Stepono Dariaus dienoraštisKruopščiai ruošdamasis skrydžiui per Atlantą, 1932 m. liepos 10 dieną Darius pradėjo rašyti dienoraštį. Nedidelėje tamsiai mėlynais viršeliais knygelėje "The Standard Diary. 1932. Publisched in U.S.A. by Standard Diary Company Cambridge, Mass" Darius iki 1933 m. liepos 13 dienos kasdien pasižymėdavo svarbiausius atliktus darbus. 1933 m. jis rašė tame pačiame kalendoriuje, tik knygelės pradžioje. Jei žygis per Atlantą baigtųsi sėkmingai, ketino parašyti knygą. Todėl jam buvo svarbi kiekviena skrydžio detalė.

Autentiškame Dariaus dienoraštyje pasitaiko rašybos ir skyrybos klaidų, net žemaičių tarmėje dabar nenaudojamų žodžių formų. Tačiau reikia nepamiršti, kad Darius iš Lietuvos išvažiavo būdamas 10-ties metų. 1920-1927 metais, gyvendamas Lietuvoje, Darius kiek geriau pramoko rašybos, o per paskutinius šešerius savo gyvenimo metus, tikriausiai vėl kiek primiršo. Tačiau dienoraštį Darius rašė tik sau, vakarais po įtemptos darbo dienos. Dariaus ranka prirašyti 368 dienoraščio puslapiai. Kai kurie jų sulaistyti sudužusios "Lituanikos" variklio tepalu, tragedijos rytą permerkti lietaus ir išblukinti laiko. Atskirų puslapių tekstas, rašytas skirtingu rašalu tiek išblukęs, kad 1983 metais, restauruojant Dariaus dienoraštį, neatkurtas. Dvidešimt devynerių dienų įrašai blogai ar labai blogai įskaitomi, o 6 dienų praktiškai visai išblukę.

Autentišką S.Dariaus dienoraštį perrašiau ir išblukusį tekstą iššifravau aš, Dariaus duktė N.Dariūtė-Maštarienė, 1987 m. lapkričio 19-24 d. Kaune. Įdėjau daug kruopštaus darbo ir man pavyko perskaityti išblukusį tekstą. Išnykusį raštą atkurti padėjo tai, kad aš gerai žinojau savo tėvo rašysenos ir jo naudotos kalbos savitumus, buvau gerai susipažinusi ir įsigilinusi į tai, apie ką jis rašė. Neperskaičiau tik pavienių žodžių.

Teksto netaisiau. Tikiuosi, skaitytojai bus atlaidūs mano tėvui ir nesistebės dažnai pasitaikančiomis kalbos klaidomis.

Nijolė Dariūtė-MaštarienėSTEPONO DARIAUS DIENORAŠTIS


Puslapis 2 >>> 1932 rugpjūčio mėn.
Puslapis 3 >>> 1932 rugsėjo mėn.
Puslapis 4 >>> 1932 spalio mėn.
Puslapis 5 >>> 1932 lapkričio mėn.
Puslapis 6 >>> 1932 gruodžio mėn.
Puslapis 7 >>> 1933 sausio mėn.
Puslapis 8 >>> 1933 vasario mėn.
Puslapis 9 >>> 1933 kovo mėn.
Puslapis 10 >>> 1933 balandžio mėn.
Puslapis 11 >>> 1933 gegužės mėn.
Puslapis 12 >>> 1933 birželio mėn.
Puslapis 13 >>> 1933 liepos mėn.

1-as pusl.

1932 m. liepos mėnuo


1932 metai liepos 10 d. (sekmad.)

1:30 v. v. Aplankiau Draugo pikniką. Pavežiojau aeroplanu tris grupes (kiekvienoje 5 asm.) piknikierių. Susipažinau su daug katalikų veikėjais.
Pajamų už vežiojimą keleivių gauta $ 28.
Skrista iš Chicagos miesto į Birutės daržą.1932 metai liepos 11 d. pirmadienis

Nuvykau pas konsulą Kalvaitį. Kartu su juomi ir kapt. Jurgėla pagaminami projektą sudarymui Liet. lak. skridimui per Atlantą remti komiteto. Taip pat ir projektą protokolo turimajam susirinkimui.
Fondo globėjams taisyklės taip pat buvo paruoštos.
Pagelbstint p-lei Gaižaitei ir Bernotaitei pagaminta laiškai ir išsiuntinėta 50 Chicagos Liet. veikėjams.
10 v. v. Pasitarta su Lak. Girėnu apie paruošiamuosius darbus.1932 m. liepos 12 d. Antradienis

Paskambinau Ch. Fordui Chicago Daily News kino Photo skyriaus vedėjui.
Prašiau jo paramos išgavimui induktorinio kompaso. Jisai atsakė, kad kompasas yra kur tai raštinėje ir kad aš jį galiu gauti, susitarti tuo reikalu pakalbėti penktadienį.
1932 m. liepos 13 d. Trečiadienis


Laiškas į Hydrographic Office. Steigiamasis liet. skridimo per Atlantą Rėmėjų komiteto ir Liet. skridimo pег Atlantiką Fondo globėjų rinkimas.
Susirinkimą atidarė Kon. A.Kalvaitis pasiūlė išrinkti susirinkimo pirmininką.
Pirmininku išrinktas kon. Kalvaitis sek. kapt. Jurgėla. Susirinkimas išnešė prielankią rezoliuciją ir išrinko lietuvių skridimui per Atlantiką remti Fondo Globėjus: Kalvaitis, adv. Gugis, кun. Vaičiūnas, L.Šimutis ir J.Krotkus. Į skridimo organizavimo komitetą: kon. Kalvaitis, p. Kalvaitienė, p. Kirienė, adv. Vasalle, kapt. Jurgėla, p. Simokaitis, p. Žiugžda, stud. Geležinytė p. Nausėdienė, p. Zymantas ir Vaidyla.1932 m. liepos 14 d. Ketvirtadienis


Pasitarėm su kapt. Jurgėla komiteto sekretorium apie tolimesnį organizacini darbą.


1932 m. liepos 15 d. Penktadienis


Ch. Ford iš Chicago Daily News pažadėjo galutinai sužinoti apie induktorinį kompasą. Taip pat pareiškė nuomonę, kad Wright T-6,300 A. J. daug geresnis tolimajam skridimui.


1932 m. liepos 16 d. Šeštadienis


Pastebėjau Naujienose redaktoriniame straipsny antraštę: "Kas čia per Blofas".
Tuo reikalu pakalbėjau su Naujienų redaktoriumi ir taip pat su Draugo redaktoriumi. Prieita išvados, kad viešas pareiškimas reikalingas paskelbti abiejuose laikraščiuose, abu redaktoriai pažadėjo jį patalpinti. Laiškas Anthony Ivas. Prašiau suorganizuoti rėmėjų grupę Bostone.
Tuo pat reikalu ir konsului Žadeikiui pasiųstas laiškas.
1932 m. liepos 17 d. Sekmadienis


Aplankiau Cicero parapijos pikniką, kiek vėliau pavyžėjau kai kuriuos piknikierius. Kun. Vaičiūnas taip pat paskraidė.
Sandaros centro pikniką aplankiau ir kai kurie iš veikėjų paskraidė. Viso pajamų turėjau $ 50. Cicero Vyčių kuopa pareiškė sudaryti šokius sukėlimui lėšų skridimui per Atlantiką.
1932 m. liepos 18 d. Pirmadienis


Lakūnų viešas Pareiškimas suredaguotas ir pasiųstas į Naujienas, Draugą, Vienybę, Tėvynę.


1932 m. liepos 19 d. Antradienis


Kalbėjau su Chas Ford, p-le Gaižaite. Užsakyta du sparno kriauklai. Pasiųstos sąlygos į Philadelphią J. V. Griniui. Laiškas Homer Berry.1932 m. liepos 20 d. Trečiadienis


Parašiau laišką p. Mažuknai orgnizavimo rėmėjų komiteto reikalu.1932 m. liepos 21 d. Ketvirtadieinis


Parašiau laišką John S. Lopatto Wilkes Barre Ca ir L.J.Savickui Scranton Pa. Lietuvių skridimo per Atlantą rėmėjų komiteto organizavimo reikalu.
Dalyvavau Chicagos – Lietuvių skridimo per Atlantiką rėmėjų komiteto susirinkime. Nutarta suruošti Aviacijos dieną rugpiūčio 14 d.
1932 m. liepos 22 d. Penktadienis


Girėnas ir aš apžiurėjomi dvi tinkamas vietas sudarymui Aviacijos dienos Chicagoje – Ashburn ir Harlem aerodromus. Sutiko užleisti vietą už 05% pajamų.1932 m. liepos 23 d. Šeštadienis


Studijavau ir ruošiau skridimo kryptį. Laiškas hydrographia Offic Washington.1932 m. liepos 24 d. Sekmadienis


Skraidžiau Margučio gegužinėje. Buvau pristatytas publikai. Vežiojant aeroplanu publiką kiek peržemai, žinoma prikibo policija – specialystas Kohler reikėjo duoti kyšį $ 10. Labai sutrugdė todėl mažai pajamų.1932 m. liepos 25 d. Pirmadienis


Atsilankiau asmeniškai į Draugo ir Naujienų redakcijas pakviečiau Spaudos atstovus paskraidyti trečiadienį. Užsakiau 200 rėmėjų bilietų ir 150 asmeniškų prekybos kortelių.
Sutarties tarp lak. S. Girėno ir manęs projektą pagaminau Adv. Vasalle raštinėje peržiūrėjome Fondo globėjų taisykles.
1932 m. liepos 26 d. Antradienis


Pasitarėm su Girėnu apie aviacijos dienos tvarkymą. Galutinai susitarta ruošti av. dieną Harlem airport. Lėktuvas apdraustas gaisrui.1932 m. liepos 27 d. Trečiadienis


Pasitariau su Girėnu av. dienos reikalu. Draugo ir Sandaros korespondenai atsilankė aerodrome 4 val. Paskraidėm virš Chicago. Girėno pirmas pakilimas ir nusileidimas su Bellanca. Leidžiantis išlygino kiek aukštai.1932 m. liepos 28 d. KetvirtadienisFondo globėjų susirinkimas dalyvaujant kon. A.Kalvaičiui, Gugiui, Vasalle ir Krotkui. Sudarė taisykles kasos globos ir jas pasirašė. Iždininku išrinktas metropolitan banko vice pirmininkas Krotkus.
8 v.v. Lietuvos konsulate įvyko L.S. per Atlantiką rėmėjų komiteto susirinkimas. Priimtas ženklelio projektas ir nutarta užsakyti 1000 št.
Pakeista rėmėjų įstojimo kaina nuo $ 5 iki $ 3. Paskirtas iždininkas p-le Gaižaitė. Aviacijos dienos vieta galutinai nustayta Harlem Airport 87 ht Harlem.
1932 m. liepos 29 d. Penktadienis


Užsakiau ženklelius (sparneliai) "N.Y. – Kaunas 1933", taip pat ir skelbimus Aviacijos Dienai rugpiūčio 7 d. Peoples Furniture Co ponas Nekrose ir Žvirblis pažadėjo garsiakalbius. Radio valandos reikalu kalbėjau su Nekroch ir Vanagaičiu. Pasitariau su Girėnu ir Strong Avaicijos dienos reikalu.1932 m. liepos 30 d. Šeštadienis


Skaičiau žinutę ape lakūno Baltrūno ruošimasi skristi per Atlantiką dar šiais metais. Skelbiama Naujienose, kad jisai tikisi perskristi Atlantiką net per 7 valandas. Jei žinutė tikra ir jei minėtasis lakūnas tikrai mano skristi, galima tik sveikinti ir linkėti jam pasisekimo bet jei su tikslu mums pakenkti ji yra skelbiama tai šuniškas pasielgimas žinios skelbėjo, Keleivio ir Naujienų. Dalyvavau studentų draugijos posedy ir pakviečiau pagebėti tvarką palaikyti ir bilietus platinti. Av. Dienos plakatai išplatinti.1932 m. liepos 31 d. Sekmadienis


Nuvažiavau į 18 gatvės Town... ir Bridgeporto parapijas išplatinimo aviacijos dienos plakatėlių reikalu.
Važinėjau keleivius iš Vytauto Daržo – $ 26.
1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį       >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis