Ignas ŠešplaukisKaro lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas

1897-1973

Ignas Šešplaukis gimė 1897 m. lapkričio 29 d. Mikolajūnų k., Linkuvos vlsč., Šiaulių aps.

1919 m. liepos 20 d. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, buvo pasiųstas Karo mokyklon. Baigęs II laidą, gavo leitenanto laipsnį. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Tarnavo Lietuvos kunigaikščio Vytenio 9-aja-me pėstininkų pulke.

1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus.

1925 m. perkeltas į Karo aviaciją, įgijo karo lakūno žvalgo specialybę. Tarnavo 3-iojoje (bombonešių) eskadrilėje.

1934 m. komandiruotas Susisiekimo ministerijos Pašto valdybos žinion organizuoti Lietuvoje orinį susisiekimą ir paruošti įstatymus bei taisykles.

1936 m. vasario. 20 d. paskirtas 6-osios eskadrilės vadu. Tų pačių metų balandžio mėn. jam suteiktas majoro laipsnis. Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete išklausė Teisės skyriaus kursą.

1938 m. rugpjūčio. 23 d. paskirtas I grupės vadu.

1939 m. gruodžio mėn. paskirtas Karo aviacijos mokyklos Mokomosios grupės vadu.

1940 m. gegužės mėn. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. Skraidymų stažas - 1177 val. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. spalio 16 d. paleistas į atsargą.

1941 m. birželio 22-24 d. aktyviai įsijungė į tautos sukilimą. Vokiečių okupacijos metais buvo Šiaulių apskrities viršininkas, be to, dirbo lietuviškajame pogrindyje.

1944 m. artėjant frontui, pasitraukė į Vakarus. Po II pasaulinio karo gyveno Bad Mergentheime, o vėliau Kempteno lietuvių karo pabėgėlių stovykloje.

1949 m. emigravo į JAV, apsigyveno Kalifornijoje, Los Andžele. Suorganizavo LKVS „Ramovė" Los Andželo skyrių, dalyvavo Tautinės sąjungos veikloje.

Mirė 1973 m. rugsėjo 15 d. Los Andžele, palaidotas Kalvarijos katalikų kapinėse.

Apdovanojimai:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1932 12 31).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis