Alfonsas SvilasKaro lakūnas, aviacijos majoras
1906-1980


Mjr. Alfonsas Svilas gimė 1906 m. lapkričio 19 d. Eidimtaičių k., Alsėdžių vlsč., Telšių aps. Baigęs Telšių gimnaziją, dvejus metus lankė Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetą.

1927 m. įstojo į Karo mokyklą ir ją baigė pirmos rūšies gabumais. Buvo pakeltas į leitenantus ir paskirtas į Ryšių batalioną.

1932 m. gegužės 14 d. baigė Aukštųjų Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyriaus III laidą, paskirtas į Mokomąją eskadrilę.

1932 m. patyrė sunkią lėktuvo avariją ir ligoninėje išbuvo 3 mėnesius. Baigęs aukštojo pilotažo kursus buvo pakeltas į I rango karo lakūnus, paskirtas į 4-ąją eskadrilę.

1935 m. suteiktas kapitono laipsnis.

1940 m. sausio mėn. paskirtas 2-osios eskadrilės vadu, o 1940 m. vasario 16 d. pakeltas į majorus. Tarnaudamas Karo aviacijoje ėjo įvairias pareigas: viršininko adjutanto, štabo II ir III sk. viršininko, ūkio būrio vado, rajono komendanto. Karo aviacijoje skraidė 503 val. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. gruodžio 1 d. išleistas į atsargą.

1941 m. birželio - liepos mėn. - Telšių apskrities Tautinės darbo apsaugos vadas.

1944 m. buvo įtrauktas į Tėvynės apsaugos rinktinės formuojamos aviacijos eskadrilės skraidančiojo personalo savanorių sąrašą.

1944 m. su šeima pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV, dirbo fabrike. Pašlijus sveikatai, gyveno sodyboje prie Medvėjaus miestelio (50 km į pietvakarius nuo Bostono).

Mirė 1980 m. birželio 21 d.

APDOVANOTAS: DLK Gedimino IV laipsnio ordinu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 14).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis