Norbertas Adomkaitis Adomkevičius

Karo lakūnas,aviacijos kapitonas

1905-1966


Norbertas Adomkaitis Adomkevičius gimė 1905 m. birželio 6 d. Krekenavoje, Panevėžio aps. Mokėsi Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Mechanikos skyriuje.

1928 m. rugsėjo 12d. įstojo į Karo mokyklą. 1930 m. spalio 25 d. ją baigė (XII laidą) ir leitenanto laipsniu buvo paskirtas į Autokuopą.

1931 m. kovo 23 d. turėtas laipsnis pakeistas į jaunesniojo leitenanto.

1933 m. gruodžio 21 d. suteiktas leitenanto laipsnis.

1934 m. sausio 9 d. pasiųstas į aviacijos karininkų kursus, kuriuos 1935 m. liepos 19 d. baigė ir buvo perkeltas į Karo aviaciją.

1935 m. liepos 21 d. suteiktas 2-os eilės karo lakūno vardas.

1936 m. vasarį paskirtas į 2-ąją (žvalgybos) eskadrilę karo lakūnu.

1937 m. sausio 1 d. paskirtas į 5-ąją (naikintuvų) eskadrilę technikos karininku.

1937 m. gegužės 1 d. perkeltas iš Kauno į Zoknių įgulą.

1937 m. liepos 21 d. suteiktas 1-os eilės karo lakūno vardas.

1937 m. rugsėjo 7 d. suteiktas aviacijos kapitono laipsnis.

1938 m. balandžio 1 d. paskirtas instruktoriumi ir perkeltas į Kauno įgulą.

Tarnaudamas karo aviacijoje iki 1940 m. birželio 1 d. skraidė 433 val. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, buvo paskirtas į Technikos dalies tarnybą. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. spalio 4 d. paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso aviacijos eskadrilę.

1941 m. vasarį repatrijavo į Vokietiją. Vokietijoje po karo gyveno Vansidlerio ir Garmischo karo pabėgėlių stovyklose. Vėliau gyveno Dorčesteryje, netoli Bostono, Masačiuseto valstijoje (JAV).

Mirė 1966 m. gegužės 5 d. Palaidotas JAV, Forest Hillo kapinėse.

Apdovanojimai:
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis