Feliksas Tyškus (Tiškus)

Karo lakūnas, aviacijos majoras

1900-1976


Feliksas Nemezijus TYŠKUS (Tiškus) gimė 1900 m. gruodžio 19 d. Liepojoje (Latvija).
Tėvai: Feliksas Tyškus (1867.11.20 - 1923.02.16) ir Skolastika Karpaitė (1875.07.21 - 1928.12.30).

Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Liepojos Nikolajaus gimnazijoje. Dėl lėšų stygiaus 1915 m. mokslą gimnazijoje nutraukė ir 1916 m. kartu su tėvais atvyko į Lietuvą. 1917 - 1918 m. mokytojavo Kretingos aps., Senosios Impilties pradžios mokykloje.

1919 m. sausio 16 d. Kretingoje įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Atvyko į Kauną ir buvo paskirtas Ukmergės komendantūros žinion. 1920 m. liepos mėn. perkeltas į Vilniaus komendantūrą, o spalio 23 d. – į 11-ąjį Vilniaus pėstininkų pulką (nuo 1922 m. – 3-iasis pasienio pulkas), pulke tarnavo iždininku iki 1924 m. kovo 22 d.

Perkeltas į Karo aviaciją 1925 m. baigė kursus ir tų pačių metų rugpjūčio 1 d. vyr. leitenanto laipsniu paskirtas oro žvalgu į naujai suformuotą 4-ąją eskadrilę Kaune.

1928 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1932 m. eskadrilę perkėlus į Šiaulius, išvyko kartu į naują tarnybos vietą.

1933 m. rugsėjo 30 d. priimtas į Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą, o nuo 1934 m. sausio 1 d. išėjo į atsargą, persikėlė į Kauną ir atsidėjo studijoms.

1937 m. birželio 10 d. grįžo į tikrąją karo tarnybą Karo aviacijoje, tarnavo Kaune.

1938 m. birželio 9 d. VDU apgynė diplominį darbą ir įgijo teisininko kvalifikaciją.

1939 m. sausio 27 d. paskirtas Pajuostyje, netoli Panevėžio, dislokuotos 6-osios (tolimosios žvalgybos) eskadrilės, ginkluotos lėktuvais ANBO-41, vadu.

1939 m. lapkričio 23 d. suteiktas majoro laipsnis.

Iki 1940 06 15 Feliksas Tyškus Karo aviacijoje buvo skraidęs 609 val. 29 min.

Sovietams okupavus Lietuvą, kartu su Pajuosčio įgula perkeltas į Joniškėlio dvarą.

1940 m. liepos 23 d. įsakymu Liaudies kariuomenei nuo 1940 m. rugpjūčio 1 d. paleistas į atsargą.

Nuo 1940 m. gruodžio 1 d. dirbo Mažeikiuose notaru, o 1941 m. liepos 22 d. - 1944 m. liepos mėn. – Raseinių apylinkės teismo teisėju. Antrosios sovietinės okupacijos laikotarpiu nuo 1944 m. lapkričio 18 d. dirbo Valstybinio draudimo Kauno miesto valdybos revizoriumi. 1945 m. liepos 15 d. NKVD areštuotas, išvežtas į lagerį Vorkutoje (Komija). Į Lietuvą grįžo 1953 m., dirbo juriskonsultu įvairiose Klaipėdos miesto įmonėse.

Mirė 1976 m. rugsėjo 2 d., palaidotas Klaipėdoje, Joniškės kapinėse.


Žmona: Petronėlė Dukauskytė (1908.03.16 - 1984.12.11)
Susituokė Kaune 1929 m. sausio 20 d.

Vaikai: Feliksas Edmundas Tiškus (1929.10.30 - 2018.04.20) ,
Alfredas Gytis Tiškus (1934.06.24 - 2008.05.23)

Apdovanojimai:
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 12 31).


Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Papildyta svetainės administracijos.Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis