Jonas Grincius
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas

1910-1998


Jonas Grincius gimė 1910 m. vasario 5 d. Vėbarių k., Lygumų vslč., Šiaulių aps. Baigė Šiaulių gimnaziją. 1930 m. sausio 9 d. pašauktas į karinę tarnybą, pasiųstas į Karo mokyklą.

1931 m. spalio 24 d. ją baigė (XIII laidą), suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paskirtas į Atskirąją artilerijos grupę 2-osios baterijos jaunesniuoju karininku.

1934 m. lapkričio 23 d. pakeltas į leitenantus.

1935 m. spalio 15 d. baigė Karo aviacijos mokyklos karininkų kadro papildymo kursus (II laidą) ir paskirtas karo lakūnu į 5-ąją (naikintuvų) eskadrilę.

Skraidė naikintuvais FIAT CR.20. Po lėktuvo avarijos 1936 m. perkeltas į Karo aviacijos mokyklą Mechanikų skyriaus komandos viršininku.

1937 m. gruodžio 31 d. suteiktas I eilės karo lakūno vardas. Tarnybos metu mokėsi VDU Teisių fakultete ir 1938 m. jį baigė.

1938 m. lapkričio 23 d. pakeltas į kapitonus, paskirtas 7-osios (naikintuvų) eskadrilės vado pavaduotoju. Tarnaudamas karo aviacijoje skraidė 436 val. Sovietams likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. lapkričio 1 d. išleistas į atsargą.

Dirbo tabako fabrike Kaune, vokiečių okupacijos metais gyveno Telšiuose. Po karo dirbo tarybiniame ūkyje buhalteriu, 1949 m. persikėlė į Marijampolę.

Nuo 1957 m. dirbo gamtos apsaugos inspektoriumi, buvo Medžiotojų ir žvejų draugijos narys.

Mirė 1998 m. rugsėjo 11 d.

Apdovanojimai:
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis