Damijonaitis Antanas
Aviacijos kapitonas.
1901 - ?


1901 12 01 Lūšnos k., Barzdų vls., Šakių aps. gimė Damijonaitis Antanas. Baigė g-jos 8 klases.

1921 10 19 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į Karo mokyklą.

1923 01 09 - 22 dalyvavo sukilime vaduojant Klaipėdą.

1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laid.) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į karo aviaciją.

1923 11 07 - 1924 06 25 mokėsi karo aviacijos kursuose, kuriuos baigus paskirtas į 1 oro eskadrilę.

1926 11 01 suteiktas oro žvalgo vardas.

1927 02 17 pakeltas į vyr. leitenantus.

1929 11 23
- į kapitonus.

1933 12 20 pačiam prašant paleistas atsargą.

1936 pradėjo studijuoti VDU Medicinos f-te, kurį baigęs įgijo gydytojo diplomą.

1944 04 26 Kuriant gen. P. Plechavičiaus Vietinę rinktinę paskirtas Kėdainių aps. VR šaukiamųjų sveikatos tikrinimo komisijos gydytoju.

Žmona - Jadvyga, sūnūs - Algimantas Antanas (1926) ir Vitalis (1929).

Apdovanotas:

Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1930),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
"Plieno sparnų" garbės ženklu (1932),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.


Literatūra:
"Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953" III tomas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis