Vokiečių PRANEŠIMAS apie lėktuvo „Lituanica“ avariją

1-me psl. – Vokiečių PRANEŠIMAS
3-me psl. – Vokiečių PRANEŠIMO komentaras


2-as pusl.

PRANEŠIMO apie lėktuvo „Lituanica“ avariją PRIEDAI__________________________________________________


N u o r a š a s .

P r i e d a s 1.

Kuhdamm 1933 - VII – 17 d.

Pakviesta atvykus į Jūsų butą darbininkė Anna Rosental, gim. Krūger, gyvenati Kuhdamm, Soldino apskr. 41 metų, supažinta su įvykiu pasakė:

Šiandie rytą apie 4 val. 45 min. aš su savo abiem dukterim išėjau į mišką grybauti. Kaip tik mes ten atėjom iš tolo pamatėm, kad kažkas guli, bet mes iš pradžių pamanėm, kad Hitlerio jaunuomenė turi sau palapines pasidariusi ir mes nuėjom kita kryptimi. Vėliau sutikusi miške moterį Urban aš jai savo įsitikinimą pranešiau ir mes kartu tuojau nuėjom į tą vietą atgal ir radom nukritusį lėktuvą. Kiek laiko tada buvo negaliu atsiminti. Aš tuojau pasiunčiau savo vyresniąją 14 metų dukterį pas mėsininką Adolfą Zimmermanną, kad iš ten praneštu telefonu eiguliui Schroder. Tuojau susirinko ir daugiau Kuhdammo gyventojų, tarpe jų ir šaltišius (Gemeindevorsteher) Marten, kuris pasirūpino apsauga.
Daugiau nieko parodyti negaliu.

Pas. Anna Rosental.

Berlinas 1933-VII-21 d.
patvirtinta:
pas. Schroder Wilhelm.
Eigulis.
pas. W. Schulz
polic. vachmistras.


Dokumento originalas LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 29,
prieiga per internetą:

http://www.archyvai.lt/exhibitions/dariusirgirenas/s20.htm


__________________________________________________


PRIEDAS Nr. 2

Nuotraukos

NeturimePRIEDAS Nr. 3

Žemėlapis

Neturime
PRIEDAS Nr. 4

Nuotraukos

Neturime

_________________________________________________N u o r a š a s .

P r i e d a s 5.

Kuhdamm 1933 - VII - 17.


Atvykęs darbininkas Herbert Grieben gim. 1912 m. liepos 23 d. Berline, gyvenąs Kuhdamme pas Paul Schulz I ir paklaustas pranešė apie nukritimą amerikiečių lėktuvo:

1933 m. liepos 17 d. apie 0, 30 val. stovėjau apie 50 m. į šiaurę nuo viešbučio ir išgirdau iš šiaurės rytų krypties žemai skrendančio lėktuvo motoro ūžėsį. Lėktuvas, kuris turėjo šviesą skrido pirmiau iš šiaurės pro Kuhdamm, paskiau pasukė į pietus maždaug link Rosentolio ir vėl pasukė į rytus ir turbūt bus perskridęs Telling ežerą. Nuo ten daugiau lėktuvo šviesos aš nebemačiau, bet motorą dirbant dar toliau girdėjau. Per trumpą laiką, maždaug 1 – 2 min. o gal dar mažiau, išgirdau labai smarkų smūgį. Smūgio balsas išsiskleidė tarpe kalniukų ir miškų ir todėl sunku buvo nustatyti smūgio kryptį. Kadangi tuo laiku ir motoras nutilo, aš nusprendžiau, kad lėktuvas nukrito. Buvo labai tamsu – be žvaigždžių, ir labai debesuota – o taip pat smūgio vietos aš tiksliai nežinojau, todėl aš nutariau neiti lėktuvo ieškot.

Šiandie iš ryto lėktuvą rado grybų rinkėjos.
Daugiau apie tai aš nieko parodyti negaliu.

/ pas. / Herbert Grieben.

Berlinas 1933-VII-21

patvirtinta:
pas. Baumert
pol. vyr. ltn.
pas. Schulz
pol. vachmistras.


Dokumento originalas LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 30,
prieiga per internetą:

http://www.archyvai.lt/exhibitions/dariusirgirenas/s21.htm


_________________________________________________P r i e d a s 6.


Oro stovis per Atlanto vandenyną, Angliją ir Vokietiją š/m. liepos 15, 16 ir 17 d.

Bendras stovis. Virš pietų Atlanto buvo aukštas išblaškytų debesų plotas, kurio šiaurės dalimi ir ėjo lietuvių lakūnų skridimo kelias iš New Yorko per Neufundland į Londoną. 50 laipsnių vakarų ilgumoje liepos 15 d. prasidėjo žemų debesų plotas su apsiniaukimu, lietumi ir stipriu vėju. Virš Anglijos buvo aukštų debesų plotas, o virš Pietuose Rytų Jūros buvo žemų debesų plotas.

Vėjo kryptis ir stiprumas. Per visą skridimą keitėsi labai įvairiai. Bet beveik daugiausia vėjas pūtė iš vakarų. Liepos 15 d. tarp New Yorko ir Neufundlando vėjas buvo 1000 m aukštyje WSW apie 15 klm. stiprumo. Tolimesniame kelyje vėjas lengvai pasikeitė WNW, bet tik vėjo greitis labai nedaug tepadidėjo. Nuo 40 laipsnių ilgumo prasidėjo vėl NSW * 25-30 klm. per val. stiprumo. Per Airiją vėjas vėl pasikeitė WNW, bet stiprumas labai nedaug tesumažėjo. Naktį iš liepos 16 į 17 d. Vokietijoje pūtė NW vėjas nuo 30 iki 35 klm. per val. greitumo.

Oro spaudimas ant jūros paviršiaus per vandenyną labai mažai tesikeitė, nes skridimo linija beveik visą laiką ėjo išilgai izobarų. Oro spaudimas buvo ten 760 mm. Šiaurės Vokietijojej priešingai, ėjo labai didelis oro spaudimo kritimas iš vakarų į rytus. Pakylant lakūnams iš New Yorko oro spaudimas ten buvo 761 mm, o Soldino apylinkėj avarijos laiku 755 mm. Dėl šitos priežasties jo aukščio rodyklis rodė apie 70 mtr. daugiau aukščio, negu ištikrųjų buvo. (Turint galvoj, kad lakūnai New Yorke aukščio rodyklį buvo teisingai nustatę).

Debesų aukštis. Tik Šiaurės Vokietijoj buvo tiksliai žinomas. Pomeranijoj iš liepos 16 į 17 d. debesys buvo 100 – 200 mtr. aukštume, nes tuo laiku ten praėjo audra. Pomeranijos aukštumose šitoks debesų žemumas turėjo ypatingai blogos įtakos. Į pietus nuo Soldino ėjo lietaus frontas iš SW į NE. Vėjas pūtė NW. Apsiniaukimas buvo be galo didelis. Jau nuo Elbės prasidėjo žemi debesys kurie greit susijungę padarė ištisą uždangą, kitose vietose apsiniaukimas buvo mažesnis. Vakaruose buvo daug mažesnis debesuotumas ir debesys mažiausiai buvo 1000 mtr. aukšty. Vietomis debesys nusileisdavo iki 300 mtr. bet rytuose vėl pakilo.


pasirašė. Dr. Soultetus


---------------------
* Tikriausiai turi būti WSW, nes tokios krypties – NSW (šiaurė-pietūs-vakarai) – negali būti.


Dokumento originalas LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 31,
prieiga per internetą:

http://www.archyvai.lt/exhibitions/dariusirgirenas/s18.htm


__________________________________________________N u o r a š a s .

P r i e d a s 7.

Stepono D a r i a u s daiktai:


1 – viena odinė piniginė, kurioj buvo 1-vienas 5 dol. banknotas, 2-dvi sidabrinės monetos po 1-vieną dolerį, 5-penkios monetos po 25 centus, 1-viena 1 cento moneta, 1-viena 5 centų moneta ir dar 1-viena moneta.


1-viena alfabetinė knygutė
1-vienas peilis
1-viena piniginė su 2-dviem liudymais
1-vienas pasas
2-du uždaryti laiškai
1-vienas žemėlapis
2-du spausdiniai
3-trys laikrodžiai (vienas kišeninis, du rankiniai).
1-viena laikrodžio grandinėlė
1-vienas plunksnakotis
1-vienos šukos
2-dvi kišeninės lemputės baterijos.

Gauta Soldine 1933 m. liepos mėn. 17 d.
Lietuvos pasiuntinybės Atašė B.Paliokas.

Berlynas 1933 m. liepos mėn. 21 d.

patvirtinta:
W.Schulz
Policijos vachmistrasDokumento originalas LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 32,
prieiga per internetą:

http://www.archyvai.lt/exhibitions/dariusirgirenas/s28.htm


__________________________________________________N u o r a š a s .

P r i e d a s 8.

Stasio G i r ė n o daiktai:


1 - vienas pasas
1 - viena užrašų knygutė
1 - viena alfabetinė knygutė
2 - du plunksnakočiai
27 - dvidešimt septynios fotografijos.
1 - viena piniginė
3 - trys vizitinės kortelės
3 - trys dėžutės su nervų vaistais
1 - viena knygutė su liudymais
1 - vienas centimetrų mastelis
3 - trys doleriai (po vieną dolerį).
1 - vienas doleris
5 - penkios monetos po 25 centus
1 - vienas stiklinis vamzdelis su morfijum
1 - viena nosinė
2 - dvi auksinės monetos po 5 dolerius
2 dvi monetos po 10 centų
3 - trys monetos po 1 centą
1 - viena moneta
1 - vienas raktelis

Gauta Soldine 1933 m. liepos mėn. 17 d.
Lietuvos pasiuntinybės Atašė P.Paliokas.

Berlynas 1933 m. liepos mėn. 21 d.

patvirtinta
pasirašė policijos vachmistras W.SchulzDokumento originalas LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 33,
prieiga per internetą:

http://www.archyvai.lt/exhibitions/dariusirgirenas/s27.htm


_________________________________________________N u o r a š a s .

P r i e d a s 9.

Gautų daiktų p a ž y m ė j i m a s .


2 - du žemėlapiai
1 - vienas vandenyno žemėlapis
1 - viena bortinė knygutė
4 - keturios antspaudos
4 - keturios užrašų knygutės
2 - dvi navigacijos lentelės
4 - keturi uždaryti laiškai
2 - dvi fotografijos
1 - vienas leidimas.


Visus viršui minėtus daiktus iš Tempelhofo oro apsaugos policijos 1933 m. liepos mėn. 20 d. gavau: PALIOKAS.

Berlynas 1933 m. liepos mėn. 21 d.

patvirtinta
pasirašė policijos vachmistras W.SchulzDokumento originalas LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 34,
prieiga per internetą:

http://www.archyvai.lt/exhibitions/dariusirgirenas/s29.htm


__________________________________________________El. publikavimui parengė G.Kačergius, 20181-me psl. – Vokiečių PRANEŠIMAS apie lėktuvo „Lituanica“ avariją
3-me psl. – Vokiečių PRANEŠIMO komentaras


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis