Bronius Kuzma (Kuzmickas)
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1910-1966


Kpt. Bronius Kuzma (Kuzmickas) gimė 1910 m. gruodžo 2 d. Kaune. Baigė Kauno „Aušros" berniukų gimnaziją.

1931 m. rugpjūčio 24 d. pašauktas į karinę tarnybą.

1933 m. rugsėjo 15 d. baigė PLP karo mokyklą (XV laidą), suteiktas pėstininkų jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į 7 pėst. pulką.

Nuo 1934 m. rugpjūčio 31 d. iki 1935 m. spalio 15 d. mokėsi Karo aviacijos mokyklos Karininkų lakūnų skyriuje. Baigęs mokyklą įgijo II eilės karo lakūno vardą, paskirtas lakūnu į 6-ąją (žvalgybos) eskadrilę, skraidė A. Gustaičio konstrukcijos lėktuvais ANBO-IV.

1936 m. balandžio 9 d. pakeltas į leitenantus.

1936 m. birželio 1 d. perkeltas į 5-ąją (naikintuvų) eskadrilę, ginkluotą naikintuvais FIAT CR.20.

1937 m. rugsėjo 27 d. perkeltas į I-ąją (naikintuvų) eskadrilę įsisavino naikintuvą Dewoitine D-501L. Tų pačių metų gruodžio 31 d. suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1939 m. gegužės 4 d pakeltas į kapitonus. Prasidėjus II pasauliniam karui, 1939 m. rugsėjo mėn dalyvavo Lietuvos karo aviacijos naikintuvų sustiprintos parengties budėjimuose. Sovietinei kariuomenei okupuojant Lietuvą, tarnavo 1-osios eskadrilės technikos karininku. Skraidymų stažas iki 1940 m. birželio 1 d. buvo 414 val.

Naikinant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. spalio 22 d. išleistas į atsargą.

1941 m. birželio sukilimo dalyvis. Vokiečių okupacijos metais tarnavo savisaugos daliniuose.

1944 m. spalio mėn. įtrauktas į formuojamos Tėvynės apsaugos rinktinės eskadrilės sudėtį.

1944 m. pasitraukė į Vakarus.

1966 m. sausio 17 d. mirė Naujojoje Zelandijoje.

APDOVANOTAS
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis