S.Girėno ir S.Dariaus lavonų skrodimo aktai

1-me psl. – S.Girėno lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
2-me psl. – S.Dariaus lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
3-me psl. – J.Žilinsko versija, apie 1956 m.
4-me psl. – Dr. K.Oželio nuomonė, 1959 m.
5-me psl. – J.Žilinsko versijos komentaras
6-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo aktas, 1964
7-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo išvada, 1964
8-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno rentgenogramų sąrašas, 1964

9-as pusl.

Jono Vytauto Nainio nuomonė apie lavonų tyrimą. 1987 m.

Prof. Jonas Vytautas Nainys

1964 metų vasarą Maskvoje vyko tarptautinis antropologų kongresas. Netikėtai gavau vyriausybinę telegramą, kad privalau nedelsdamas sugrįžti į Medicinos institutą. Net nenutuokiau, kas atsitiko. Tai, kad Nijolė Dariūtė-Maštarienė prieš dešimt mėnesių surado tėvo ir jo bendražygio palaikus, težinojo labai siauras ratas žmonių.

Mums teismo ekspertams, teko dirbti dvi paras beveik be poilsio. Padėjo studentai iš mokslinės draugijos. Pirmiausia reikėjo identifikuoti asmenybes. Pravertė Stepono Dariaus dukters pateiktos fotografijos: jos tėvą atpažinome pagal plaštakos padėtį. Neturėjome pirmojo tyrimo rezultatų, su jais susipažinau tik 1983-aisiais, todėl rūpėjo išsiaiškinti ir tragedijos priežastis. Kad neliktų jokių abejonių, atlikome papildomus tyrimus, rentgenogramas, taikėme specialius fizinius techninius metodus kulkų ir metalo pėdsakams surasti. Neaptikome jokių šautinių pažeidimų. Todėl kaip teismo medicinos ekspertas esu visiškai tikras, kad Dariaus ir Girėno kūnai nebuvo pašauti. Dar po dvidešimties metų Kauno valstybiniame istorijos muziejuje kartu su balistikos specialistais ištyrėme „Lituanikos“ skeveldras, kur irgi neradome kulkų pėdsakų... Todėl labai apmaudu kartais skaityti spaudoje tariamų liudininkų parodymus apie „kulkų suvarpytus kūnus“. Vieną „liudininką“ esame atleidę iš darbo dėl piktnaudžiavimo alkoholiu. Per ilgus mudviejų darbo metus – jis dirbo sanitaru teismo medicinos sekcinėje – nė karto man neužsiminė apie šūvių pėdsakus lakūnų kūnuose. Kino dokumentininkai patikėjo sunkaus ligonio, gulinčio beveik mirties patale, pasakojimu apie „netikėtai iškritusią kulką“. Tokių „liudininkų“ kasmet apsireiškia po kelis... Girdėjau ir smerkiančius balsus po paskaitos „Kodėl paslėpėte kulkas?“ Deja, du išsamūs tyrimai liudija kitką. Beje, per antrąjį medicininį tyrimą susuktas dokumentinis filmas tapo mokymo priemone instituto studentams, o šios tematikos moksliniai straipsniai išspausdinti mūsų šalyje ir užsienyje.

1987 m.


Šaltinis:
Darius ir Girėnas : dokumentai, laiškai, atsiminimai / N. Dariūtė-Maštarienė, A.Gamziukas, G.Ramoška, psl. 130.

Nuotrauka iš Wikipedijos straipsnio apie J.V.Nainį, prieiga per internetą:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Jonas_Nainys

El. publikavimui parengė G.Kačergius, 2018

1-me psl. – S.Girėno lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
2-me psl. – S.Dariaus lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
3-me psl. – J.Žilinsko versija, apie 1956 m.
4-me psl. – Dr. K.Oželio nuomonė, 1959 m.
5-me psl. – J.Žilinsko versijos komentaras
6-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo aktas, 1964
7-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo išvada, 1964
8-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno rentgenogramų sąrašas, 1964


* * * * *


GRĮŽTI į dokumentų sąvadą > > > LITUANIKOS katastrofos priežasčių tyrimas

GRĮŽTI į pagrindinį puslapį > > > Lituanica skrydis per Atlantą


* * * * *


Eiti į puslapį   <<      

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis