Juozas Jankauskas
Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas
1900-1967


Plk. ltn. Juozas Jankauskas gimė 1900 m. kovo 3 d. Jaupėnų k., Rietavo vlsč., Telšių aps.

1912-1914 m. mokėsi Palangos progimnazijoje.

1915-1918 m. mokėsi Bobruiske, Saratove, Voroneže.

1918 m. vokiečiams užėmus Pskovą, išstojo iš gimnazijos ir grįžo į Lietuvą.

1919 m. birželio 20 d. buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas į Vilniaus bataliono Mokomąją kuopą.

1920 m. lapkričio 15 d. įstojo į Karo mokyklą, kurios IV laidą 1921 m. gruodžio 18 d. baigė 1-osios rūšies gabumu. Suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas į 7-ojo Žemaičių kunigaikščio Butigeidžio pėstininkų pulko Mokomąją kuopą jaunesniuoju karininku.

1922 m. rugsėjo 25 d. perkeltas į Karo mokyklą ir paskirtas būrio vadu.

1923 m. sausio 9-23 d. dalyvavo sukilime vaduojant Klaipėdą, buvo apdovanotas Klaipėdos išvadavimo medaliu.

1925 m. sausio 19 d. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. Tų pačių metų rugpjūčio 4 d. baigė Aukštųjų karininkų kursų V laidą, o rugpjūčio 28 d. buvo komandiruotas į Karo aviaciją.

1926 m. birželio 12 d. baigė karo aviacijos kursus, o tų pačių metų rugpjūčio 7 d. pirmą kartą savarankiškai lėktuvu „Albatros" B.II pakilo į orą.

1928 m. sausio 16 d. LR Prezidento aktu jam suteiktas kapitono laipsnis, o tų pačių metų kovo 7 d. baigė aukštojo pilotažo kursus ir išlaikė egzaminus. Tų pačių metų rugpjūčio 15 d. suteiktas karo lakūno vardas.

1931 m. balandžio 1 d. paskirtas Mokomosios eskadrilės instruktoriumi, ėjo Puskarininkių lakūnų klasės vedėjo pareigas.

1934 m. spalio 15 d. paskirtas 4-osios eskadrilės vadu.

1934 m. lapkričio 23 d. suteiktas majoro laipsnis.

1935 m. gegužės 21 d. komandiruojamas mokytis į Čekoslovakijos generalinio štabo akademiją Prahoje.

1937 m. rugpjūčio 28 d. jam suteiktos gen. štabo karininko teisės ir paskiriamas Lietuvos kariuomenės štabo III (operacijų) skyriaus viršininku.

1937 m. lapkričio 23 d. suteiktas gen. št. pulkininko leitenanto laipsnis.

1938 - 1940 m. Karo mokykloje dėstė karo istoriją ir aviaciją.

1939 m. liepos 6 d. perkeltas į Kariuomenės štabo III sk. ir paskirtas Mobilizacijos skyriaus viršininku. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. birželio 30 d. paskirtas Karo aviacijos štabo viršininku, o tų pačių metų liepos 12 d. kartu ir Lietuvos aeroklubo tvarkytoju. Rugsėjo 7d. jam pavesta eiti Ukmergėje formuojamos Raudonosios armijos 29-ojo teritorinio šaulių korpuso atskirosios aviacijos eskadrilės vado pareigas.

1940 m. spalio 24 d. buvo paskirtas Karo aviacijos likvidacinės komisijos pirmininko pavaduotoju.

1940 m. gruodžio 31 d. išleistas į atsargą. Kurį laiką dirbo planuotuoju Kauno miesto savivaldybėje, vėliau - VDU karinio parengimo lektoriumi. Prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, 1941 m. birželio 24-28 d. vadovavo sukilėlių būriui Žaliakalnyje, Kaune, vėliau - LAF organizaciniam ir politiniam skyriui. Karo metais buvo paskirtas Savisaugos dalinių Kauno apygardos štabo viršininku, vadovavo nelegaliai karinei organizacijai „Kęstutis", tarnavo gen. P. Plechavičiaus vietinės rinktinės štabe. Fronto linijai slenkant į vakarus, J. Jankauskas su šeima pasitraukė į savo tėviškę Žemaitijoje, ten ir sulaukė antrosios sovietinės okupacijos. Pokario metais, gavęs fiktyvius dokumentus, slapstėsi įvairiose Lietuvos vietose ir dirbo įvairiose įstaigose bei dalyvavo pogrindžio darbe.

1953 m. vasario 3 d. Šiauliuose areštuotas.

1953 m. spalio 22 d. MVD Karinio tribunolo teismo nuteistas 25 metus kalėti ypatingojo režimo lageriuose. Išvežtas į Ozernyj lagerį, iš jo visiškai išsekęs ir sirgdamas širdies nepakankamumu buvo perkeltas į Neveloko centrinę ligoninę.

1959 m. grįžęs į Lietuvą dar kelerius metus dirbo Kaune, Lietkoopsąjungos statybos kolonoje.

Mirė 1967 m. rugpjūčio 3 d., palaidotas Jonučių kapinėse, Kauno r.

1999 m. rugsėjo 29 d. J. Jankauskas buvo pripažintas kariu
savanoriu (po mirties).

APDOVANOTAS:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu,
Čekoslovakijos Baltojo Liūto 4-ojo laipsnio ordinu,
Čekoslovakijos „Lauko piloto" lakūno garbės ženklu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1933 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis