Zibavičius (Žibas) LiudasKaro lakūnas. Aviacijos majoras.
1895-1986


1895 11 29 Pocaičių k., Židikų vls., Mažeikių aps. gimė Zibavičius (Žibas) Liudas. Baigė komercinės m-los 4 klases.

1919 07 31 iš 1 raitelių pulko įstojo į Karo mokyklą.

1919 12 16
ją baigus (II laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas į 3 pėst. pulką. Tarnavo 7, 1 kuopose jaun. karininku.

1920 02 06 - 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1921 04 23
paskirtas pulko komendantu.

1923 05 18
pakeltas į vyr. leitenantus.

1923 12 21
perkeltas į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę.

1924 06 12
baigė aviacijos teorijos kursus paskirtas mokiniu į lakūnų grupę.

1924 12 05
suteiktas karo lakūno vardas, perkeltas į 3 oro eskadrilę.

1926 09 24 baigė aukštojo pilotažo apmokymus.

1926
išlaikė KAM nustatytus lietuvių k., Lietuvos istorijos ir geografijos egzaminus.

1927 02 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas. Buvo komandiruotas į IV aeronavigacijos kongresą Romoje.

1927 05 15 perkeltas į Aviacijos štabą eiti Štabo adjutanto pareigas.

1927 08 01 pakeltas į kapitonus.

1928 03 22 patvirtintas štabo adjutantu.

1930-31
prie Vytauto Didžiojo karininkų kursų baigė 8 klasių aukštesn. m-los kursą.

1932 10 08
perkeltas į Vyr. kariuomenės štabą, paskirtas KA ministro adjutantu.

1932 11 21
pakeltas į majorus.

1938 11 paskirtas „Kardo“ redaktoriumi.

Sovietu Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 07 11 iš kariuomenės atleistas.

1940 emigravo į JAV. Studijavo inžineriją Ilinojaus technologijos institute.

1949 baigė Ilinojaus u-to odontologijos m-lą, įgijo teisę verstis dantų gydytojo praktika. Dirbo Čikagoje, Bridgeporto apylinkėje, priklausė įvairioms Čikagos ir Ilinojaus gydytojų draugijoms, dalyvavo Lietuvių bendruomenės veikloje.

1973 išėjo į pensiją.

1986 05 18
mirė Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Žmona- Irena Ona Juozaitytė (susituokė 1934), sūnus -Liudas Antanas, duktė - Diana Silvija Widen.

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Latvijos Trijų žvaigždžių 4 laipsnio ordinu (1935).
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1940)

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VIII tomas.
Eugenijus Raubickas, Ženklas ant munduro. Kaunas: KAM, 2005.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis