Grincius JonasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1910-1998


1910 02 05 Lygumų mstl., Šiaulių aps. gimė Grincius Jonas. Baigė Šiaulių g-ją.

1930 01 09 pašauktas į karinę tarnybą, pasiųstas į Karo mokyklą.

1931 10 24 ją baigė (XIII laid.), suteiktas jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Atskirąją artilerijos grupę 2 baterijos jaun. karininku.

1934 11 23 pakeltas į leitenantus.

1935 10 15 baigė Karo aviacijos mokyklos karininkų kadro papildymo kursus (II laid.) ir perkeltas į karo aviaciją, paskirtas Karo aviacijos m-los Mechanikų skyriaus komandos v-ku.

1937 12 31 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1938 baigė VDU Teisės f-tą.

1938 11 23 pakeltas į kapitonus, paskirtas 7 eskadrilės technikos karininku.

1940 paskirtas 7 eskadrilės vado pavaduotoju.

1940 11 01 sovietams likviduojant Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą. Dirbo tabako fabrike Kaune, vokiečių okupacijos metais gyveno Telšiuose. Po karo dirbo tarybiniame ūkyje buhalteriu.

1949 persikėlė į Marijampole.

Nuo 1957 dirbo gamtos apsaugos inspektoriumi ir Medžiotojų žvejų draugijoje.

1998 09 11 mirė.

Žmona — Veronika Patkauskaitė (1915, susituokė 1938), sūnūs -Jonas (1939) ir Andrius (1947).

Apdovanotas:
„Plieno sparnų" garbės ženklu (1940).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” III tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis