Alfonsas Aušrūnas (Kvedaravičius)

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1909-?


Kpt. Alfonsas Aušrūnas (Kvedaravičius) gimė 1909 m. rugpjūčio 17 d. Ponkiškių k., Simno vlsč., Alytaus aps.

1930 m. baigė Alytaus gimnaziją.

Nuo 1930 m. lapkričio 7 d. pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

1932 m. spalio 31 d. baigęs PLP karo mokyklą (XIV laidą) jaunesniojo leitenanto laipsniu paskirtas į Karo aviaciją.

1935 m. baigė Karo aviacijos kadro papildymo karininkų kursus.

1935 m. lapkričio 23 d. suteiktas leitenanto laipsnis.

Iki 1936 m. rugsėjo 21 d. tarnavo Aviacijos mokyklos puskarininkių lakūnų klasės komandos viršininku, po to paskirtas mokyklos mokomosios grupės instruktoriumi kuopos vado teisėmis.

1936 m. spalio 16 d. paskirtas 2-osios eskadrilės technikos karininku.

1937 m. liepos 17 d. - 1938 m. rugpjūčio 1 d. su KAM stipendija mokėsi Prancūzijos aeronautikos institute.

1939 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, tarnavo Karo aviacijos dirbtuvių braižyklos vedėju. Likviduojant Lietuvos kariuomenę,

1941 m. sausio 1 d. išleistas į atsargą. Skraidymų stažas - 514 val.

APDOVANOTAS Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis