Pirmajai Karo Aviacijos šventei - 100

Nerijus Korbutas 2021 gegužės 29 d., 09:54  
Lygiai prieš 100 metų - 1921 m. gegužės 29 d. sekmadienio rytas Kauno aerodrome buvo ankstyvas. Tuometinio Oro laivyno vado gen. ltn. J.Kraucevičiaus įsakymu visas personalas privalėjo susirinkti ne vėliau 6-os valandos ryto.
Prieš akis - ypatinga diena - pirmoji Aviacijos šventė.
Gėlėmis, lapų vainikais ir vėliavomis išpuošti įėjimai į aerodromą, angarai, pastatytos tribūnos ir išrikiuoti lėktuvai laukė kauniečių ir miesto svečių. Programa prasidėjo pamaldomis dirižablio angare. Renginį pagerbė Respublikos Prezidentas A.Stulginskis su ponia, KAM ministras J.Šimkus, Gen. štabo viršininkas M.Katchė, užsienio valstybių pasiuntiniai ir kiti aukšti svečiai. Po mišių visi buvo pakviesti į Aviacijos karininkų ramovę, kurioje vyko aviacijai skirta paroda. Vėliau prasidėjo lėktuvų apžiūra ir skraidymai. Viso šventėje dalyvavo 36 lėktuvai, iš kurių ore skraidymus atliko 22. Na, o įspūdingiausia programos dalis - milžiniško dvimotorio bombonešio Friedrichshafen G.IIIa pristatymas visuomenei ir parodomieji skrydžiai.
Oras tą dieną buvo žvarbokas, lynojo, gan vėjuota. Tačiau, nepaisant to - į aerodromą sugūžėjo minios žiūrovų, troškusių pirmą sykį iš arti pažiūrėti - kaip gi atrodo ta mūsų aviacija, ir kas tie žmonės gebantys valdyti tuos padangių paukščius. Taip praėjo pirmoji Lietuvos Karo aviacijos šventė. Vėliau, tokios šventės buvo organizuojamos kasmet, iki pat 1940 m. Atkūrus nepriklausomą Lietuvą - tradicijos tęsiamos. Tiesa, ne kasmet kaip anuomet, bet bent kas keletą metų ir šiandieninį dangų sudrebina įspūdingos aviacijos šventės, paliekančios nepakartojamus įspūdžius ir, kaip ir prieš 100 metų - keliančios susižavėjimą technika ir pagarbą Karo lakūno profesijai.
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis