Povilas Vintis
Karo lakūnas, puskarininkis


Psk. Povilas Vintis 1932 m. įstojo į Karo aviacijos mokyklos Puskarininkių lakūnų skyrių.

1934 m. lapkričio 1 d. sėkmingai baigė Karo aviacijos mokyklos I puskarininkių lakūnų laidą, įgijo II eilės karo lakūno kvalifikaciją, gavo jaunesniojo puskarininkio laipsnį. Paskirtas tarnauti karo lakūnu į 1-ąją (naikintuvų) eskadrilę, skraidė naikintuvais FIAT CR.20.

1936 m. gegužės 24 d. karo aviacijos šventėje skraidė naikintuvu FIAT CR.20 keturių eskadrilių rikiuotėje, demonstravo naikintuvų veiksmus ginant aerodromą nuo puolančių bombonešių eskadrilės, dalyvavo skridime, kurio metu iš lėktuvų buvo suformuoti Lietuvos Respublikos Prezidento inicialai „A. S".

1937 m. paskirtas instruktoriumi į Karo aviacijos mokyklą. Lėktuvu ANBO-V mokė skraidyti mokinius lakūnus, turėjo didelę mokinių grupę.

1940 m. birželio 1 d. jo skraidymo stažas buvo 1200 val.

1940 m. spalio 12 d. įsakymu Karo aviacijai Nr. 87 paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso Atskirąją aviacijos eskadrilę lakūnu. Tolesnis likimas nežinomas.

APDOVANOTAS Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis