Jeronimas GarolisKaro lakūnas, aviacijos majoras
1900-1972


Jeronimas Garolis gimė 1900 m. lapkričio 17 d. Petrešiūnų k., Kriaunų vls., Rokiškio aps. Mokėsi Švenčionių gimnazijoje. Pirmojo pasaulinio karo metu – Voroneže, brandos atestatą gavo Kauno suaugusiųjų gimnazijoje.

1919 m. rugsėjo 13 d. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose prieš bolševikus ir bermontininkus.

1920 m. sausio 15 d. įstojo į Karo mokyklą, kurią baigė 1920 m. spalio 17 d. Pačiam prašant paskirtas į Karo aviaciją.

1922 m. liepos 15 d. išskrido savarankiškai.

1923 m. balandžio 21 d. suteiktas karo lakūno vardas.

1924 m. baigė aukštojo pilotažo kursą. Tarnavo 3-iojoje bombonešių oro eskadrilėje.

1926 m. gruodžio 17 d. dalyvavo valstybės perversme.

1927 m. komandiruotas į Čekoslovakiją,

1929 m. – į Italiją. 1929 m. birželio 20 d. pirmasis aš Lietuvos lakūnų išsigelbėjo parašiutu „Salvator“ iš krentančio lėktuvo Ansaldo A. 120.

1930 m. rugpjūčio 18-23 d. Lietuvos karo aviacijos vizito Maskvoje metu pilotavo lėktuvą Ansaldo A. 120.

1932 m. Italijos karo aviacijoje atliko 6 mėn. stažą. Tais pačiais metais suteiktas majoro laipsnis ir paskirtas 6-osios (žvalgybos) eskadrilės vadu.

1934 m. birželio 7 d. dalyvavo nepasisekusiame voldemarininkų perversme ir buvo atleistas iš Karo aviacijos. Aktyviai dalyvavo Lietuvos aeroklubo skraidymuose, todėl po atleidimo iš kariuomenės 1934-40 m. dirbo instruktoriumi Lietuvos aeroklube.

1935 m. atskraidino Anglijoje pirktą autožyrą (malūnsparnį) Cierva C-30 į Kauną, vėliau dirbo instruktoriumi, demonstravo jį aviacijos šventėse bei skraidino keleivius. Apie autožyro veikimą paskelbė keletą straipsnių „Lietuvos sparnuose“.

1939 paskirtas Kauno civilinio aerodromo viršininku.

Prasidėjus karui aktyviai dalyvavo 1941 m. birželio 22-24 d. tautos sukilime kaip būrio vadas ir štabo viršininko pavaduotojas plk. ltn. Jankausko grupėje.

1942-44 alaus daryklos „Sudavija“ direktorius.

Nuo 1944-05-01 Prienų burmistras.

1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, gyveno karo pabėgėlių stovyklose.

Iš ten 1949 m. emigravo į Australiją, gyveno Sidnėjuje. Buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir „Ramovės“ Sidnėjaus skyrių narys.

Mirė 1972 m. gruodžio 22 d. Sidnėjuje. Palaidotas netoli Sidnėjaus esančių Rukvudo kapinių lietuviškoje sekcijoje.


Apdovanojimai:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas (1929),
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928),
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 12 31).

Žmona – Elžbieta (1903-1952), duktė – Jolanta, sūnus – Andrius.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis