S.Girėno ir S.Dariaus lavonų skrodimo aktai

1-me psl. – S.Girėno lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
2-me psl. – S.Dariaus lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
3-me psl. – J.Žilinsko versija, apie 1956 m.
4-me psl. – Dr. K.Oželio nuomonė, 1959 m.
5-me psl. – J.Žilinsko versijos komentaras
6-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo aktas, 1964
8-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno rentgenogramų sąrašas, 1964
9-me psl. – Prof. J.V.Nainio nuomonė, 1987

7-as pusl.

Lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno palaikų
medicininio tyrimo išvada


Išvada.
Komisija, ištyrusi lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno lavonus, atlikusi pilną rentgenografinį tyrimą, susipažinusi su jai pateiktomis bylos aplinkybėmis bei su Stepono Dariaus 2 odos gabalėlių cheminės ekspertizės aktu, duoda šią išvadą:

1) Stepono Dariaus ir Stasio Girėno lavonai buvo balzamuoti, ką patvirtina minkštųjų audinių išsilaikymas, vidaus organų nebuvimas, kruopščios odos siūlės, krūtinkaulių nebuvimas ir pipetės radimas S.Girėno lavono dubens kraujagyslėje.

2) 1946 m. potvynio metu vandeniui apsėmus patalpą, kurioje buvo padėti karstai su S.Dariaus ir S.Girėno lavonais, viršutinis S.Girėno karstas sudavė į apatinio S.Dariaus karsto stiklinį dangtį, kurį išmušė ir per jį vanduo pateko į karstą. Į S.Girėno karsto vidų, matomai, pateko tik nedaug vandens per ventiliacijos angutes karsto viršutinėje dalyje. Kadangi patalpa, kurioje buvo karstai, su gretima patalpa susisiekė tik 2 ventiliacinėmis angomis, vanduo ir drėgmė lėtai garavo ir užsilaikė ilgai. Dėl to įvyko žymūs S.Dariaus ir S.Girėno lavonų pakitimai. Ypatingai apgedo S.Dariaus lavonas, matomai, dėl tiesioginio vandens ir drėgmės poveikio.

3) Nežiūrint atlikto balzamavimo S.Dariaus ir S.Girėno palaikai yra labai stipriai apgedę, jų audiniai pakeitę spalvą ir konsistenciją, o žymi dalis audinių visai sunykusi. Todėl pakartotinis jų balzamavimas yra praktiškai neįmanomas.

4) Tyrimo metu S.Dariaus lavone rasti šie sužalojimai: daugybiniai skeveldriniai kaukolės skliauto ir pamato lūžimai, dešinio skruosto lanko, dešinio viršutinio žandikaulio ir apatinio žandikaulio lūžimai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dešiniųjų ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 kairiųjų šonkaulių lūžimai ir 8 dešinio šonkaulio išnirimas, abiejų pusių žastikaulių, stipinkaulių ir alkūnkaulių lūžimai, kairės rankos 1 ir 2 delnikaulių įskilimas bei 4 ir 5 pirštų pamatinių pirštikaulių lūžimai, dešiniojo klubikaulio lūžimas, dešinio kryžinio klubo sąnario nikstelėjimas ir dešinio gaktikaulio įskilimas, abiejų pusių šlaunikaulių, blauzdikaulių ir šeivikaulių bei kairės kelio girnelės lūžimai. Be to rastas seniai sugijęs kairiojo šeivikaulio vidurio lūžimas.

5) S.Girėno lavono tyrimo metu rasti šie sužalojimai: žiedinis kaukolės pamato ir pakaušio lūžimas, 3 juosmens slankstelio kairės skersinės ataugos lūžimas, dešiniųjų 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir kairiųjų 2, 3, 4, 5, 6, 7 šonkaulių lūžimai, krūtinkaulio defektas, kairio raktikaulio mentinio galo išnirimas, dešinio šlaunikaulio ir kairio kelio girnelės lūžimai. Be to, rasta stuburo krūtininės bei juosmeninės sričių osteochondrozė, dešinio šlaunikaulio disostozė, dešinio kelio sąnario šoninio vidinio raiščio sukaulėjimas ir seniai sugijęs kairės pusės blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžimas proksimaliniame gale.

6) Aprašytieji gausūs kaulų sužalojimai leidžia spręsti, kad S.Darius ir S.Girėnas buvo paveikti labai stiprios bukos jėgos, kas galėjo įvykti jiems krentant iš aukštumos. Ypatingai būdingi yra dešinio kelio sąnario kaulų įsikalęs lūžimas S.Dariaus lavone ir žiedinis kaukolės pamato ir pakaušio lūžimas S.Girėno lavone.

7) Šiuo metu negalima nustatyti, ar visi šie kaulų sužalojimai padaryti S.Dariui ir S.Girėnui esant gyviems, tačiau galvos ir galūnių kaulų lūžimai savo charakteriu daugiau būdingi sužalojimams, padarytiems gyviems žmonėms.

8/ Gausūs ir dideli kaukolės, šonkaulių ir galūnių sužalojimai S.Dariaus ir S.Girėno lavonuose leidžia spręsti, kad kartu turėjo būti padaryti su gyvybe nesuderinami vidaus organų, tame tarpe galvos smegenų sužalojimai.

9) Odos siūlės galvoje ir kojose nurodo į šių vietų odos sužalojimus.

10) S.Dariaus ir S.Girėno lavonuose šautinių sužalojimų nerasta, tačiau pirminis lavonų tyrimas bei balzamavimas, kurių aktai komisijai nebuvo pateikti, bei žymūs lavoniniai pakitimai neleidžia tvirtinti, kad šautinių sužalojimų nebuvo.


Komisijos pirmininkas (parašas)
(Z.Januškevičius)
Nariai: (parašas)
(P.Jašinskas)
(parašas)
(J.Kupčinskas)
(parašas)
(J.Nainys)
(parašas)
(J.Gaurylius)


Šaltinis:
Darius ir Girėnas : dokumentai, laiškai, atsiminimai / N. Dariūtė-Maštarienė, A.Gamziukas, G.Ramoška, psl. 127, 128.

El. publikavimui parengė G.Kačergius, 2018

1-me psl. – S.Girėno lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
2-me psl. – S.Dariaus lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
3-me psl. – J.Žilinsko versija, apie 1956 m.
4-me psl. – Dr. K.Oželio nuomonė, 1959 m.
5-me psl. – J.Žilinsko versijos komentaras
6-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo aktas, 1964
8-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno rentgenogramų sąrašas, 1964
9-me psl. – Prof. J.V.Nainio nuomonė, 1987


* * * * *


GRĮŽTI į dokumentų sąvadą > > > LITUANIKOS katastrofos priežasčių tyrimas

GRĮŽTI į pagrindinį puslapį > > > Lituanica skrydis per Atlantą


* * * * *


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis