Stepono Dariaus dienoraštisPuslapis 1 >>> Pradžia ir 1932 liepos mėn.
Puslapis 3 >>> 1932 rugsėjo mėn.
Puslapis 4 >>> 1932 spalio mėn.
Puslapis 5 >>> 1932 lapkričio mėn.
Puslapis 6 >>> 1932 gruodžio mėn.
Puslapis 7 >>> 1933 sausio mėn.
Puslapis 8 >>> 1933 vasario mėn.
Puslapis 9 >>> 1933 kovo mėn.
Puslapis 10 >>> 1933 balandžio mėn.
Puslapis 11 >>> 1933 gegužės mėn.
Puslapis 12 >>> 1933 birželio mėn.
Puslapis 13 >>> 1933 liepos mėn.

2-as pusl.

1932 metų rugpjūčio mėnuo1932 m. rugpjūčio 1 d. Pirmadienis


Parašiau sekančius laiškus Aviacijos Dienos reikalais. Trakšelis – Kenosha, Garoliam – Philadelphia, Dargis – Pittsburgh, Mazukna – Pitts, Pivarunas Pitts, Amerikos lietuvis – Worcester, Lopatto – Wilkes Barre, Savickas – Scranton. Chicagoje ruošiamos aviacijos dienos straipsnelį į Draugą, Naujienas, Tėvynė, Vienybė ir Dirva.1932 m. rugpjūčio 2 d. AntradienisLakūnas Pivarunas Epolitas sutiko dalyvauti aviacijos dienos lenktynėse. Kalbėjau per radio stotį WCES Peoples Furniture Co. ir kviečiau radio klausytojus atsilankyti į av. dieną.
Tuo pat reikalu kalbėjau ir per WHFC Vanagaičio programą. Parašiau laišką Savickui į Scranton, Pa, Galutinai susitarėme dėl ženklelio – sparneliai.1932 m. rugpjūčio 3 d. Trečiadienis


Nieko ypatingo. Pasitarimas su Pivarunu iš Pittsburgho av. dienos reikalu.


1932 m. rugpjūčio 4 d. KetvirtadienisAplankiau Gelizonį – arbatėlė. Susirinkimas komiteto ir universiteto studentų. Čia išdalyti bilietai ir ženkleliai platinimui. Dalyvavau studentų susirinkime.1932 m. rugpjūčio 5 d. Penktadienis


Padaviau prašymą P. C. apie av. dieną.
Nuskridom su Girėnu apžiūrėti lauką ir lenktynių kelią. Pasitariau su adv. Vasalle. Parašiau laiškus Mažuknai ir Savickui.
Prašymas –
Mr. D. V. Vest
Dept. of commerge aeronautic
Brouch.
We...
1932 m. rugpjūčio 6 d. Šeštadienis


Užrašiau sekančius garbės rėmėjus: Peoples Furniture Co., Kon. A.Kalvaitis, kun. A.I.Vaičiūnas, adv. K.Gugis, I.Krotkus, dr. A.T.Bertash, Dr. S.Naikelis, A.Regis, Dr. Al.Davidonis, D.Pivarunas.
Užrašydinau garbės rėmėjų v. ir pavardes ant lėktuvo.
Pakviečiau Margučio radio klausytojus į av. dieną.1932 m. rugpjūčio 7 d. Sekmadienis10 val. kartu su komiteto pirmininku Vasalle nuvykom į Harlem aerodromą.
Publika pradėjo rinktis 11:30 val. Gi tvarkdariai tik 13:30. Pasidarė šiokė tokė suirutė. Tiek žmonių apstojo lėktuvą Bellanca, kad aš ir patsai prieiti vos galėjau, tas pats buvo ir su kitais lietuvių aeroplanais. Garsiakalbis tai pat susivėlino, pribuvo tik 13 val. Sutvarkius garsiakalbį jau buvo galima valdyti publiką. Pavežiojau 101 narių rėmėjų ir apie 20 tvarkdarių.
Žmonės liko patenkinti programa ir bendra tvarka.
Įspūdis geras, reklama taip pat gera. Amerikiečių laikraščiai patalpino fotografijas su pažymėjimu kai drasuoliai lakūnai publiką užintrigavo.1932 m. rugpjūčio 8 d. PirmadienisNieko naujo.
Amerikos lietuvių laikraščiai (Chicago) padarė labai blogą įspudį. Av. dienoje susirinko apie 10.000. lietuvių, gi Naujienos net pirmame puslapy vietos nerado nors trumpai žinutei. Draugas vos vos pačiam kampely patalpino trumpą žinutę (pirmas puslapis), bet vis dėl to davė pirmenybę "Trijų plėšikų veikimas“ straip.
1932 m. rugpjūčio 9 d. AntradienisAplankiau Pal-Waukee aerodromą. Aerodromo viršininkas pasiuntė laišką Bellanca Dirb. informacijų mūsų skridimo reikalu. Nuvykau pas WMAG radio stoties virš. pasitarti radioinstrumentų reikalais, be to sužinojau kad jis turi ir sekstantą astronominiai navigacijai.
Komiteto susirinkimas konsulate ataskaitą padaryti – Pajamų daugiau $ 500, pelno liko $ 200.1932 m. rugpjūčio 10 d. Trečiadienis


Užsakiau laiškų spausdinimą Draugo redakcijoj. Pasiūliau Naujienoms platinti rėmėjų bilietų piknike.
Parašiau laiškus: Liet. kon. New Yorke, J.V.Griniui Phil. Pa, ir Katkauskui Worscester, Mass ir Trakšelis – Kenosha Wisc.
Pasitarus su Jurgėla nusprendžiau išleisti mūsų knygelę su visomis žiniomis apie skridimą ir av. dienų rengimą bei aerodromų rinkimą.1932 m. rugpjūčio 11 d. KetvirtadienisGirėnas atvyko, suvedėm savo kasos knygą.
Nuvykome pas Draugą ir peržiūrėjomi laiškų korektūrą. Klimavičia paskambino ir pranešė, kad jo motinėlė, nori mums kiek pagelbėti. Sudariau grupę skridimui į Kenosha Wisc.
Priėmiau naria rėmėja P-nia Klimavičienė.1932 m. rugpjūčio 12 d. PenktadienisNuskridau į Kenosha Visc. su Bellanca aeroplanu. Kartu vyko su manim sesuo Kathrine, p. Regis, p-le Peters. Grįžo ir ponia Schlogėrienė su dviem dukrom. Kenosha Wis. suoganizavau laikiną rėmėjų komitą Susitariau aerodromo reikalu, taip pat sutarta rengti aviacijos dieną rugpiūčio 21 d.1932 m. rugpjūčio 13 d. Šeštadienis


Užsakiau plakatėlius Kenosha av. dienai rugpiūčio 21 d. Kartu su Girėnu įdėjome stabilizatorio kabelį, dirbome iki 1 val. nakties.1932 m. rugpjūčio 14 d. SekmadienisAplankau Naujienų ir Cicero parapijos gegužines.
Vakariop pavažinėjau keturias mūsų skridimo pritarėjų. Motoro alyvos slėgymas kiek susilpnėjo.
1932 m. rugpjūčio 15 d. Pirmadienis


Užsakiau 2500 sparnelių ir 500 laiškų popieriaus.
Nugabenau brošiurėlės medžiagų kap. Jurgėlai peržiūrėti, pasiunčiau sveikinimo telegramą Vyčių Seimui Bostone.
Gavau pasiulymą skraidyti Chicago Daily News reikalais tautinėsi aerolenktynėse Clevelande.
1932 m. rugpjūčio 16 d. Antradienis


Perdaviau brošiūrėlės medžiagą spauda "Vyti".
Aplankėme p. Nekrosh, Krotkų ir Chicago DAILY News.
Parašiau laišką A.Yvas ir W.Butkui.
1932 m. rugpjūčio 17 d. Trečiadienis


Gavau skelbimą nuo Peoples Furniture Co. brošiūrai "Mes skrisime į Lietuvą".
Girėną supažindinau su Bellanca skridimo ypatybėmis.
1932 m. rugpjūčio 18 d. Ketvirtadienis


Gauta 2317 ženklelių “N.Y. – Kaunas 1933”. Taip pat ir 1000 narių rėmėjų bilietų.
Pradėta skleisti prašymus į įvairias S.L.A. Kuopas. Komiteto susirinkimas įvyko 8 val. vak. Konsulate svarstyta šokių vakaro rengimas, Naujienose tilpusio straipsnio apie Fondo globėjus pareiškimo netikslumą. Nutarta prašyti globėjų tiksliau nurodyti vieta kur pinigai būtų skiriami jei skridimas neįvyktų, būtent į Vilniaus Geležinį Fondą. Kon. Kalvaitis – globėjas apsiėmė tą dalyką įrašyti globėjų susirinkiman.
1932 m. rugpjūčio 19 d. Penktadienis


Paskraidžiau kartu su Girėnu jam besilavinant su Bellanca, pavežiojami kartu ir trejetą keleivių – Justiną Kulį, Intą pr p-le Pran.
Peržiūrėjomi Brošiūrėlės "Mes skrisime į Lietuvą" korektūrą.
1932 m. rugpjūčio 20 d. Šeštadienis


Pasitariau su p. Kalvaičiu ir lakūnų vardu prašiau, kad fondas būtų dedamas į keletą vietų taip, kad vienam bankui užsidarius viskas nežūtų. Taip pat prašiau, kad Fondo globėjai nurodytų vietą kur pinigai bus skirti jei skridimas neįvyktų – Vilniaus Geležinį Fondą. Su Marozu apkalbėjome radio kompaso įrengimą ir konstrukciją – manau greitai darbą tuo reikalu pradėti.1932 m. rugpjūčio 21 d. Sekmadienis


10 val. buvau pasiruošęs skristi Kenosha į av. dieną, keleiviai: ponia K.Stulpinas, p. Stulpinas, ponia Regis, Bagdonienė ir Jucienė. Kiek pasivėlavo, išskridomi tik 10:55 v. R.A.Vydžius su savo lėktuvu jau atskridęs į Kenoshą. Girėnas pribuvo apie 30 min. vėliau. Bendrai imant av. diena labiai pasisekė. Žmonių buvo apie 2000. Aš pavežiojau 40 mokamų ir apie 15 nemokamų Kpt. Jurgėla visą laiką pasimainant su p. Zimernanu kalbėjo per garsiakalbius.
Vietos rengėjų komitetas susidėjo iš Kenoshos burmistro O’brien, Slogerio, Trakšelio ir kitų.
Grįžom naktį nusileidom be šviesos.
1932 m. rugpjūčio 22 d. Pirmadienis


Perdaviau korektūrą Vyties redakcijai (brošiurėlės).
Parašiau laišką į “National Air Races committee” Cleveland, pažymėdamas, kad ir mes galėsime dalyvauti “Bellanca” aeroplanų lenktynėse jei tos įvyks pradžioje aero savaitės. Padariau bendrą apyskaitą Kenoshą av. dienos ir sumušamviso pajamų $ 204.
1932 m. rugpjūčio 23 d. Antradienis


Antrą brošiurėlės korektūrą perdaviau Vyties spaustuvei, užsakiau 10.000 eks.1932 m. rugpjūčio 24 d. Trečiadienis
Pavežiojau 5 lietuvius keleivius virš Chicagos centro. Nupirkomi tris navigacines elektros lemputes su įtaisymais kartu su batareją.
Nuvykau į Pal Waukee aerodromą įvairiais tech. reikalais.
1932 m. rugpjūčio 25 d. Ketvirtadienis


Atsiskaičiau su Fondu už Kenosha av. dieną. Viso bilietų parduota už $ 202. Viso ženklelių $ 20.75.
Bendrai $ 222.75.
Lakūnams padengimui išlaidų $ 101 į Fondą $ 121.75. Skaitlinės aiškiai kalba kad Kenosha av. Diena nusisekė.
1932 m. rugpjūčio 26 d. PenktadienisNieko naujo – ypatingo.


1932 m. rugpjūčio 27 d. ŠeštadienisDalyvavau Dr. A.J.Karaliaus laidotuvėse.
Susirinko labai daug žmonių, vien auto buvo apie tūkstantis, žmonių penketą. Palaidotas tautinėse kapuose.
Užrašiau p. Zigmą Mickevičių į Garbės rėmėjus.
1932 m. rugpjūčio 28 d. SekmadienisNieko ypatingo. Kondrotas nuėmė fotografijas aeroplano ir mūsų.


1932 m. rugpjūčio 29 d. PirmadienisPaprasti organizaciniai darbai ir ruošimasis skristi į rytus.


1932 m. rugpjūčio 30 d. AntradienisParuošiau kalbą radio. Vakare 7:30 v.v. Kalbėjau Peoples Furniture Co programoje.
9 v.v. Dalyvavau Komiteto susirinkime – nutarta rengti šokius tikslu sukelimo kiek liešų skridimui.1932 m. rugpjūčio 31 d. TrečiadienisGirėnas, Vasalle ir aš išskridomi 10:30 v. R. nuskridomi į Cleveland May fair aerodroman 1:30 v.v. Pasitiko mus Petraitis ir Brazaitis. Dalyvavau susirinkime kuris įvyko Dirvos redakcijoje nutarta sudaryti av. dienai ir rėmėjų Komitetą. Aplankiau kun. Muliolį ir Šukį.
1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis