Feliksas Tyškus (Tiškus)

Karo lakūnas, aviacijos majoras

1900-1976


Feliksas TYŠKUS (Tiškus) gimė 1900 m. gruodžio 19 d. Liepojoje (Latvija).

Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Liepojos Nikolajaus gimnazijoje. Dėl lėšų stygiaus 1915 m. mokslą gimnazijoje nutraukė ir 1916 m. kartu su tėvais atvyko į Lietuvą. 1917 - 1918 m. mokytojavo Kretingos aps., Senosios Impilties pradžios mokykloje.

1919 m. sausio 16 d. Kretingoje įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Atvyko į Kauną ir buvo paskirtas Ukmergės komendantūros žinion. 1920 m. liepos mėn. perkeltas į Vilniaus komendantūrą, o spalio 23 d. – į 11-ąjį Vilniaus pėstininkų pulką (nuo 1922 m. – 3-iasis pasienio pulkas), pulke tarnavo iždininku iki 1924 m. kovo 22 d.

Perkeltas į Karo aviaciją 1925 m. baigė kursus ir tų pačių metų rugpjūčio 1 d. vyr. leitenanto laipsniu paskirtas oro žvalgu į naujai suformuotą 4-ąją eskadrilę Kaune.

1928 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1932 m. eskadrilę perkėlus į Šiaulius, išvyko kartu į naują tarnybos vietą.

1933 m. rugsėjo 30 d. priimtas į Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą, o nuo 1934 m. sausio 1 d. išėjo į atsargą, persikėlė į Kauną ir atsidėjo studijoms.

1937 m. birželio 10 d. grįžo į tikrąją karo tarnybą Karo aviacijoje, tarnavo Kaune.

1938 m. birželio 9 d. VDU apgynė diplominį darbą ir įgijo teisininko kvalifikaciją.

1939 m. sausio 27 d. paskirtas Pajuostyje, netoli Panevėžio, dislokuotos 6-osios (tolimosios žvalgybos) eskadrilės, ginkluotos lėktuvais ANBO-41, vadu.

1939 m. lapkričio 23 d. suteiktas majoro laipsnis.

Iki 1941 06 15 Feliksas Tyškus Karo aviacijoje buvo skraidęs 609 val. 29 min.

Sovietams okupavus Lietuvą, kartu su Pajuosčio įgula perkeltas į Joniškėlio dvarą.

1940 m. liepos 23 d. įsakymu Liaudies kariuomenei nuo 1940 m. rugpjūčio 1 d. paleistas į atsargą.

Nuo 1940 m. gruodžio 1 d. dirbo Mažeikiuose notaru, o 1941 m. liepos 22 d. - 1944 m. liepos mėn. – Raseinių apylinkės teismo teisėju. Antrosios sovietinės okupacijos laikotarpiu nuo 1944 m. lapkričio 18 d. dirbo Valstybinio draudimo Kauno miesto valdybos revizoriumi. 1945 m. liepos 15 d. NKVD areštuotas, išvežtas į lagerį Vorkutoje (Komija). Į Lietuvą grįžo 1953 m., dirbo juriskonsultu įvairiose Klaipėdos miesto įmonėse.

Mirė 1976 m. rugsėjo 2 d., palaidotas Klaipėdoje, Joniškės kapinėse.Apdovanojimai:
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 12 31).


Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis