Stepono Dariaus dienoraštisPuslapis 1 >>> Pradžia ir 1932 liepos mėn.
Puslapis 2 >>> 1932 rugpjūčio mėn.
Puslapis 3 >>> 1932 rugsėjo mėn.
Puslapis 4 >>> 1932 spalio mėn.
Puslapis 5 >>> 1932 lapkričio mėn.
Puslapis 6 >>> 1932 gruodžio mėn.
Puslapis 7 >>> 1933 sausio mėn.
Puslapis 8 >>> 1933 vasario mėn.
Puslapis 9 >>> 1933 kovo mėn.
Puslapis 10 >>> 1933 balandžio mėn.
Puslapis 12 >>> 1933 birželio mėn.
Puslapis 13 >>> 1933 liepos mėn.

11-as pusl.

1933 metų gegužės mėnuo1933 m. gegužės 1 d. PirmadienisBlogas oras. Šalta, lietus lyja.
1933 m. gegužės 2 d. AntradienisAtliekami parengiamosius darbus.
Pasimatau su Andrev Kelson.

1933 m. gegužės 3 d. TrečiadienisLairdo darbininkai baigia gazolino įvodas tvarkyti.
Oras nors geras skraidyti netenka.

1933 m. gegužės 4 d. KetvirtadienisVakare vykstu pas lakūną Gus. Palmquist, kur kartu su Johnny Porten vakarieniauju, iš ten vykstu į Pal Waukee aerodromo klubą į man surengtas išleistuves. Teikiama tūkstančiai linkėjimų laimės. Praleidžiu laiką labai maloniai.
1933 m. gegužės 5 d. PenktadienisLyja visą dieną ir dar vakare. Pavakariuje uždedami amortizatoriai. Pal Waukee mechanikai (draugai) Harry Jacobs ir C.B.Murphy atlieka darbą.
Vakare komiteto oficialios išleistuvės. Susirenka apie 150 asmenų. Surenkami pakankamai aukų padengimui paskutiniosios sąskaitos už lėktuvo pataisymą. Pats vakarėlis taip pat duoda pelno.

1933 m. gegužės 6 d. ŠeštadienisUžimtas parengimu krikštynų iškilmių, lėktuvo inspekcijos, apmokėjimų sąskaitų, kompaso nustatymo ir kitais darbais.
Po krikštynų atliekami dar vieną skridimą.
Sutvarkau daigtus ir einu miegoti.

1933 m. gegužės 7 d. SekmadienisAtvykstu aerodroman kartu su Bolių apie 6 val. miglota. Migla nepasikelia iki 9:30 val. (day light sav T) išskrendami 9:30 V. R.
Clevelandą pasiekiami 12:50. Sužinomi, kad oras blogas kalnuose. Apie 75 min. nuo Clevelando į Rytus sutinkami kitą lėktuvą skrendantį į vakarus, aš pareiškiu Girėnui kad ir mes turėsimi prasiveržti per kalnus. Įskrendami į miglą apie 17 val. Sužinomi, kad mūsų įnduktorinis kompasas neveikia. Pasisukinėjus po debesius ir nežinant krypties apie 10 min. išlendami į apačią ir visai netoli nuo žemės. Reikia vien tik žemėlapiu naudotis. Pasiekiami Clarion pagalbinį aerodromą. Sutaisomi komp.
Pasiekiami Newarko aerodromą – 20:45 val. Iš kur taxi vykstami i Klasčiaus salę (Clinton Hale) parengimą. Viskas baigiasi tvarkoje.

1933 m. gegužės 8 d. PirmadienisApleidžiami pono Kiburio vaišinga buveinia ir vykstami atgabenti lėktuvo į Floyd Bennet aerodromą. Sutinka mus korespondentų ir fotografų armija. Fotografuojamės
1933 m. gegužės 9 d. AntradienisVykstami į aerodromą, kur vaidinami ir pasakom trumpas kalbas į Kalbamosios Kronikos filmą. Tenka dėl jų ir paskraidyti
1933 m. gegužės 10 d. TrečiadienisGaunami naują vietą Half Moon Viešbuty – duovenai iš miegojomo ir priėmimo kambarių aštuntami aukšty prieš pat jūrą – labai gera, patogi vieta. Tad ir apleidžiam molonius šeimininkę ir šeimininką Kiburius.
1933 m. gegužės 11 d. KetvirtadienisReguliojami lėktuvą.
1933 m. gegužės 12 d. PenktadienisPradedami kompaso (aperiodinio) įrengimo darbus. O taip pat ir motoro apžiūrėjimą.
1933 m. gegužės 13 d. Šeštadienis
Užbaigiamas kompaso įrengimas. Atsilanko daug svečių aeroplano apžiūrėti.
1933 m. gegužės 14 d. SekmadienisNuvykstami į Comdon N.Y. 11 val. Mus sutinka V.V. sąjungos komitetas žydų (Lietuvos) atstovai ir korespondentai ima fotografijas. Gaunu Rabino Levinthal pasveikinimo raštelį Kauno rabinui Shapiro. 14:30 val. skrendami į Vytauto parką, kurį keletas kartų apsukį nusileidžiami William Penn aerodrome. Mus patinka V.V.S. atstovai ir gabena į Parką. Kur praleidžiami likusią dalį dienos. Išlėkdami dar apsukami Vytauto Parką. Pasiekiami Floyd Bennet aerodromą naktį.
Philadelphios parengimas nusisekė visapusiškai.

1933 m. gegužės 15 d. PirmadienisAtlieku navigacijos pratimus ir susirašinėjimą.
Vakare turiu ilgą pasikalbėjimą su lakūnu Jimmy Mattern navigacijos ir bendrai transatlantinių skridimų reikalu. Jis man paaiškina, kaip jie buvo priversti nusileisti netoli Smolensko.
Jimmie nors nuoširdus, bet dalykus aiškino taip, lyg mes nieko nežinotumėm.

1933 m. gegužės 16 d. AntradienisVykstu miestan (Down town) pas Stanavo tartis gazolino reikalu, pasiseka susitarti 73 Octave už 13 centų galionui už 80 octave gazolinas 14 centų galionui, minėtoje kainoje valdžios mokesniai neįskaitomi. Tenka susipažinti su Major Ellis ir ponu Sheppard Dudley.
Grįždamas sustoju Vienybėje, dalyvauju Komiteto susirinkime.
Vakare atsilanko lietuvaitė moterėlė, kuri nori būtinai kartu su mumis skristi Lietuvon, jos vardas Anna Groven.

1933 m. gegužės 17 d. WednesdayTvarkau korespondenciją. Atvyksta ponas Povilauskas. Komiteto iždininkas perduoda porą šimtų.
Užmoku už artificial Horizon ir directional zyro $ 643.88.
Vykstami pas Ginkų. Gi vakare į Great Neck. Strauko salėje susirinko daugiausiai jaunimas, tad ir skridimui finansoti pinigų surinkta tik $ 24.87.
Grįžtami 3 val. ryto.
Mažeika praneša, kad jis susitaręs su kokiu tai Filatelistu pervežimo laiškų reikalu viso apie 200 laiškų.

1933 m. gegužės 18 d. KetvirtadienisAtsikėliau vėlai, dar jaučios pavargęs.
Suvedu knygas – pasirodo, kad dar skoloje.
Vykstu aerodroman apžiūrėti lėktuvo.

1933 m. gegužės 19 d. PenktadienisAerodrome – darbai.
1933 m. gegužės 20 d. ŠeštadienisAerodrome – instrumentų įrengimas.
1933 m. gegužės 21 d. SekmadienisSvečiai angare apžiūri lėktuvą. Kino fotografavimo fotografavimai. 15:30 vykstami į Elizabeth kartu su ponia Sinušiene, Baltramaičiu sustojami pas Gogevičius paimti Tysliavą. Pakeliuje sustojami porai minučių pas ponią Sinušiene. Užkandžiams nuvykstami pas Trečiokus Newarke.
Vakarėlis „Happy Janchings" parengtas labai rūpestingai, pilna salė geros išvaizdos lietuvių. Majoras Williamsas jau sėdi garbės svečių vietoje. Kalbos: majoras, Tysliava, Budreckis ir kiti. Surenkama skridimui paramos.
Apleidžiami salę ir sustojami pas Budrecką.

1933 m. gegužės 22 d. PirmadienisAerodrome – instrumentų įrengimo bei motoro peržiūrėjimo darbai, dirbu visu smarkumu.
1933 m. gegužės 23 d. AntradienisDirectional Zyro įtaisytas ir išmėgintas. Skraidomi 45 min. Girėnas, Jesulaitis ir aš.
Aš pakylu ir nusileidžiu. Induktorinis kompasas neveikia, nėra galimybės tad patikrinti ir aperiodinio kompaso.

1933 m. gegužės 24 d. TrečiadienisVykstu New Yorkan (D–town) pas Spolding, Fitch, Witnauer, Wath ir pas Generalį kon. Žadeikį. Turiu ilgą pasikalbėjimą su Ginkumi – aplankau Vienybę. Mažeika aiškina pašto ženklų bei laiškų vežimo ypatingas tvarkas.
1933 m. gegužės 25 d. KetvirtadienisBaigiu įrengti „Artificial Horizon". Išmėginami lėktuvą, instrumentas veikia gerai.
1933 m. gegužės 26 d. PenktadienisPakeičiami kompasui vietą. Mėginami instrumentą ore. Kiek galima spręsti iš akies, atrodo visai tvarkoje. Geležes įtaka labai maža. Skraidomi apie 55 min. Kartu tikrinami ir induktorinį kompasą.
Januškevičius Liet. kino kalbamų filmų savininkas nufilmoja mus, tenka porą žodžių pasakyti.
Jaučios linksmas nes daug darbo atlikta.

1933 m. gegužės 27 d. ŠeštadienisDar mėginimai navigacijos instrumentų, be to benzino siurblio pajėgumas sumažinamas iki 3 svarų slėgimo.
Skraidomi apie 49 min. Instrumentai elgiasi gerai, be to paskraidomi ir virš Brooklyno trečią val.
Susitinku su ponu Šliku iš Chicagos ir jo giminaičiais. Grįžtu į viešbutį apie 17 val. Pasiilsėjęs stoju prie raštinio bei studijų darbo.
1933 m. gegužės 28 d. SekmadienisLietus visą dieną. Tvarkau žemėlapius ir jūrlapius.
1933 m. gegužės 29 d. PirmadienisDirbame įvairius lėktuvui įrengimus.
1933 m. gegužės 30 d. AntradienisNuvykau New Yorkan pas konsulą Žadeikį, kad sustačius sutarties projektą, o aplankau Vienybę, pasikalbu su Tysliava, o taip pat priimu atgal visus laiškus bei fotografijas.
1933 m. gegužės 31 d. TrečiadienisTrečiadienį sustatomas aktas konsulate, kuriame duodama man ir Girėnui teisė mūsų paštui vežti perspausdinti tam tikri pašto ženklai. Tą pačią vakarą padaro man vizitą ir ponas Nicklin filatelistas. Mažeika nuoširdžiai darbuojasi mūsų skridimo naudai.1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis