių vietoje kartu su Francūzais – Rossi ir Codos.
Po vakarienės vykstami į „Steeple Chare" parką, kur kartu su kitais lakūnais maloniai praleidžiami laiką.
Oras labai miglotas.

1933 m. birželio 27 d.Dar kartą į oro stebėjimo stotį – oras dar nėra tinkamas skridimui.
Atsilanko Stulpinai, Rygienė ir Zalienė.
Taip pat ir jaunasis Tumavičius iš Bostono.

1933 m. birželio 28 d. TrečiadienisVykstu aerodroman, susipažystu su Rus Boardman, trumpai su juo pasikalbu.
Apžiūriu Prancūzų lėktuvą „Jozeph de Brix" tai skrajojantis milžiniškas sparnas.

1933 m. birželio 29 d. KetvirtadienisĮ oro spėjimo stotį. Pasikalbu su Dr. Kimball,. oras tinkamas virš Atlanto ir Europoje, tik iki Newfoundlendo blogas, miglotas.
Sharkio kumštynės šį vakarą. Didžiausi straipsniai laikraščiuose.
Heinmiuller įteikia chronometrą, aš jam perduodu specialius skridimo pašto ženklus. Pranešu, kad reikia persikelti į kitus kambarius.

1933 m. birželio 30 d. PenktadienisNieko ypatingo – oras blogas iki NewfoundIendo ir ties Grand Banks. Laukiami.

1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis