Mariūnas (Mejeris) AleksasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1903 - 1979


1903 06 03 Devynakių k., Batakių vls., Tauragės aps. gimė Mariūnas (Mejeris) Aleksas. Baigęs prog-ją.

1923 įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1929 baigė Karo aviacijos puskarininkių lakūnų mokyklą.

1934 09 15
prie Karo mokyklos išlaikius egzaminus suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją.

Nuo 1935 09 01 tarnavo 6 eskadrilėje karo lakūnu.

1936 09 19 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1936 11 23 pakeltas į leitenantus.

1939 01 27 baigė karo technikos ginklų rūšių karininkų autokursus.

1939 11 31 suteiktas kapitono laipsnis.

1940 07 02 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paleistas į atsargą. Karo aviacijoje skraidė 1066 val.

1940 07 25 vėl priimtas į Karo aviaciją.

1940 10 04 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK29 atsk. avraeskadrilės grandies vadu.

1941 02 repatrijavo į Vokietiją. Priimtas į Vokietijos karo aviaciją. Karo pab. sužeistas, todėl nevaldė dešinės rankos.

1945 apsigyveno Hanau m., aktyviai dalyvavo pertvarkant Vasario 16 lietuvių g-jos namus, vadovavo jų atstatymui.

1962-65 Vokietijos LB tarybos ir valdybos narys, jos reikalų vedėjas.

1979 06 14 mirė, palaidotas Hanau m. kapinėse, Vokietijoje.

Žmona-Ema Kiliuonytė (1905-1967), dukterys - Danutė, Rima ir Lina.

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų" garbės ženldu (1936).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis