Bronius VaivadaKaro lakūnas, aviacijos majoras
1900-1946


Bronius VAIVADA gimė 1900 m. gegužės 29 d. Žadeikių k., Vabalninko vlsč., Biržų aps.

1923 m. baigė Karo mokyklos V laidą, paskirtas į Karo aviaciją, įgijo oro žvalgo specialybę. Tarnavo 2-ojoje oro eskadrilėje ir dirbo meteorologijos stotyje. Laisvu nuo tarnybos laiku mokėsi S. Daukanto mokytojų seminarijoje. Parašė pirmą lietuvišką meteorologijos vadovėlį „Aeronautinė meteorologija“ (1931 m.). Vadovybė įvertino kpt. B. Vaivados sugebėjimus ir pasiuntė studijuoti į Prancūziją.

1936 m. baigė Strasburgo universitetą, įgijo geofizikos inžinieriaus diplomą. Po studijų paskirtas Karo aviacijos Meteorologijos tarnybos viršininku, jam suteiktas majoro laipsnis. Skraidymo pratimus atlikdavo 2-ojoje (žvalgybos) eskadrilėje. Dėstė meteorologiją Karo aviacijos mokykloje.

Iki 1941 06 15 Bronius Vaivada Karo aviacijoje buvo skraidęs 394 val. 35 min.

1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, likviduojant Karo aviaciją išleistas į atsargą.

1941 - 1944 m. Utenos gimnazijoje dirbo matematikos mokytoju. Prasidėjus lietuvių tautiniam pasipriešinimui nacių okupacijai, 1942 m. viduryje įsteigė nelegalios karinės-politinės organizacijos „Kęstutis“ padalinį ir vadovavo štabui. Pagrindinis organizacijos tikslas – atkurti Lietuvos nepriklausomybę jos etnografinėse ribose, kaupti ginklus kovai su artėjančia sovietų okupacija. Grįžus sovietams, B. Vaivada su šeima persikėlė į Panevėžį ir dirbo mokytoju seminarijoje.

1945 m. birželio 7 d. areštuotas, bandė bėgti (iššoko iš saugumo pastato pro langą), tačiau buvo pagautas ir nugabentas į Lukiškių kalėjimą. Karinio tribunolo nuteistas mirties bausme.

Sušaudytas 1946 m. birželio 7 d. Vilniuje.Apdovanojimai:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1939 09 07).


Šaltinis:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis