Bronius Armonas

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas

1908-?


Bronius Armonas gimė 1908 m. lapkričio 22 d. Kelmėje.

1929 m. pašauktas į karo tarnybą.

1930 m. įstojo į Karo mokyklą.

1931 m. spalio 24 d. ją baigęs (XHI laidą) artilerijos specialybės jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į 2-ąjį artilerijos pulką.

1933 m. kovo 17 d. baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų slidinėjimo kursus.

Iki 1934 m. tarnavo Kėdainiuose būrio vadu.

1935 m. spalio 15 d. baigė Karo aviacijos mokyklos karininkų lakūnų kursus.

1935 m. lapkričio 23 d. suteiktas leitenanto laipsnis.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, tarnavo 6-osios (žvalgybos) eskadrilės karo lakūnu, suteiktas kapitono laipsnis.

Nuo 1940 m. spalio 1 d. 6-osios eskadrilės vadas. 1940 m. gruodžio 1 d. paleistas į atsargą. Tarnaudamas karo aviacijoje skraidė 402 val.

Nuo 1941 m. vasario mėn. iki karo pradžios dirbo Kauno vykdomajame komitete ekonomistu. Vokiečių okupacijos metu tarnavo lietuvių savisaugos daliniuose.

1941 m. rugsėjo 8 d. įstojo į pagalbinės policijos tarnybą, paskirtas Autokuopos vado padėjėju.

1942 m. pradžioje kuopą priskyrus prie 9 bataliono, paskirtas jo vadu.

1943 m. spalį perkeltas į 13 batalioną, paskirtas 1 kuopos vadu. 1944 m. rugpjūtį perkeltas į 5 batalioną, paskirtas 2 kuopos vadu. Kautynėse su Raudonąja armija sužeistas į petį. Pagijęs tęsė tarnybą 5 batalione, kuris buvo įtrauktas į vokiečių kariuomenės Kuršo grupuotės sudėtį.

1945 m. vasario 3 d. perkeltas į 256 batalioną ir jame tarnavo iki Vokietijos kapituliacijos. Rusų nelaisvės išvengė sugebėjęs pabėgėlių sraute ištrūkti į Lieyuvą, tačiau prie Tauragės 1945 m. gegužės 16-17 d. sulaikytas, o 1945 m. birželio 7 d. suimtas. Iki 1945 m. lapkričio laikytas Tauragės, Raseinių ir Kauno kalėjimuose, po to etapuotas į Pečioros lagerį (Komija).

1946 m. liepos 27 d. iš lagerio paleistas, grįžo į Lietuvą. 1951 m. birželio 7 d. suimtas. 1951 m. lapkričio 3 d. nuteistas 25 metams.

1955 m. paleistas. Grįžęs į Lietuvą dirbo Raseinių aštuonmetės mokyklos ūkvedžiu.

Apdovanojimai:
Garbės ženklas "Plieno sparnai" (1940 08 25)

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis