Juozas NarakasKaro lakūnas, aviacijos pulkininkas
1899-1989


Plk. ltn. Juozas Narakas gimė 1899 m. gruodžio 5 d. Bružių k., Smilgių vlsč., Panevėžio aps.

Baigęs gimnaziją, 1919 m. įstojo savanoriu į besikuriančios Lietuvos kariuomenę. Tais pačiais metais baigė Kauno komendantūros mokomąją kuopą ir Karo mokyklos II laidą. Paskirtas į 4-ąjį pėstininkų pulką. Dalyvavo kovose su Lenkijos kariuomene.

1923 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus ir buvo perkeltas į Karo aviaciją. Dvejus metus studijavo Lietuvos universiteto Technikos fakultete.

1927 m. kovo pabaigoje paskirtas 1-osios oro eskadrilės vadu, o tų pačių metų pabaigoje išvyko į Čekoslovakiją mokytis Prahos karo akademijoje, ją baigė 1929 m.

1932 m. buvo pakeltas į pulkininkus leitenantus, o 1934 m. paskirtas Karo aviacijos štabo viršininku. Tais pačiais metais dalyvavo voldemarininkų perversme. Buvo nuteistas mirties bausme, kuri vėliau pakeista į 12 metų kalėjimo.

1936 m. amnestuotas, o 1938 m. jam buvo grąžintas pulkininko leitenanto laipsnis. Redagavo žurnalą „Lietuvos sparnai".

1937-1940 m. tarnavo Prekybos pramonės rūmuose referentu.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1941 m. vasario 23 d. buvo suimtas ir įkalintas. Prasidėjus Vokietijos ir SSRS karui, 1941 m. birželio 23 d., iš kalėjimo buvo išleistas. Laikinojoje Lietuvos vyriausybėje buvo vidaus reikalų ministras, o naciams likvidavus Laikinąją vyriausybę - vidaus reikalų tarėjo pavaduotoju.

1943 m. kovo 16 d. nacių suimtas ir kaip Lietuvos inteligentijos įkaitas iki II pasaulinio karo pabaigos kalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje.

Išsilaisvinęs 1945 m. į Lietuvą negrįžo. Išvyko į Švediją ir ten gyveno iki mirties.

Mirė 1989 m. rugpjūčio 6 d. Geteborge, Švedijoje.

APDOVANOTAS:
Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Čekoslovakijos Baltojo Liūto 4-ojo laipsnio ordinu.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis