Zibavičius (Žibas) LiudasKaro lakūnas. Aviacijos majoras.
1895-1986


Liudas ZIBAVIČIUS (Žibas) gimė 1895 11 29 Pocaičių k., Židikų vls., Mažeikių aps.

Baigė komercinės m-los 4 klases.

1919 07 31 iš 1 raitelių pulko įstojo į Karo mokyklą.

1919 12 16
ją baigus (II laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas į 3 pėst. pulką. Tarnavo 7, 1 kuopose jaun. karininku.

1920 02 06 - 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1921 04 23
paskirtas pulko komendantu.

1923 05 18
pakeltas į vyr. leitenantus.

1923 12 21
perkeltas į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę.

1924 06 12
baigė aviacijos teorijos kursus paskirtas mokiniu į lakūnų grupę.

1924 12 05
suteiktas karo lakūno vardas, perkeltas į 3 oro eskadrilę.

1926 09 24 baigė aukštojo pilotažo apmokymus.

1926
išlaikė KAM nustatytus lietuvių k., Lietuvos istorijos ir geografijos egzaminus.

1927 02 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas. Buvo komandiruotas į IV aeronavigacijos kongresą Romoje.

1927 05 15 perkeltas į Aviacijos štabą eiti Štabo adjutanto pareigas.

1927 08 01 pakeltas į kapitonus.

1928 03 22 patvirtintas štabo adjutantu.

1930-31
prie Vytauto Didžiojo karininkų kursų baigė 8 klasių aukštesn. m-los kursą.

1932 10 08
perkeltas į Vyr. kariuomenės štabą, paskirtas KA ministro adjutantu.

1932 11 21
pakeltas į majorus.

1938 11 paskirtas „Kardo“ redaktoriumi.

Iki 1941 06 15 Liudas Zibavičius Karo aviacijoje buvo skraidęs 392 val. 13 min.

Sovietu Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 07 11 iš kariuomenės atleistas.

1940 emigravo į JAV. Studijavo inžineriją Ilinojaus technologijos institute.

1949 baigė Ilinojaus u-to odontologijos m-lą, įgijo teisę verstis dantų gydytojo praktika. Dirbo Čikagoje, Bridgeporto apylinkėje, priklausė įvairioms Čikagos ir Ilinojaus gydytojų draugijoms, dalyvavo Lietuvių bendruomenės veikloje.

1973 išėjo į pensiją.

1986 05 18
mirė Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Žmona – Irena Ona Juozaitytė (susituokė 1934), sūnus – Liudas Antanas, duktė – Diana Silvija Widen.Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Latvijos Trijų žvaigždžių 4 laipsnio ordinu (1935).
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1940)Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
Eugenijus Raubickas, Ženklas ant munduro. Kaunas: KAM, 2005.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis