S.Girėno ir S.Dariaus lavonų skrodimo aktai

1-me psl. – S.Girėno lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
2-me psl. – S.Dariaus lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
3-me psl. – J.Žilinsko versija, apie 1956 m.
5-me psl. – J.Žilinsko versijos komentaras
6-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo aktas, 1964
7-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo išvada, 1964
8-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno rentgenogramų sąrašas, 1964
9-me psl. – Prof. J.V.Nainio nuomonė, 1987

4-as pusl.

Dr. K.Oželio nuomonė apie kūnų medicininį tyrimą. 1959 m.


Dr. Kazio Oželio laiškas nepriklausomos Lietuvos įgaliotam ministeriui Vašingtone J.Kajeckui

Didžiai gerbiamas Pone Ministeri,


1959 m. sausio mėn. 9 d. „Vienybės“ 2 No patalpintas d-ro V.Tercijono straipsnis „Dariaus ir Girėno mirties mįslė“. Čia d-ras Tercijonas mini, būk dr-as Gudavičius jam sakęs, kad balzamuojant Dariaus ir Girėno kūnus Kauno anatomikume abiejuose buvę rastos šovimo žymės. Iš kitos pusės VDU anatomijos prof. Jurgis Žilinskas, kuriam buvo pavestas kūnų balzamavimas į d-ro Tercijono paklausimą, ar buvo rastos šovimo žymės neatsakęs nei taip, nei ne, tik pabrėžęs, kad Lietuvos vyriausybė buvusi įspėta vokiečių užsienio ministerijos neskelbti kūnų tyrimo duomenų, kad išvengus konflikto su Vokietija.

Laikydamas nenaudinga veltis į polemiką per viešumą, aš, kaip buvęs medicinos ekspertas, pasiryžau painformuoti jus, Pone Ministeri, kad versija pašovimo buvo be pagrindo.

Tuoj po tragiškos Dariaus ir Girėno mirties Lietuvoje paplito gandas, kad lakūnai būk žuvę nuo vokiečių kulkų, o ne nuo audros.

Lietuvos vyriausybė ėmėsi priemonių, kad išaiškinti Dariaus ir Girėno mirties priežastį. Kai lakūnų kūnai buvo atgabenti lėktuvu iš Vokietijos į Kauną, jie buvo patalpinti teismo medicinos institute Kaune nustatyti, ar juose nėra kulkomis padarytų sužalojimo žymių.

Vyriausybė vardu ministeris Juozas Tubelis pavedė anatomijos prof. D-rui Jurgiui Žilinskui ir teismo medicinos prof. Kaziui Oželiui ištirti Dariaus ir Girėno kūnus ir tyrimo eigoje rastus kūno sužalojimus aprašyti ir netarpiškai įteikti min. pirm. Tubeliui.

Aš buvau skubiai iškviestas Kaunan iš Palangos, kur atostogavau. Tuoj pradėti tyrimai. Kūnai jau buvo paveikti vasaros temperatūros, reiškėsi odos pažaliavimas ir patinimas. Tyrimas buvo sunkus, kadangi kūnai turėjo būti išsaugoti, kaip buvo, balzamavimui. Reikėjo įžiūrėti kiekvieną smulkiausi pakenkimą kūnų paviršiuje, odoje; kaulų sužalojimai buvo patikrinti Rentgeno spinduliais. Buvo rasti įvairūs pagal formą ir dydžius kūnų sužalojimai: plėštos, sutraiškytos, lūžusių kaulų galais pradurtos ir kitos žaizdos, bet visiškai nebuvo rasta žymių, kurios būtų galėjusios sukelti įtarimą, kad lakūnai buvę pašauti. Tyrimas užtruko 3 dienas. Visa tyrimų eiga, visi rasti kūnuose sužalojimai bei pakitimai buvo aprašyti, sudarytas aktas su mūsų abiejų vieninga nuomone, kad kulkomis padarytų sužalojimų žymių Dariaus ir Girėno kūnuose nerasta.

Tyrimo aktas buvo netarpiškai įteiktas ministeriui pirmininkui Juozui Tubeliui, kaiptai buvo iškalno mums įsakyta.

Dariaus ir Girėno kūnai buvo perduoti į gretimai esantį anatomikumą balzamavimui. Man neteko girdėti nei iš prof. Žilinsko, kuriam buvo pavestas kūnų balzamavimas, nei iš kitų, kad balzamuojant būk buvę rastos kulkų žymės. Taip pat nebuvau girdėjęs, kad Vokietijos užsienio ministerija būtų dariusi spaudimą į Lietuvos Vyriausybę, kad negarsintų Dariaus ir Girėno kūnų tyrimo duomenų, dėl galimo kilti konflikto su Vokietija.

Po ilgai trukusio balzamavimo Dariaus ir Girėno kūnai buvo palydėti į katalikų kapinėse Kaune pastatytą mauzoliejų.

Po kurio laiko buvo pastebėta, kad dėl pasirodžiusios drėgmės, kūnų vaizdas ėmė keistis. Todėl kūnai iš mauzoliejaus vėl buvo perkelti į teismo medicinos koplyčią, kurioje buvo saugomi per visą vokiečių okupaciją.

Tyrimai paneigė gandus, kad Darius ir Girėnas buvę vokiečių pašauti, bet katastrofos priežastis neaiški; kas nelaimė kaltininkas – audra, lėktuvo gedimai ar pačių lakūnų nuovargis.

VDU Kaune teismo medicinos prof. med. dr-as (parašas)
Kazys Oželis

1959 m. vasario 24 d.
Doc. Kazys Oželis 1935 m.


Šaltinis:
Darius ir Girėnas : dokumentai, laiškai, atsiminimai / N. Dariūtė-Maštarienė, A.Gamziukas, G.Ramoška, psl. 120, 121.

Nuotrauka iš:
Jurgis Žilinskas / Atsiminimai / Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005.

El. publikavimui parengė G.Kačergius, 2018

1-me psl. – S.Girėno lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
2-me psl. – S.Dariaus lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
3-me psl. – J.Žilinsko versija, apie 1956 m.
5-me psl. – J.Žilinsko versijos komentaras
6-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo aktas, 1964
7-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo išvada, 1964
8-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno rentgenogramų sąrašas, 1964
9-me psl. – Prof. J.V.Nainio nuomonė, 1987


* * * * *


GRĮŽTI į dokumentų sąvadą > > > LITUANIKOS katastrofos priežasčių tyrimas

GRĮŽTI į pagrindinį puslapį > > > Lituanica skrydis per Atlantą


* * * * *


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis