S.Girėno ir S.Dariaus lavonų skrodimo aktai

1-me psl. – S.Girėno lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
3-me psl. – J.Žilinsko versija, apie 1956 m.
4-me psl. – Dr. K.Oželio nuomonė, 1959 m.
5-me psl. – J.Žilinsko versijos komentaras
6-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo aktas, 1964
7-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo išvada, 1964
8-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno rentgenogramų sąrašas, 1964
9-me psl. – Prof. J.V.Nainio nuomonė, 1987

2-as pusl.

Archyvų valdyba prie Lietuvos TSR
Ministrų Tarybos
LIETUVOS TSR
CENTRINIS VALSTYBINIS ARCHYVAS
1983 04 08 Nr. 012-A
ARCHYVINIS NUORAŠAS

Teismo medicinos apžiūrėjimo aktas

1933 m. liepos mėn. 23 d. 22 val. pristatytas į Teismo ir socialinės medicinos institutą ąžuolinis karstas su užrašu – S.Darius 9.01.1897, 17.7.1933. Karstas turi 2 m 2 cm, paplokščios formos; plačiausioje vietoje - 70 cm, aukščio 42 cm. Karsto dangtis pritvirtintas sraigtais. Medinio karsto viduje yra cinkuotos skardos karstas su užnituotas. Apipjovus pakraščiais skardą dangtis nuimtas. Iš karsto jaučiama smarkus lavono dvokimas. Cinkuotame karste guli aukštielninkas lavonas, kuris nepaliestas ir patalpintas morgo šaldytuvą.

Liepos mėn. 24 d. 12 val. mes, žemiau pasirašę Teismo medicinos inst. vedėjas doc. med. d-ras K.Oželis ir Anatomijos inst. vedėjas ord. prof. J.Žilinskas, dalyvaujant Kauno m. policijos II nuov. v-ko padėjėjui Česlovui Paukai ir Teismo med. inst. vyr. asist. d-rui V.Kauzai ir Anatomijos inst. vyr. asist. d-rui Aleknavičiui atlikome S.Dariaus lavono apžiūrėjimą tikslu išaiškinti mirties priežastį ir rado:

Lavonas guli cinkuotame karste aukštielninkas, iki pažastų pridengtas balta vatine antklode, rankos ištiestos palei šonus ir apmautos baltomis audeklo pirštinėmis, apvilktas ilgais baltais marškiniais; kojos apautos juodomis šliurėmis ir baltomis kojinėmis. Lavono ūgis 1 m 81 cm. Karstas trumpas, kojos įremtos į karsto galą. Visas lavonas labai išpūstas, ypač veido ir pilvo srityse; oda pažaliavusi ir epidermio sluoksnis gausiai smunka; o nuo rankų pirštų galima numauti, kaip pirštinė, net su nagais; plaukai nuo galvos smunka. Mašnelė išpūsta siekia žmogaus galvos didumo. Galva subintuota marliniu bandažu. Nuėmus bandažą rasta permirkusi purvinu skystimu vata. Dešinė ir kairė ausis užkimšta vata. Žemiau dešinio apatinio voko veide yra atvira gili žaizda, kurios kraštuose pastebima sumušimo žymių. Žaizda turi 4 cm ilgio ir 3 cm pločio; plyšy yra matyti viršutinio žandikaulio skeveldrų ir suglamžytų audinių. Žaizda atsiveria į žandikaulio antį ir turi dirbtiną susisiekimą su nosies ertme. Taip pat žaizdos viršutinėje sienoje yra kaulų skeveldrų. Dešinioji akis suglamžyta; obuolys plačiai perplėštas iš smilkinio pusės ir stiklakūnis išvarvėjęs. Vokai suardyti. Kaktos kaulas dvejose vietose perskilęs iš priekio užpakalin. Smilkinio kaulo žvynas atskirtas nuo kaktos ir nosies kaulų. Dešiniosios orbitos kaulai visai sutrupinti; suskilęs į smulkius gabalus ir pleištakaulis; rėtikaulis suglamžytas; yra laisvas praėjimas iš kiaušo dėžės į nosį. Pleištakaulio dešinysis mažasis sparnas iš dešinės pusės perskeltas. Ir visiškai atsiskyrės. Pleištakaulio dešin. didysis sparnas atskirtas nuo kūno. Pleištakaulio kūnas skersai perlaužtas dvejose vietose. Dešinio smilkinkaulio viršūnė lūžusi skersai per vidinę klausomąją landą. Piramidės kaulas atskirtas iš priekio nuo pleištakaulio didžiojo sparno. Piramidės bazė atskirta nuo žvyno. Žvyno susiėjimo vietoje su smilkinio kaulo spenine dalimi yra lūžimas, kuris eina žemyn tarp pakaušio ir speninės dalies. Žvyninė dalis susproginėjusi į skeveldras, kurios radikaliai sueina to paties kaulo apatinėje dalyje. Lūžimo spindulių suėjimo vietoj išorėje yra dvi žaizdos , siekiančios kaulą – viena 1,2 cm ilgio ir 2 mm pločio, antra į užpakalį – 1 ½ cm ilgio ir 0,5 cm pločio. Pakaušio kaulo kūnas ir jo šoninės dalys atskirti lūžimu nuo pakaušio kaulo žvyno. Nuo pakaušio kaulo didžiosios angos, tarp šoninės dalies ir žvyno eina lūžimas, kuris 2 cm atstume nuo angos pasisuka į užpakalį, eina pakaušio žvynu, pasuka į smilkinio kaulą ir atskiria speninės dalies viršūnę nuo jos apačios; toliau lūžimas eina piramidės pagrindu ir vėliau į viršų. Piramidės pryšakinės sienos išilgai nuo pagrindo iki viršūnės eina lūžimas. Kaktos dešinėje pusėje, kur aprašyti sutrupinti ir įspausti vidun kaulai, išorėje minkštųjų dalių atplėštas lopas, kuris siekia gaolvoviršio. Toje vietoje kaulai apnuoginti. Pro kaulo plyšį įkištas į kiaušą suglamžytas lininio audeklo gabalas, kad sulaikytų smegenų veržimąsi. Smegenys sutrinti; jose rasta pušinių spyglių /skujų/, pušinės žievės gabaliukų, samanų, kurie pridedami prie šio akto. Dešinioji akis atmerkta, veidas tamsiai purvinos spalvos; lūpos pabrinkusios; liežuvis kiek iškištas iš burnos. Krūtinės odoje matyti keletas nubružavimų. Abejose pusėse šonkauliai sulaužyti į gabalus. Abiejų kojų pėdos-blauzdos sąnariai sveiki. Dešinysis blauzdikaulis ir šeivikaulis 1/3-daly sutrinti; yra dvi atviros žaizdos; be to blauzdos priešakinėje pusėje nubrūžuota įvairiose vietose. Kairiosios blauzdos 1/3-daly iš priekio yra žaizda, kurios lopas nuverstas į viršų; išorinėje pusėje žaizda eina skersai, paviršutinė. Viršutiniame 1/3-daly blauzdos kaulas ir šeivikaulis perlaužti ir jų viršutinė dalis visiškai sumalta; toje vietoje oda giliai įbrėžta. Abiejų šlaunų kaulai sutrupinti; šlaunų paviršiuje yra kraujo pasruvimo žymių (dėmių).

Kairės rankos IV ir V pirštų pirmos falangos sulaužytos. IV piršto lūžimas atviras iš dorsalinės pusės. Nykščio nagas su oda nusmaukti nuo kaulo. Dilbio ir žasto srityje platūs kraujo pasruvimai. Dilbio ir žasto kaulai sutrupinti į gabaliukus. Dešinio dilbio srity pastebėta, kad sveikos odos beliko labai mažai, bet yra gelsvai rudos spalvos platūs ruožai, pergamentinės konsistencijos. Abu kaulai sulaužyti keliose vietose. Žasto išorėje yra gelsvai rudos spalvos ruožai, pergamentinės konsistencijos. Kaulas viduriniame 1/3-daly perlaužtas. Nugaros srityje sužalojimų nėra. Cinkuoto karsto dugne – drožlenų prikimštas matracas, kiek sumirkęs gelsvai rudu skystimu, galvos gale – pagalvė gausiai permirkusi purvinu rudu skystimu; galvos gale karsto sienas išklojąs baltas audeklas apšlakstytas purvinai rudos spalvos skystimu.

Skrodimas baigtas 15 val.


Ekspertai: Doc. Med. d-ras /pas/ K.Oželis
/pas/ J.Žilinskas
V.R. ministerijos atstovas, Kauno m. policijos
II nuov. v-ko pad. /pas/ Č.Pauka
Kviestiniai: /pas/ gyd. A.Aleknavičius
/pas/ gyd. Kauza


Nuomonė.
Remiantis S.Dariaus lavono apžiūrėjimo duomenimis mes manome, kad jo mirtis įvyko ūmai dėl padarytų mirtingų sužalojimų galvoje, krūtinėje, apatinėse ir viršutinėse galūnėse. Sužalojimai padaryti bukais pabūklais. Kaktos srityje sužalojimas įvyko matomai susitrenkus į pušį, nes smegenyse rasta pušinių spyglių, žievės, samanų.

Med. d-ras /pas/ K.Oželis
/pas/ J.Žilinskas

Tikra /pas/ Antspaudas V.Daunienė
Direktorė
Šaltinis:
Darius ir Girėnas : dokumentai, laiškai, atsiminimai / N. Dariūtė-Maštarienė, A.Gamziukas, G.Ramoška, psl. 116, 117.


Dokumento originalas:
LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 65, 65 a.p., 66, 66 a.p.
Dalinė prieiga (l. 65 ir 66 a.p.) per internetą:
http://www.archyvai.lt/exhibitions/dariusirgirenas/s25.htm


P.S.
Dokumento ARCHYVINIS NUORAŠAS dalinai redaguotas. Kai kurie žodžiai ir frazės neatitinka originalą.

El. publikavimui parengė G.Kačergius, 2018

1-me psl. – S.Girėno lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
3-me psl. – J.Žilinsko versija, apie 1956 m.
4-me psl. – Dr. K.Oželio nuomonė, 1959 m.
5-me psl. – J.Žilinsko versijos komentaras
6-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo aktas, 1964
7-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo išvada, 1964
8-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno rentgenogramų sąrašas, 1964
9-me psl. – Prof. J.V.Nainio nuomonė, 1987


* * * * *


GRĮŽTI į dokumentų sąvadą > > > LITUANIKOS katastrofos priežasčių tyrimas

GRĮŽTI į pagrindinį puslapį > > > Lituanica skrydis per Atlantą


* * * * *


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis