Vytautas Čemarka
Karo lakūnas, aviacijos majoras

1900-1993


Vytautas Čemarka gimė 1900 m. gruodžio 1 d. Kybartuose, Vilkaviškio aps. 1920 m. baigė realinės mokyklos 7 klases.

1920 m. lapkričio 15 d. įstojo į Karo mokyklą.

1921 m. gruodžio 18 d. baigęs Karo mokyklą (IV laidą), gavo leitenanto laipsnį ir buvo pasiųstas į Karo aviaciją.

1922 m. birželio 15 d. paskirtas eskadrilės ginklų vedėju.

1922 m. liepos 18 d. paskirtas instruktoriumi į Mokomąją komandą.

1923 m. balandžio 28 d. perkeltas į 3-ąją oro eskadrilę karo lakūnu.

1923 m. gegužės 13 d. vyr. Itn. A. Gustaičiui bandant dvimotorį bombonešį „Friedrichshafen" G III a, šiam nukritus, buvo sužeistas.

1924 m. spalio 1 d. suteiktas karo lakūno vardas.

1925 m. sausio 12 d. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1925 m. rugpjūčio 11 d. perkeltas į 4-ąją oro eskadrilę.

1926 m. rugsėjo 1 d. paskirtas Mokomosios eskadrilės vadu.

1927 m. gegužės 29 d., pačiam prašant, išleistas į atsargą, išvyko į Argentiną.

1931 m. rugpjūčio 10 d. priimtas į karo tarnybą, paskirtas į 1-ąją eskadrilę karo lakūnu.

1932 m. spalio 1 d. paskirtas Aviacijos mokyklos karo lakūnu kuopos vado teisėmis.

1932 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1933 m. birželio 19 d. paskirtas Aviacijos mokyklos skraidymo instruktoriumi, vėliau ėjo karo lakūno, mokyklos mechanikų klasės vadovo, aviacijos karininkų kursų pilotavimo instruktoriaus pareigas.

1935 m. lapkričio 23 d. suteiktas majoro laipsnis.

1936 m. rugsėjo 21 d. paskirtas 2-osios aviacijos grupės vadu.

1939 m. rugsėjo 8 d., pačiam prašant, paleistas į atsargą.

Prasidėjus II pasauliniam karui, 1939 m. rudenį trumpam mobilizuotas, vėliau vėl išleistas į atsargą. Iki 1941 m. gyveno Virbalyje, Vilkaviškio aps. Po karo gyveno Vokietijoje, Kempteno lietuvių karo pabėgėlių stovykloje.

1949 m. emigravo į Braziliją, gyveno San Paule.

Mirė 1993 m. sausio 17 d., palaidotas Vilja Formazos kapinėse.

Apdovanojimai:
Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas (1934),
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1933 12 30).


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis